بازگشايي سامانه سهام عدالت

Jahan e-Sanat - - News -

افرادي كه در طرح سهام عدالت ثبتنام نكردهاند برايشان اين سوال پيش آمده كه آيا در حال حاضر ميتوانند در اين طرح ثبتنام كنند يا خير. اينگونه كه سازمان خصوصيسازي اعالم كرده تا زماني كه ثبتنامشدگان قطعي، ساماندهي نشوند ثبتنام جديد انجام نميشود و اين ساماندهي احتماال تا پايان سال 1396 به طول خواهد انجاميد. به گزارش ايسنا، از سهشنبه 17 اس//فند سال گذشته مشموالن سهام عدالت ميتوانستند از طريق سايت www.samanese.ir صورتحساب سهام عدالت خود را ببينند. از آن روز تعداد زيادي از اشخاصي كه به داليل مختلف در طرح سهام عدالت ثبتنام نكرده بودند برايشان اين سوال پيش آمد كه آيا ميتوانند براي گرفتن سهام عدالت ثبتنام كنند يا خير. علياشرف عبداهللپوريحسيني، رييس سازمان خصوصيسازيدراينبارهميگويدتازمانيكهساماندهينشوندثبتنامشدگان قطعي كه تعدادشان 49 ميليون و 226 هزار و 193 نفر است انجام نشود، سازمان خصوصيسازي به فكر ثبتنام جديد نخواهد بود. به گفته وي، در شرايطفعليكهبايدسهام94 ميليونو622 هزارو391 نفرساماندهيشود، كار سخت و حتي شاقي است كه فايل جديدي براي ثبتنام سهام عدالت باز ش//ود. وي اظهار اميدواري كرده است كه در اواسط يا اواخر سال 1396 ساماندهي سهام عدالت براي ثبتنامشدگان فعلي به سرانجام برسد و موضوع ETF هاتعيينتكليفواجراييشود.اوميگويدبعدازگذشت6 تا9 ماهاز اينموضوعاتمسووالنامرازمشكالتسهامعدالتفارغميشوندوتصميمي دربارهافراديكهثبتنامنشدهانداتخاذميكنند.رييسسازمانخصوصيسازي اظهار ميكند: دولت هم قبول دارد كه يك عده جامانده از سهام عدالت وجود دارد. آن افراد حقشان بوده ثبتنام شوند اما ثبتنام نشدهاند يا مداركشان كامل نشده و عالوه بر آنها يك عده هم به ناحق شناسايي نشدهاند كه تعداد دقيقشان را نميدانم. پوريحسيني در بخشي از صحبتهايش گفته كه شوراي عالي اجراي سياستهاي اصل «44» هم به دولت تصريح كرده كه ميتواند از آن افراد با سازوكاري ثبتنام به عمل آورد. او تاكيد كرد: »در اين مورد وقتي سرمان خلوتتر شد بررسي ميكنيم كه پيشنهادها در اين زمينه چه ميتواند باشد.« با اين حساب افرادي كه به هر دليلي از طرح سهام عدالت جاماندهانديااينكهبهناحقشناسايينشدهاندفعالنميتواننددردرطرحسهام عدالت ثبتنام كنند. سامانه سهام عدالت به دليل بهروزرساني صورتحساب مشموالناز03 اسفند5931 تا41 فروردين6931،موقتاازدسترسخارج است و مشموالن از41 فروردين به بعد ميتوانند به صورتحساب بهروزشده خود دسترسي داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.