آغاز بهرهبرداری از اليه نفتي پارسجنوبي

Jahan e-Sanat - - News -

براي نخستين بار در تاريخ صنعت نفت، اسفند ماه سال گذشته با راهاندازي پنج فاز جديد پارسجنوبي، عالوه برجبران عقبماندگيها و برداشت برابر گاز با قطر، توليد نفت از اين ميدان مشترک آغاز شد عالوه بر اين همزمان با جهش ايران در برداشت روزانه گاز و ميعانات گازي از پارسجنوبي و به پايان رسيدن دوران ماه عسل شيخ نشينان در توسعه و برداشت يکطرفه گاز از اين ميدان مشترک، ايران به منظور آغاز توليد نفت از اليه نفتي پارسجنوبي هم خيز برداشته است. قطر طي دو دهه گذشته تاکنون بالغ بر يک ميليارد بشکه نفت از اليه نفتي پارسجنوبي برداشت کرده که سهم ايران در اين مدت به دليل تاخير در اجراي طرحهاي توسعهاي صفر بوده است. در همين حال پس از آغاز توليد آزمايشي نفت از اليه نفتي پارسجنوبي در 29 اسفندماه 59، وزير نفت از تحقق برنامه افزايش برداشت نفت از اين ميدان مشترک با قطر تا سقف 20 هزار بشکه در روز خبر داد. بر خالف چند سال گذشته به نظر ميرسد ورود به سال 96 به عنوان سال انتخابات رياست جمهوري، فعاليتهاي توسعهاي و توليدي در صنعت نفت کشور با شتاب بيشتري دنبال ميشود. بر اين اساس پس از بهرهبرداري از چند رديف شيرينسازي گاز در پااليشگاههاي جديد پارسجنوبي، آغاز توليد آزمايشي بنزين در پااليشگاه ستاره خليج فارس حاال نوبت به افزايش توليد نفت با بهرهبرداري کامل از شناور پااليشگر جديد صنعت نفت مستقر در اليه نفتي پارسجنوبي شده که از ابتداي امسال تاکنون با بهرهبرداري از اين کشتي FPSO ظرفيت توليد روزانه نفت ايران را حدود02 هزاربشکهدرروزافزايشدادهاست.بيژنزنگنه،وزيرنفتدربارهآخرينوضعيتافزايش توليد نفت از اليه نفتي پارسجنوبي گفت: پروژه اليه نفتي پارسجنوبي نيز به زودي افتتاح ميشود. اين عضو کابينه دولت با اعالم اينکه هم اکنون روزانه بيش از 20 هزار بشکه نفت از اليه نفتي پارسجنوبي توليد ميشود، تصريح کرد: براي افتتاح فاز اول اين پروژه بايد توليد روزانه نفت به حدود 35 هزار بشکه در روز افزايش يابد.

در همين حال وزير نفت مهمترين اولويتهاي کاري صنعت نفت در سال 96 را تشريح کرد و گفت: امسال، سال سبقت از قطر در برداشت روزانه گاز از پارسجنوبي است. بيژن زنگنه در حاشيه بازديد نوروزي خود از طرحهاي توسعهاي پارسجنوبي در تشريح مهمترين برنامههاي اولويت دار صنعت نفت در سال69، گفت: اجراي برنامههاي همسوباسياستهاياقتصادمقاومتيهمچونتوسعهشبکهگازرسانيبهروستاها،توليد داخليکاالوتجهيزاتصنعتنفتوتوسعهصنايعپتروشيميازجملهاينبرنامههاست. وزيرنفتبابياناينکهدرسال69 بهرهبرداريوتکميلپنجفازنيمهتمامپارسجنوبي شامل طرح توسعه فازهاي ‪23 22، 41، 31،‬ و 24 هم در دستور کار قرار دارد، تصريح کرد: پيشبيني ميشود امسال ايران در برداشت گاز پارسجنوبي از قطر سبقت گيرد. وي همچنين با اشاره به افتتاح فازهاي جديد پارسجنوبي گفت: با بهرهبرداري از فازهاي 20،19،18،17 و12 پارسجنوبي051 ميليونمترمکعببهظرفيتتوليدگازکشور افزوده ميشود. زنگنه اظهار داشت: از ابتداي دولت تدبير و اميد شاهد تحول گستردهاي در پارسجنوبي هستيم و فازهاي مختلف اولويتبندي شده است.

ويبابياناينکهفازهاياولويتدارشامل21،51 17،16و 20،19،18و و12 بوده کهتکميلشدهاند،خاطرنشانکرد:فازهاي31،32،22،42 و41 هماکنوندراولويت هستند که تا پايان سال به همراه چند پتروشيمي به بهرهبرداري خواهند رسيد.

وزير نفت با بيان اينکه هماکنون شش فاز پارسجنوبي آماده افتتاح رسمي است گفت: با بهرهبرداري از اين شش فاز که شامل فازهاي ‪،02 19 81، 71،‬ و 21 )معادل دوفازاستاندارداست(بيشاز051 ميليونمترمکعبگازبهظرفيتتوليدگازکشور افزوده ميشود. زنگنه خاطرنشان کرد: همچنين ميعانات گازي، گاز مايع و اتان نيز از ديگر محصوالتي است که با بهرهبرداري از اين فازها ظرفيت توليد و صادرات ما در ساير محصوالت نيز افزايش خواهد يافت. وي با بيان اينکه اتان توليدي فازهاي پارسجنوبي خوراکاصليشرکتهايپتروشيمياست،گفت:اينمحصولپسازانتقالبهواحدهاي پتروشيميبهسايرمحصوالتتبديلميشودکهازاينمحلنيزارزشافزودهزياديعايد کشور ميشود. به گزارش انرژينيوز، هدف از طرح توسعه اليه نفتي پارسجنوبي توليد روزانه53 هزار بشکه نفت از بخش غيرمشترک اين سازند هيدروکربوري بوده است هر چند قطر از سال 1991 ميالدي توليد نفت از اين ميدان مشترک را آغاز کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.