روند معامالت و برنامهها نشان داد؛ كارنامهمثبتفرابورسدرسال59

Jahan e-Sanat - - News - آمار

گروه بورس- فرابورس س//ال 95 را با رشد نماگره//اي اصلي، راهاندازي بازار ش//ركتهاي كوچ//ك و متوس//ط، رونماي//ي از صندوقهاي سرمايهگذاري جسورانه، پذيرهنويسي نخستين اوراق رهن//ي بازار س//رمايه، ترافيك عرضههاي اوليه، طبقهبندي بازار پايه به سه تابلو معامالتي مجزا، افزايش تعداد شركتهاي پذيرش و درج شده در بازارهاي معامالتي و رخدادهايي از اين دست كه همگي از روزهاي پركار فرابورس در سال گذشته حكايت داشتند، پشت سر گذاشت. در اين ميان نگاهي به خالصه عملكرد بازارفرابورس در س//الي كه گذشت نيز نشان ميدهد بازدهي شاخص كل فرابورس در حدود 9 درصد، ارزش كل ب//ازار هش//ت درص//د، ارزش كل معامالت دو درصد، تع//داد دفعات معامالت 20 درصد و تعداد نمادهاي اصلي پذيرش شده يا درج شده 13 درصد نسبت به مدت مشابه سال 94 رشد داشتهاند. اين در حالي است كه حجم معامالت صورت گرفته در بازارهاي فرابورس در مقايسه با س//ال 96 با افت 4 درصدي روبهرو شد. از سوي ديگر از آنجا كه يكي از اهداف تاسيس فرابورس كمك به تامين مالي بنگاههاي اقتصادي در سطح بسياري از صنايع كشور است، سال گذشته شاهد افزايش شركتهاي پذيرش شده و درج شده در بازارهايسهامفرابورسنسبتبهسال49 بوديم. به اين ترتيب بر تعداد نمادهاي اصلي شركتها )شركتهاي پذيرش شده و درج شده( به ميزان 8 و 22 درصد در بازارهاي اول و دوم افزوده شد؛ دو شركت در بازار SME معامالت خود را براي نخستين بار آغاز كردند و تعداد شركتهاي درج شده بازار پايه به 159 شركت رسيد. توسعهمعامالت در س//الي كه گذشت شاهد شكستن ركورد عملكرد فرابورس در زمينه معامالت و بازارها بوديم به طوري كه شاخص كل در باالترين ارتفاع خود از س//ال 89 يعني ارتفاع 875 واحدي ايستاد و بازدهي خود از ابتداي سال را به حدود 9 درصد رس//اند. ارزش بازار ساالنه به رقم يكهزار و 47 هزار ميليارد ريال رس//يد كه از سال 89 تاكنون بيس//ابقه بود و ارزش معامالت ساالنه نيز رقم 461 هزار ميليارد ريال را به ثبت رساند كه ضمن باالتر بودن اين رقم نسبت به سالهاي گذشته در مقايسهباسال49نيزنزديكبهدودرصدبيشتر بود.بهطوركليسال59 افزونبر08 هزارميليون ورقه بهادار در بازارهاي فرابورس مورد معامله قرار گرفت كه ميانگين ماهانه نقل و انتقال آن شش هزار و 703 ميليون ورقه و ميانگين روزانه آنجا بهجايي233 ميليون ورقه بود. در عين حال ارزش دادوستدهاي انجام شده نيز به طور متوسط ماهانه رقم83 هزارو044 ميلياردريالوروزانهيكهزار و 906 ميليارد ريال را ثبت كرد. عملكردبازارها رصد عملك//رد معامالتي بازارهاي فرابورس حاكي از آن است بازارهاي اول، پايه و ابزارهاي نوي//ن مالي در حالي با افزايش حجم معامالت نسبت به س//ال 94 روبهرو شدند كه بازارهاي دوم و ابزارهاي نوين مالي بهبود ارزش معامالت را تجربه كردند و س//اير بازارها با كاهش ارزش دادوس//تدهاي خود مواجه ش//دند. همچنين مقايس//ه حجم و ارزش معامالت انجام شده در بازارها نشان ميدهد بازار اول به ترتيب 18 و 7 درصد از حجم و ارزش معامالت فرابورس طي سال 95 را به خود اختصاص داده است؛ اين ارقام براي بازار دوم به ميزان 32 و 21 درصد بوده و بازار پايه نيز س//هم 39 و 9 درصدي از حجم و ارزش معامالت را در اختيار گرفته است. در اين ميان بازار تازه تاسيس SME كمتر از نيم درصد از حج//م و ارزش معامالت را به خود اختصاص داده و بازار ابزارهاي نوين مالي اما 2 و 60 درصد از حجم و ارزش دادوستدهاي سال 95 فرابورس را به نام خود ثبت كرده اس//ت. ارزش كل بازار فرابورس در آخرين روز معامالتي سال 95 نيز به رقم يكهزار و 47 هزار ميليارد ريال رس//يد كه بازار دوم با 43 درصد بيشترين سهم ارزش ب//ازار از ارزش كل را از آن خود كرد. پس از آن به ترتيب بازارهاي پايه، ابزارهاي نوين مالي، اول و SME به ترتيب به ميزان ‪9 12، 62،‬ و 0/3 درصد در ردههاي بعدي قرار گرفتند. تحوالتگروهها سال گذشته ارزش معامالت خرد بازار سهام به تفكيك گروههاي صنعت در مجموع بازارهاي اول، دوم، پاي//ه و ب//ازار ش//ركتهاي كوچك و متوسط به 108 هزار و 607 ميليارد ريال رسيد كه گروه فلزات اساس//ي با سهم 19 درصدي از اين رقم، باالترين ارزش معامالت را در مقايس//ه با ساير صنايع به دست آورد. گروه شيمياييها و پااليشيها نيز به ترتيب سهم 9 و 8 درصدي را در اختيار گرفتند و در جايگاه دوم و سوم ايستادند. در ميان 10 صنعت نخس//ت با بيشترين ارزش معامالت همچنين نام گروههاي »عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم«، »بانكها و موسسات اعتباري«، »حملونقل«، »انبوهسازي، امالك و مستغالت« و »محصوالت غذايي و آش//اميدني به جز قند و شكر« ديده ميشود.

رشد41 ارزشمعامالتاوراقتسهيالت مسكن

همچنين بازار ابزارهاي نوين مالي س//ال 95 ميزباننقلوانتقاليكهزارو418 ميليونورقه به ارزش 282 هزار ميليارد ريال بود. در اين بازار اوراق صكوك شامل اسناد خزانه اسالمي و اوراق اجاره، مرابحه، رهني، مشاركت، گواهي سپرده، صندوقهاي سرمايهگذاري اعم از قابل معامله و جسورانه و اوراق مشتقه شامل اوراق تسهيالت مسكن مورد معامله قرار گرفتند كه بررسي روند دادوس//تد آنها نشان ميدهد اسناد خزانه، اوراق مرابحه، ETFها و اوراق تس//ه با افزايش ارزش معامالت روبهرو ش//دند. به عنوان مثال تسهها افزايش41 درصديو ETF هارشد17 درصدي ارزش نقل و انتقاالت خود را در مقايسه با سال49 تجرب//ه كردند. در اين ميان اوراق رهني، گواهي س//پرده و صندوقهاي سرمايهگذاري جسورانه نيز براي نخس//تين بار در سال قبل وارد گردونه معامالت اين بازار شدند. آغازگرعرضههاياوليهباروشجديد درساليكهپشتسرگذاشتيم81 شركتدر مجموع بازارهاي اول، دوم و SME پس از عرضه اوليه معامالت خود را آغاز كردند كه از ميان آنها سهام 13 شركت به روش حراج، سه شركت به روش گشايش نماد و دو شركت ديگر نيز به روش ثبتسفارش عرضه اوليه شدند. از ميان اين 18 شركت؛تعداد31شركتدربازاردوم،دوشركت در بازار SME و سه شركت نيز در بازار اول عرضه اوليه ش//دند كه عرضههاي شركت پاكديس و ريل سير كوثر براي نخستين بار در بازار سرمايه ب//ه روش ثبت س//فارش ‪(Book Building)‬ انجام ش//د. سه شركت كشت و صنعت شهداب ناب خراسان، اعتباري ملل و صنعتي بهپاك نيز همگي در بازار دوم به روش گشايش نماد معامالت خود را آغاز كردند. در عين حال اس//فندماه نيز س//هام دو شركت بورس كاالي ايران و فرابورس پس از طبقهبندي بازار پايه به سه تابلو معامالتي مجزا در تابلو الف اين بازار پس از چندماه توقف، گشايش نماد شدند. تامينمالياقتصاددانشبنيان در كن//ار توجه ويژه فرابورس به تامين مالي بنگاههاي اقتصادي و كمك به تجهيز منابع مالي دولت به كمك انواع اوراق صكوك، در سالي كه سپريشداقداماتموثريدرخصوصتامينمالي اقتصاد دانشبنيان نيز صورت گرفت كه راهاندازي بازار شركتهاي كوچك و متوسط كه داراي دو تابلو رشد و دانشبنيان است و نيز صندوقهاي سرمايهگذاري جسورانه در همين خصوص قابل توضيحاست.همچنينبهمنظورافزايشبازاريابي و ام//كان ارائه حضوري ايدهه//ا و اختراعات به سرمايهگذاران و صنعتگران، سه دوره فستيوال بازار دارايي فكري در سال 95 از سوي فرابورس و با كمك سازمان بورس، معاونت علمي و فناوري رياستجمهوري و پارك فناوري پرديس برگزار شد كه يك فستيوال ش//هريورماه 95 در حوزه نوآوريهاي تجهيزات پزش//كي، دومي در تاريخ 20 ديماه در خصوص نوآوريهاي صنعت مواد غذايي و سومين فستيوال اوايل اسفندماه پيرامون نوآوريهاي صنعت پالستيك و پليمر بود. سال 95 در عين حال ارزش معامالت بازار دارايي فكري كه شامل فروش قطعي دو اختراع و اعطاي مجوز بهرهبرداري يك اختراع ديگر براي مدت معين بود به 35 ميليارد ريال رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.