افزايشگرانيحبوباتازسال69

Jahan e-Sanat - - News -

تسنيم- باورودبهسال69 قيمتبرخيازكاالهاياساسيازابتدايي ترين روزهاي سال به شكلي خزنده در حال افزايش است اما در اين ميان نرخ حبوبات كه در نيمه سال گذشته افزايش قيمت را تجربه كرده بود در سالجارينيزدوبارهشاهدافزايشقيمتاست.نرخهركيلوگرملوبيايچيتي در سالجاري به31 هزار تومان و لپه به21 هزار 800و تومان رسيده است درحاليكه نرخ اين دو محصول در اسفندماه حدود11 هزار 500و تومان و در آذرماه سال گذشته به ترتيب هشت هزار و 700 و 9 هزار و 500 تومان بود. قيمت هر كيلوگرم لپه ايراني نيز در سالجاري بيش از هزار تومان در هركيلوگرم افزايشيافته است بهطوري كه هر كيلوگرم لپه ايراني در ابتدايي ترين روزهاي سالجاري در حالي21 هزار 800و تومان به فروش ميرسد كه قيمت اين محصول تا اسفندماه سال گذشته11 هزار 500و تومان در سطحخردهفروشيفروشبهفروشميرسيد.لپهوارداتينيزطيسالجاري به9 هزارتومانرسيدهاستدرحاليكهاينمحصولدراسفندماههفتهزار 300و تومان تا هشت هزار تومان به فروش ميرسيد. همچنين قيمت هر كيلو گرم نخود بستهبندي در سالجاري21 هزار تومان به فروش ميرسد درحاليكهقيمتاينمحصولدرسالگذشته01 هزارو005 تومانتا11 هزار تومان بود. در اين ميان هركيلوگرم عدس وارداتي در حال حاضر در بازار هفتهزارو005 تومانوعدسداخلي11 هزارتوماناست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.