توليد بنزين در پااليشگاه ستاره خليج فارس آغاز شد؛ تحققروياي01 ساله

Jahan e-Sanat - - News -

سالهاس//ت که ايران با وجود نفت ارزاني که در اختيار داش//ته اما به دليل نداشتن تکنولوژي روز و پيشرفته بهره کمتري از پااليش//گاههاي پا به س//ن گذاشته و بعضا قديمي و فرسوده خود برده و با کاهش شديد قيمت طالي سياه و به دليل نداشتن قدرت باالي پااليشي از سقوط آزاد قيمتها متحمل زيانهاي چند ميليارد دالري شده است.

همزمان با ورود به دوره پسابرجام، مديران صنعت پااليش به تکاپو افتادند تا با اجراي طرحهاي نوسازي و کاهش ظرفيت توليد نفت کوره به عنوان يک محصول کمارزش نفتي، عمال حاشيه سود فعاليت پااليشگاهها را باال ببرند.

بر همين اس//اس فاز اول پااليشگاه ستارهخليجفارسازظرفيتتوليدروزانه 12 ميليونليتربنزينبااستاندارديورو4 برخوردار بوده که در صورت بهرهبرداري عم//ال اي//ران از واردات بنزين خودکفا خواهد شد.

با گذش//ت حدود 10 س//ال از آغاز عمليات اجرايي ساخت پااليشگاه ستاره خليج فارس، از چند روز گذشته توليد آزمايشيبنزيندراينپااليشگاهميعانات گازي آغاز شده است.

بر اين اس//اس پ//س از افتتاح واحد تقطير پااليشگاه خليج فارس در سال 59، از چن//د روز گذش//ته ه//م توليد بنزين در پااليش//گاه خليج فارس آغاز شده است.

واحد تقطير پااليشگاه ستاره خليج فارس هم مهرماه سال گذشته با ظرفيت پااليش روزانه 120 هزار بشکه ميعانات گازي، تولي//د روزانه نفتا با ظرفيت 12 ميليون ليتر، تولي//د اوليه روزانه چهار ميليونو005 هزارليترگازوييل،توليد اوليهيکميليونليترنفتسفيدوتوليد اوليهروزانه003 تنگازمايع)الپيجي( به بهرهبرداري رسيد.

پااليشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس ب//ا ظرفيت پاالي//ش 360 هزار بشکه در روز سومين پااليشگاه جهان و با ظرفيت توليد 36 ميليون ليتر بنزين با کيفيت يورو 4 بزرگترين پااليشگاه توليد بنزين کشور به شمار ميرود.

در همين حال معاون وزير نفت با اش//اره به آغاز توليد آزمايشي بنزين در پااليش//گاه س//تاره خليج فارس، از راهان//دازي واح//د اکتانافزايي اين پااليشگاه ميعانات گازي با هدف توليد بنزي//ن با اکتان باالي 90 تا چند روز آينده خبر داد.

عب//اس کاظمي با اش//اره به آغاز توليد آزمايش//ي بنزين در پااليشگاه س//تاره خليج ف//ارس، گفت: در حال حاضر اين توليد بنزين آزمايشي بوده و بنزين تولي//دي داراي اکتان کمتر از 90 است.

معاون وزير نفت با اعالم اينکه آغاز توليد بنزين آزمايش//ي از واحد شماره 18 پااليشگاه ستاره خليج فارس بوده اس//ت، تصريح کرد: ت//ا چند روز آينده واحد اکتانافزا (CCR) اين پااليشگاه با هدف توليد بنزين با اکتان باالي 90 در مدار بهرهبرداري قرار ميگيرد.

مديرعامل ش//رکت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران با تاکيد بر اينکه در مجموع تا خردادماه امسال فاز اول پااليشگاه ستاره خليج فارس به طور کامل در مدار بهرهبرداري قرار ميگيرد، اظهار داش//ت: اين فاز از ظرفيت توليد روزان//ه 12 ميليون ليتر بنزين با اکتان باال و اس//تاندارد ي//ورو 4 اتحاديه اروپا برخوردار است.

اين مقام مس//وول با يادآوري اينکه مهرماه سال گذش//ته واحد تقطير فاز اول پااليش//گاه خليج فارس با ظرفيت 120 هزار بش//که راهاندازي ش//ده بود، تاکيدکرد:بهرهبرداريازپااليشگاهخليج فارس يکي از دستاوردهاي برجام بوده و بعد از لغو تحريمها بسياري از تجهيزات و کمپرسورهاي اين پااليشگاه در خارج کشور رفع توقيف ش//ده و وارد سايت پااليشگاه شدند.

س//ردار عباداهلل عبداله//ي، فرمانده قرارگاه سازندگي خاتماالنبيا )ص( هم اخيرا با تاييد آغاز توليد آزمايشي بنزين در فاز اول پااليشگاه ستاره خليج فارس، گفته اس//ت: پيشبيني ميشود تا سه هفته آينده واحد توليد بنزين با اکتان باالي 90 درصد آن هم به بهرهبرداري ميرسد.

اينمقاممسوولهمچنينافزود:پس از انجام فرآيند و آزمايشهاي الزم روي بنزين توليدي، اکتان آن افزايش مييابد و بنزين يورو 4 توليد ميشود.

معاون شرکت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي همچنين با تاکيد بر اينکه مس//اله HSE سرلوحه اقدامات شرکتمليپااليشوپخشفرآوردههاي نفتي در س//ال 96 اس//ت، افزود: بحث ارتقاي کيفي ش//رايط ايمن//ي کار در پااليش//گاهها مهمترين هدف شرکت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي در س//ال جدي//د اس//ت. در اين زمينه برنامهريزيهايي در سنوات قبل انجام شده و در سال جديد اين هدف با جديت بيشتري پيگيري خواهد شد.

شاهرخ خسرواني اظهار کرد: ارتقاي صيانت از محيطزيست از ديگر اهداف شرکتمليپااليشوپخشفرآوردههاي نفتي در سال جديد است. در اين زمينه نيز اقدامات زيادي انجام شده و اقدامات بس//ياري نيز در دس//تور کار قرار دارد تا به ش//رايط مطلوب برس//يم و ميزان حوادث و تبعات منفي محيطزيس//ت به حداقل برس//د. البته بحث ايمني و ارتقاي صيانت از محيطزيست بستگي ب//ه زيرس//اختها و پروژهه//ا دارد که اجراي طرحهاي توسعهاي پااليشگاهها درراستايهميندوهدفانجامميشود. هر چه پااليشگاهها توسعهيافتهتر باشند محصوالت باکيفيتتر توليد ميکنند و اثرات منفي آنها بر محيطزيست کاهش پيدا ميکند.

معاون شرکت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي با اشاره به طرحهاي توسعه پااليشگاهها توضيح داد: از ديگر اهداف ش//رکت ملي پااليش و پخش فرآوردهه//اي نفتي پيگيري طرحهاي توسعهپااليشگاههاست.دراينراستاسه پروژه در دستور کار بوده که قسمتي از آندراواخرسال59 بهبهرهبرداريرسيد و قسمتي ديگر در مرحله پيشراهاندازي قرار دارد. براي مثال پروژه ستاره خليج فارس و بنزينس//ازي اين پااليشگاه با ه//دف بنزينس//ازي و ارتقاي کيفيت گازوييل در مرحله پيشراهاندازي قرار دارد. همچنين قرار است پااليشگاه الوان در سه ماهه اول سال 96 به بهرهبرداري برس//د که باعث جهش کمي در توليد بنزين در سال 96 خواهد شد و ميزان توليد بنزين يورو 4 در سال 96 جهش خوبي خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.