زیرساختهای راهوشهرسازی با کمک بخشخصوصی باید ارتقا یابد

Jahan e-Sanat - - News -

معاون وزیر راهوشهرسازی گفت: باید با کمک و توان بخشخصوصی، زیرساختهای این حوزه را ارتقا دهیم.

امیر امینی در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل راهوشهرسازی اس//تان خراسان شمالی اظهار کرد: به منظور بهبود اقتصاد شهر باید راهوشهرس//ازی و حملونقل با یکدیگر کار کنند و دست به دس//ت هم دهند تا با کمک و توان بخشخصوصی زیرساختها ارتقا یابد.

وی ادامه داد: وزارت راهوشهرس//ازی بیش از 13 مبحث مهم در کش//ور را هدایت میکند و هدایت این سیستم به تشکیالت منس//جم و کاربردی نی//از دارد بنابراین رهبری و مدیریت نقش مهمی را در این موضوع ایفا میکند.

امینی یادآور شد: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری امسال را س//ال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری کردهاند ما نیز باید با تالش و جدیت بیشتر به توسعه در عمق برسیم. وی با اش//اره به محور بجنورد به جنگل گلس//تان، عنوان کرد: این محور یکی از مهمترین پروژهها و کریدور ش//ماره چهار توس//عه بوده که یک ش//ریان حمل و نقلی است. امینی خاطرنشان کرد: در س//اخت این محور، بخشهایی دارای موانع است که با اتخاذ تمهیدات خاص باید این محور را توسعه دهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.