پرونده تجارت خارجیکشور در 95 با تعادل آماری بسته شد؛ چالش صادراتی

Jahan e-Sanat - - News -

كه در شرايط فعلي كرهجنوبي و آلمان به پنج كشور اول صادركننده كاال به ايران ورود يافتهاند.

وي افزود: نكته مثبت ديگري كه در گزارش تجارت خارجي كش//ور به چشم ميخورد، واردات از پنج كشور اول اس//ت ك//ه براس//اس آن كاهش 17/5 درص//دي ورود كاال از امارات و 8/3 درصدي از تركيه كه كشورهاي واسطهاي براي تجارت خارجي ايران به شمار ميرفتند، به چشم ميخورد كه به صورت واس//طه عمل ميكردند و اين ام//ر تجارت و هزينه واردات ما را افزاي//ش ميداد ام//ا اكنون كاهش حجم تجارت ما با اين دو كشور نشان ميدهد شرايط جديد كشور باعث شده واردات به صورت مستقيم و با هزينه كمتري صورت گيرد.

رييس كنفدراسيون صادرات ايران خاطرنش//ان كرد: نكته بسيار مثبت ديگر گزارش تجارت خارجي كش//ور در س//ال 59، افزاي//ش 39 درصدي واردات از آلمان است كه نشانگر ورود كاالي با كيفيت خوب و مرغوب جهت توليدات بهتر است.

اقالمعمدهصادراتي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.