پرداخت يك هزار و 998 ميليارد ريال سود

Jahan e-Sanat - - News - ارزيابي

مدير ام//ور ارتباط با مش//تريان و خدمات الكترونيك ش//ركت س//پردهگذاري مركزي با بيان اينك//ه هم اكنون در حدود 50 نوع اوراق )اجاره، مرابحه، مش//اركت، گواهي س//پرده، اوراق رهني، اس//ناد خزانه و اس//تصناع( در بازار سرمايه منتشر شده است، اظهار داشت: سود اين اوراق به صورت ماهانه يا س//ه ماه يكبار به سرمايهگذاران پرداخت ميشود. به گزارش سمات، شادروز خسروي اظهار داشت: بيش از 1998 ميليارد و 105 ميليون ريال سود انواع اوراق در ماه جاري به س//رمايهگذاران پرداخت خواهد شد. وي تصريح كرد: زمان سررسيد اوراق اجاره شركتهاي فوالد كاوه جنوب كي//ش، گروه صنعتي بوتان، چادرملو، رايتل، لوتوس پارس//يان، دانا پتروريگ كيش، پترو اميد آس//يا، مخابرات ايران، ليزينگ رايانس//ايپا و مپنا در فروردينماه است كه شركت س//پردهگذاري مركزي سود اين اوراق را

بازار سرمايه در سال جديد شروعي منطقي خواهد داشت و شرايط كلي اقتصاد كشور تعيينكننده روند آتي آن خواهد ب//ود. مهرزاد منتظري، تحليلگر كارگ//زاري اقتصاد بيدار با بيان مطلب فوق به س//نا، چشمانداز بورس در سال جديد را ترس//يم كرد و گفت: در ظاهر انتخابات رياستجمهوري پيش روي كشور و همچنين مساله اجراي برجام دو عامل مهم موثر بر بازار سرمايه محسوب ميشوند كه به نحوي از انحا موجب رشد يا ثبات بورس خواهند بود. وي ادامه داد: در ابتدا انتظارات غيرمنطقي از برجام وجود داشت كه امروز منطقي شده است و به نظر ميرسد انتظاري كه ميتوان از برجام داشت همين حالت فعلي است. از يكسو نه ميتوان انتظار غيرمنطقي از برجام داش//ت و از سوي ديگر بعيد به نظر ميرسد كه شرايط يا سياستهاي اياالت متحده اجراي برجام را س//ختتر كند. اين كارشناس بازار سرمايه تصريح ك//رد: به نظر ميرس//د قراردادهاي منعقد ش//ده محصول برجام، همچنان پا برجا خواهد بود همچنين لغو آن نيز دور از منطق به نظر ميرس//د، در نتيجه از اين پس فرآيند آن تاثير زيادي بر بازار سرمايه نخواهد داشت. تحليلگر كارگزاري اقتصاد بيدار ادامه داد: بزرگترين رويداد سالجاري برگزاري انتخابات است كه در انتهاي ارديبهشت ماه برگزار ميشود و به همين خاطر بازار در چند ماه اول سال ممكن است با نوس//ان روبهرو باشد كه پس از انتخابات مسير خود را پيدا ميكند و به شرايط عادي باز خواهد گشت. وي افزود: بعد از انتخابات ميتوان انتظارات بهتري از بازار داشت؛ بهخصوص اگ//ر دولت فعلي تداوم فعاليت پيدا كند انتظار داريم كه از به س//رمايهگذاران پرداخت ميكند. خس//روي ادامه داد: سود اوراق مش//اركت شركتهاي توسعه خاورميانه، نفت و گاز پرشيا، البراتورهاي سيناداور، سرمايهگذاري صندوق بازنشس//تگي كاركنان صنعت نفت و شهرداريهاي قم و مشهد اواخر ماه جاري به حساب سرمايهگذاران واريز خواهد ش//د. مدير امور ارتباط با مش//تريان و خدمات الكترونيك سمات خاطرنشان كرد: سررسيد سود اوراق گواهي سپرده عام پارسيان و بانك رفاه، اوراق مرابحه شركتهاي سيمان ش//رق و فوالد مباركه اصفهان و اوراق رهني بانك مسكن در فروردينماه است كه شركت سپردهگذاري مركزي سود اين اوراق را نيز به سرمايهگذاران پرداخت ميكند. درحال حاضر س//ود س//هام شركتهاي ش//ركتهاي پتروشيمي اواسط تابستان تا انتهاي سال، بازار رفتار طبيعي و بهتري داشته باشد. منتظري ضمن ترسيم چشمانداز بازار سرمايه در س//ال 96 عوامل موثر بر بازار را برش//مرد و گفت: حدود 50 درصد بازار ما را ش//ركتهاي كااليي تشكيل داده و در واقع 50 درصد ارزش بازار ما متاثر از كاموديتيهاست. وي با بيان اينكه طبعا وقتي بحث كاموديتيها مطرح ميشود بايد به قيمتهاي جهاني مراجعه و همچنين به تفاوت نرخ پول ملي و ارز از جمله دالر توجه كرد، گفت: براي آنكه بخواهيم فارابي، فناوران، بيمه دانا، گس//ترش سرمايهگذاري ايران خ//ودرو، س//رمايهگذاري صنايع پتروش//يمي، فرابورس، سيمان ايالم، كاغذسازي كاوه، سرمايهگذاري رنا و شركت خوراك دام پارساز طريق شركت سپردهگذاري مركزي به حساب سرمايهگذاران واريز ميشود. از سويي ديگر، شركت سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه )سمات( از درج نماد ش//ركت تامين س//رمايه اميد با نماد »اميد« در س//امانه پس از معامالت خب//ر داد. با توجه به موافقت هيات پذيرش اوراق بهادار با پذيرش س//هام شركت تامين س//رمايه امي//د در بورس اوراق بهادار تهران، اين ش//ركت بهعنوان پانصدوهش//تمين شركت پذيرفتهشده در بورس در بخش »فعاليتهاي جنبي واسطهگريهاي مالي«، گروه تحليل منطقي از بازار سرمايه كشور ارائه كنيم بايد قيمت جهاني كاموديتيها و تفاوتهاي نرخ ارز را در نظر بگيريم و بيش//ك دو عامل مهم قيمت جهاني و همچنين ارزش پول ملي يكي از اساس//يترين محركهاي بازار سرمايه در س//الجاري خواهد بود. اين كارشناس بازار ادامه داد: نكته ديگري كه هميشه بر بازار تاثير دارد نرخ سود بانكي و سود بدون ريسك است كه ضروري است در سالجاري از روندي منطقي و عقالني پي//روي كند و در صورتي كه فرآيند آن »فعاليتهاي جنبي واسطهگريهاي مالي به جز تامين وجوه بيمه و بازنشس//تگي در فهرست نرخهاي بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج ش//ده است. شركت تامين سرمايه امي//د اقدام به طراحي ابزارهاي نوين تامين مالي، طراحي روشهاي جديد بازارگرداني و ارائه روشهاي مناسب تامين مالي براي صنايع مختلف كرده است و اين شركت در نظر دارد با تش//كيل و مديريت صندوقهاي سرمايهگذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت به توسعه نظام تامين مالي مبتني بر بدهي در كشور بپردازد و به اين وسيله زمينه انتشار بيشتر اوراق تامين مالي را فراهم كنند. در همين رابطه، شركت س//پردهگذاري مركزي نماد شركت تامين سرمايه اميد را در سامانه پس از معامالت درج كرد تا شرايط براي عرضه اوليه اين شركت تامين سرمايه فراهم شود. اصالح نشود، ميتواند به بازار سرمايه آسيب بزند. تحليلگر كارگ//زاري اقتصاد بيدار با تاكيد بر اينكه بازار س//رمايه در سالجاري از نرخ ارز يا ارزش پول ملي، نرخ جهاني كاالها و نرخ سود بانكي متاثر خواهد بود، گفت: نرخ دالر و همچنين ميزان سود بانكي متاثر از متغيرهاي سياست داخلي و اقتصاد كالن كشور است و با توجه به اينكه انتخابات رياستجمهوري پيش رو اس//ت، انتظار ميرود در سه ماه ابتدايي سال، نرخ دالر بدون تغيير بماند. وي در خصوص نرخ سود بانكي نيز گفت: معموال فروردينماه س//ود بانكه//ا يك يا دو درصد كاهش پيدا ميكند اما به نظر نميرسد سود بانكي به زير 19 درصد برس//د و در واقع همان مبلغ سال گذشته است. منتظري با بيان اينكه در سالجاري تغيير جدي در نرخ ارز و همچنين نرخ سود بانكي را شاهد نخواهيم بود، گفت: با توجه به ثبات دو متغير اول به نظر ميرسد آنچه بيش از همه بازار سرمايه ما در سالجاري را متاثر خواهد كرد قيمت جهاني كاموديتيهاست. وي افزود: در حال حاضر قيمتهاي جهاني طي يكسال گذشته با رشد روبهرو بوده و خيلي از كاالها از جمله نفت، محصوالت كشاورزي و پتروشيمي حدودا از 50 تا 100 درصد رش//د داشتهاند و به نظر ميرسد از اين پس بايد شاهد رشد با شيب كم آنها باشيم. وي در پايان گفت: محركهاي اصلي ش//امل نرخ ارز و نرخ سود بانكي در سه ماه ابتدايي سال تاثير زيادي بر بازار سرمايه نخواهد داشت اما قيمت جهاني كاالها ممكن اس//ت در سه ماه اول سال تغييراتي در بازار سرمايه ايجاد كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.