4 اقدام توسعهاي بورس كاال

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعاملتامينسرمايهآرمانبااشارهبهبازارمحصوالتپتروشيمياظهار داشت:بورسكاالطيسال59 اقداماتاصالحيمناسبيدربخشمعامالت محصوالت پتروشيمي انجام داد به طوري كه جايگاه پتروشيميها در اين بورس بيش از گذشته مستحكم شد و آمارهاي اين بخش از رشد بيسابقه حجم و ارزش معامالت اين حوزه حكايت دارد. محمودرضا خواجهنصير در گفتوگو با سنا به عملكرد بورس كاالي ايران در سال گذشته اشاره كرد و گفت: بخش كشاورزي، بهترين نمره بورس كاال در كارنامه سال 95 بورس كاال بود به طوري كه ميتوان گفت در اين حوزه اقدامات مهم و موفقي اجرايي شد. وي با بيان اينكه بورس كاال فعاليتهاي زيادي را جهت بهبود بخشيدن روند معامالت در اين حوزه انجام داد، افزود: بورس كاال افزون بر فراهم كردن شرايط پرداخت مطالبات گندمكاران از طريق انتشار اوراق سلف موازي كه بزرگترين تامين مالي براي بخش كشاورزي بود، زمينه ورود كاالهايي مانند زعفران و پسته به بورس را فراهم كرد و همچنين در جايگزين كردن قيمت تضميني به جاي خريد تضميني به عنوان طرحي ملي اقدامات شايستهاي انجامداد.خواجهنصيراظهارداشت:سال59 سرانجامقراردادهاياختيارمعامله در بازار سرمايه راهاندازي شد كه معامالت آپشن سكه طال با حجم قابل قبولي در بورس كاال انجام ميشود و اين امر، اتفاقي بزرگ و مثبت براي بازار سرمايه ايران به ش//مار ميرود. وي در خصوص تامين مالي صنايع از طريق انتشار اوراق سلف موازي گفت: طي سال گذشته در حوزه پتروشيمي، كشاورزي و صنعتي شاهد تامين مالي از بورس كاال بوديم البته حجم تامين مالي با استفاده از ابزارهاي مالي، ظرفيتهاي بيشتري دارد و بايد زمينه رشد آن در بازار سرمايه فراهم شود. خواجهنصير در خصوص الزامات قانوني و بسترهايي كه براي رشد بورس كاال جهت ايفاي نقش بهتر در اقتصاد كشور بايد فراهم ش//ود، گفت: در حال حاضر كمبودي از لحاظ الزامات قانوني وجود ندارد و چارچوبهاي قانوني مناسبي پشتوانه بورس كاالست اما نكته حائز اهميت اجرايي كردن و الزام به اجراي آن قوانين است. اين مقام مسوول با پيشبيني ادامه رونق معامالت محصوالت مختلف در بورس كاال طي سال69، تصريح كرد: بورس كاال جزو بورسهايي است كه با حاشيه كم و براساس اهداف و چشمانداز ترسيمشدهاش در حال فعاليت بوده و همين امر باعث شده شاهد رشد مناسب بخش فيزيكي و مالي اين بورس باشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.