12

Jahan e-Sanat - - News -

تسنيم-گشت و گذاري در بازار نشان ميدهد كه قيمت تخممرغ در ايام تعطيالت نوروزي افزايشيافته و ركورد كمسابقهاي را از قيمت اين محصول برجايگذاشتهاستبهطوريكهدراينمدتهرشانهتخممرغ03 عددي فله در سطح تهران به 13 هزار تومان تا 13 هزار و 500 تومان و تخممرغ بستهبنديشدهبه41 هزارو008 تومانرسيد.قيمتتخممرغطيششماه اخيردرپيشيوعآنفلوآنزايحادپرندگانسيرصعوديبهخودگرفتهبهطوري كه در تعطيالت نوروز به سبب شيوع مجدد در شهرهاي بزرگ توليدكننده به باالترين حد خود رسيد. در اين خصوص ناصر نبيپور، رييس هياتمديره اتحاديه مرغ تخمگذار استان تهران نيز از كاهش02درصدي توليد تخممرغ خبردادوگفت:درپيشيوعآنفلوآنزاتاكنون41 ميليونمرغمعدومشدهكه درنهايتكاهشعرضهونوساناتقيمترارقمزدهاست.درهمينراستايكي ازخردهفروشاننيزدربارهاينافزايشقيمتگفت:گرانيبرخيازكاالهامصرفي مردمدرتعطيالتنورزيتبديلبهرويهايهرسالهشدهاستوبهمحضاينكه زمينه ورود كااليي به بازار كم ميشود قيمتها افزايش مييابد.

گروه بازرگاني- با اينكه صادرات 68 ميلي//ارد دالري ت//ا پايان س//ال 95 يك//ي از اهداف دولت به ش//مار ميرفت اما عملكرد ناقص مس//ووالن در برخ//ي حوزهها باعث ش//د در 12 ماهه سال گذشته، صادرات در مجموع ب//ه 34ميلي//ارد و 930 ميليون دالر برس//د در حالي كه اين رقم اختالف قابل توجهي با عدد ياد ش//ده دارد و در مقايس//ه با سال 94 تنها به ميزان 54/3 درصد رش//د داشته است. اين در حالي است كه در ماههاي گذشته كارشناس//ان نيز بر اين باور بودند كه عملك//رد دولت در ح//وزه صادرات و توليد صادرات محور بهگونهاي اس//ت كه صادرات 68 ميليارد دالري تا پايان سال 95 را ناممكن ميكند.

با اين حال، آمار واردات و صادرات كشور در 12 ماهه سال گذشته نشان ميده//د كه تراز تجاري براي دومين سال پياپي مثبت بوده است. بهطوري كه صادرات غيرنفتي ايران در 12 ماهه س//ال 95 در مجموع ب//ه 34ميليارد و 930 ميلي//ون دالر رس//يد كه اين ميزان در مقايس//ه با س//ال هب1394 ميزان 54/3 درصد رشد داشته است. همچنين واردات ايران در سال 1395 ب//ه 43 ميلي//ارد و 684 ميليون دالر رس//يد كه در مقايس//ه با سال4931 به ميزان 16/5 درصد رش//د نش//ان ميدهد. همچنين در سال گذشته وزن كاالهاي وارداتي ايران به 33 ميليون و 399 هزارتن رس//يد درحالي كه در اين مدت 921ميليون و 648 هزارتن انواع كاال صادر شد. برنامهافزايشترازتجاري بر همين اس//اس قائممق//ام وزير صنعت گف//ت: ص//ادرات محصوالت غيرنفتي ايران س//ال گذش//ته از مرز 44 ميليارد دالر گذش//ت كه اين امر، نش//ان از رش//د 5/3برابري نسبت به مدت مشابه قبل است.

مجتبي خسروتاج اظهار كرد: برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جدي//د افزايش تراز تج//اري ايران با صادرات محصوالت غيرنفتي با توجه به ني//از بازارهاي منطقهاي و جهاني، قيمت و كيفي//ت رقابتي محصوالت براي حضور در اين بازارهاست.

معاون وزير صنعت با برش//مردن 12 اس//تراتژي صادرات//ي س//ازمان توس//عه تج//ارت در س//ال 96 گفت: حداكثر ظرف 48 س//اعت، كمك كار صادركنندگان در امر صادرات بوده و با جوابهاي روش//ن و شفاف به آنها پاسخ خواهيم داد. صادراترشدنداشت همچني//ن رييس كنفدراس//يون صادرات ايران با انتقاد نسبت به اينكه صادرات در س//ال 95 نسبت به سال 94 تفاوت چنداني نداشته است، گفت: صادرات از نظر وزني رش//د داشته اما از نظر ارزش//ي متناسب با رشد وزني ارزآوري نداش//ته و يكي از داليل آن كاه//ش قيم//ت كااله//اي صادراتي مانن//د گازه//اي طبيع//ي و ميعانات گازي و همچنين عدم رشد صادرات در بخ//ش صنعت و كاالهاي با ارزش افزوده باالتر بود.

محم//د الهوت//ي، ع//دم پرداخت مش//وقهاي صادراتي در سال 95 را دليلي براي عدم رشد صادرات دانست و گفت: از هزار ميليارد توماني كه به عنوان مشوق صادراتي در نظر گرفته ش//د براساس ش//نيدهها كمتر از 15 درصد محق//ق ش//د. وي در ارزيابي وضعيت صادرات و تجارت در سال 95 گفت: خوشبينانهترين حالت سربهسر شدن صادرات سال 95 نسبت به سال 94 است.

رييس كنفدراسيون صادرات ايران افزود: س//بد كاالهاي صادرات س//ال 95 بيش//تر ش//امل گازهاي طبيعي، پتروش//يميها و ميعان//ات گازي بود بهطوري كه حدود 53 درصد كاالهاي صادراتي را اين اقالم تشكيل ميداد.

وي اف//زود: 47 درص//د كااله//اي صادراتي ش//امل كااله//اي صنعتي، كشاورزي و معدني ميشد كه در اين بخش نسبت به سال 94 رشد كمتر از دو درصدي و آن هم در بخش معدن مشاهده شده است.

الهوت//ي بيان داش//ت: ب//ا توجه ب//ه موارد ذكر ش//ده ميانگين قيمت ص//ادرات س//ال 95 در ه//ر تن كاال نس//بت به س//ال 94 بي//ن 70 تا 80 دالر كاه//ش داش//ته اس//ت. رييس كنفدراس//يون صادرات ايران با بيان اينكه تراز تجاري ما در سال 94 حدود دو ميليارد دالر مثبت بود بيان داشت: در 11 ماهه سال 95 تراز تجاري فقط 77 ميليون دالر مثبت بوده است كه شايد تا پايان سال 95 اين تراز منفي يا سربهسر شده باشد.

وي افزود: با وجود اينكه دولت مبلغ هزار ميليارد تومان را به عنوان مشوق صادراتي در سال 95 در نظر گرفت و مجلس آن را مصوب كرد اما سازمان برنامه به دليل مشكالت مالي نتوانست آن را در اختيار سازمان توسعه تجارت قرار دهد.

عضو كنفدراس//يون صادرات ايران با بيان اينكه يكس//ان نشدن نرخ ارز اثر مس//تقيم در جذب سرمايهگذاري خارجي دارد، تصريح كرد: نوس//انات نرخ ارز در نيمه دوم س//ال 59، عامل عدم رشد صادرات در سال 95 بود. حذفواسطههاازوارداتكاال ريي//س كنفدراس//يون ص//ادرات اي//ران همچنين در بخش//ي ديگر از صحبتهايش با تحليل كارنامه تجارت خارجي كشور در س//ال 59، از قطع وابستگي واردات به ارزهاي نفتي خبر داد و گفت: واسطهها از واردات كاالها به ايران كنار زده شدند.

محم//د الهوتي گف//ت: آنگونه كه بر اس//اس آمارها شاهد هستيم، كل تجارت خارجي ايران در سال گذشته ب//ه 87 ميلي//ارد و 614 ميليون دالر رسيده كه اين عدد نسبت به رقم سال قبل از آن، حدود 4/5 درصد بزرگتر شده و نشان ميدهد كه حجم تجارت خارجي كش//ور افزاي//ش يافته و اين نويد و پيام خوبي است چراكه نسبت به دستيابي به سهم استحقاقي خود در اقتصاد جهاني كه بايد يك درصد باشد و اكنون حدود 0/3 درصد است، يك گام ديگر پيش رفتهايم.

رييس كنفدراسيون صادرات ايران افزود: تراز تجارت خارجي، يكي ديگر از نكات مثبت گزارش منتش//ر شده اس//ت كه با وجود پيشبينيهايي كه تا قبل از انتش//ار اين گزارش صورت ميگرف//ت كه در س//ال 95 صادرات نميتوان//د از واردات پيش//ي بگيرد و تراز تجاري كش//ور منفي خواهد شد ول//ي تراز تجاري حدود 246 ميليون دالر به نفع صادرات مثبت است و اين امر نشان ميدهد كه براي واردات، از ارزهاي صادراتي استفاده شده و نياز به بكارگيري ارزهاي نفتي نيست.

وي با بيان اينكه صادرات غيرنفتي در س//ال 95 ب//ه 43 ميليون و 900 ميلي//ون رس//يده، خاطرنش//ان كرد: صادرات رشد 3/54 درصدي را نشان ميده//د؛ در حالي كه واردات با ثبت رقم 43 ميليارد و 684 ميليون دالري، رشد 15/16 درصدي را به ثبت رسانده اس//ت. البته 48 درصد سبد صادراتي كشور را ميعانات گازي و پتروشيميها تشكيل ميدهند كه در اصل، مشتقات نفتي محس//وب ميشوند و بيشترين حجم رش//د صادراتي، در اين بخش مشاهده ميشود در حالي كه صادرات غيرنفتي واقعي كه بايد شامل صادرات صنعتي، كشاورزي و معدني باشد، در مجموع سهم 52 درصدي را به خود اختص//اص داده و البت//ه كاهش 10 درصدي را نسبت به سال 94 از خود نشان داده كه اين نكته قابلتوجهي به حساب ميآيد و دولتمردان بايد به آن توجه داشته باشند. حركتدرجهتاقتصادنفتي به گفته الهوتي، زماني ما دستاورد و نكته مثبت در صادرات ميبينيم كه كاالهاي با ارزشاف//زوده باالتر صادر كرده و اين كاالها، نفتي نباشند بلكه در حوزه صنعت، معدن و كش//اورزي ق//رار گيرند، در حالي ك//ه اكنون در اين بخش 10 درصد كاهش را تجربه كردهايم و اين امر، نش//انگر آن است ك//ه كماكان به جاي فاصله گرفتن از اقتصاد نفت//ي، به جهت اقتصاد نفتي در حال حركت هستيم كه بايد براي آن تدبير كرد.

عضو ش//وراي گفتوگ//وي دولت و بخشخصوصي، ميانگين قيمت هر تن كاالي صادراتي را با رشد -25 درصدي نسبت به سال 49، معادل 339 دالر در ه//ر تن عنوان و تصريح كرد: دليل اين افت ارزش، افزايش صادرات وابسته به نفت همچون پتروش//يمي و ميعانات گازي است به نحوي كه پتروشيمي با 10 درصد و ميعانات با 56 درصد رشد، بيش//ترين سهم را در س//بد صادراتي كشوردارندوليقيمتميانگينكاالهاي صادراتي نسبت به سال قبل 25 درصد كاهش داش//ته است كه اين نكته قابل توجهي بهشمار ميرود كه بايد در اين مورد در سال 96 تدبير كرد.

الهوتي ميانگي//ن قيمت كاالهاي واردات//ي را نيز 1308 دالر در هر تن عنوان و اظه//ار كرد: ميانگين قيمت كاالهاي وارداتي نس//بت به سال 94 رش//د 10 درصدي نش//ان ميدهد و از آنجا كه بخ//ش عمدهاي از واردات كشور را قطعات منفصله و ماشينآالت مورد نياز توليد و بهطور كل كاالهاي واس//طهاي تشكيل ميدهند، افزايش قيمت كاالهاي وارداتي در هر تن نشان ميدهد توليد در حال حركت به سمت مرغوبيت است و با وجود اينكه ميزان ميانگين كاالهاي وارداتي 10 درصد رشد داشته ولي توليد داخلي به سمت كيفي شدن پيش رفته است. بازارهايجديددرپسابرجام عض//و هي//ات نماين//دگان ات//اق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران خاطرنش//ان كرد: كش//ورهاي طرف تج//ارت ايران كه كاالي ايراني را خريداري كردهان//د، چين، امارات، عراق، تركيه و كرهجنوبي اس//ت كه ش//اهد اين هستيم كه در پنج كشور اول ط//رف تج//ارت ما، ك//ره جنوبي حضور دارد كه نشان ميدهد كاالهاي صادراتي كش//ور به س//مت بازارهاي جديد در ش//رايط پسابرجام در حال حركت هس//تند. همچنين در بخش واردات نيز چين، امارات متحده عربي، كرهجنوبي، تركيه و آلمان حضور دارند

گمرك اي//ران ارزش ص//ادرات و واردات س//ال 1395 را ب//ه ترتي//ب 34ميلي//ارد و 930 ميلي//ون دالر و 43 ميليارد 684و ميليون دالر اعالم كرد كه بر اين پايه براي دومين سال پياپ//ي پس از 37 س//ال، تراز تجاري كش//ور مثبت و رقم آن 246 ميليون دالر شد.

مهمترين اقالم صادراتي كشور در س//ال 95 به ترتيب ش//امل ميعانات گازي ب//ه ارزش هفت ميليارد و 320 ميلي//ون دالر، روغنه//اي س//بك و فرآوردهها ب//ه جز بنزين به ارزش دو ميليارد و 974ميليون دالر و گازهاي طبيعي مايعشده به ارزش دو ميليارد و 79 ميليون دالر بود.

در ردههاي بعدي پروپان مايعشده به ارزش يك ميليارد و 222 ميليون دالر و گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازيش//كل مايعش//ده به ارزش يك ميلي//ارد و 204 ميلي//ون دالر ق//رار گرفت. اقالمعمدهوارداتي مهمترين اقالم وارداتي در سال 95 شامل ذرت دامي به ارزش يك ميليارد و 413 ميليون دالر و لوبياي سويا به ارزش 909 ميليون دالر بود.

واردات وس//ايل نقلي//ه موتوري با حجم سيلندر 1500 تا 2000 سيسي ب//ه ارزش 893 ميليون دالر، قطعات منفصله براي توليد خودروي سواري به ارزش 782 ميليون دالر و برنج به ارزش 690 ميليون دالر ردههاي بعدي را از آن خود كرد. عمدهترينخريدارانكاال طبق بررس//يها، چي//ن در صدر خري//داران كاالهاي ايراني در س//ال 1395 ب//ا واردات هش//ت ميليارد و 377 ميلي//ون دالر ق//رار گرفت. پس از آن ام//ارات با هفت ميليارد و 436 ميليون دالر، عراق با شش ميليارد و 111ميليون دالر و تركيه با سه ميليارد و 244 ميليون دالر بيشترين خريد را از ايران داشتند. همچنين كرهجنوبي ب//ا دو ميلي//ارد و 877 ميليون دالر پنجمين خريدار كاالهاي ايراني بود.

كش/ورهاي عمده صادركننده كاال

در صدر فهرست صادركنندگان به ايران در سال 1395 باز هم نام چين با ص//دور 10 ميليارد و 753 ميليون دالر كاال به چش//م ميخورد اما ديگر كش//ورهاي عمده صادركننده كاال به ايران به ترتيب امارات با شش ميليارد و 407 ميليون دالر، كرهجنوبي با سه ميلي//ارد و 460 ميليون دالر و تركيه با دو ميليارد و 738 ميليون دالر قرار گرفتند. آلمان نيز با دو ميليارد 537و ميلي//ون دالر صادرات كاال به جايگاه پنجم بسنده كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.