دعوا بر سر ميدان نفتي فرزاد به اوج رسيد

Jahan e-Sanat - - News -

مقاماتهنديدرموضعيجسورانهاعالمکردنددرصورتيکهايراندرتوسعه ميدان گازي فرزاد B براي شرکتهاي هندي امتيازي قائل نشود، واردات نفت از ايران را يکپنجم کاهش ميدهند.

به گزارش رويترز، اين در حالي است که دهلي نو علت اين تصميمگيري را اختالفبرسريکميدانگازيعظيمايرانباکنسرسيومهنديبهمنظورتوسعه آن اعالم کرده است. در همين حال هند دومين مشتري بزرگ نفتي ايران بعد از چين است که به عنوان معدود کشورهايي محسوب ميشود که باوجود برنامه تحريم ايران، خريد نفتي خود را از ايران ادامه داد.

اين در حالي است که به دنبال رفع تحريمها از ايران و اتخاذ شيوه جسورانه اين کشور به منظور به دست آوردن بهترين شيوههاي انعقاد قرارداد نفت و گاز، هنديها نسبت به روش ايرانيها ابراز ناخرسندي ميکنند و وزرات نفت هند، از پااليشگاههاي دولتي اين کشور خواسته واردات نفت از ايران را کاهش دهند.

همچنين يکي از منابع هندي اعالم کرد: در حال حاضر کاهش خريد نفت از ايران را به تدريج شروع کردهايم و اگر پيشرفتي در اعطاي امتياز ميدان گازي )فرزاد (B براي ش//رکتهاي هندي صورت نگيرد، خريد نفت خود را از ايران بيشترکاهشميدهيم.

بر پايه اين گزارش، پااليشگاههاي هندي به نماينده شرکت ملي نفت ايران، برنامه خود مبني بر کاهش واردات يکپنجمي نفت از ايران را اعالم کردهاند که براساس آن، واردات را از 240 هزار بشکه در روز به 190 هزار بشکه در روز کاهش خواهند داد. اين در حالي است که شرکتهاي ايندين اويل و مانگالور هند هر کدام واردات نفت خود را 20 هزار بشکه در روز کاهش خواهند داد و مجموع واردات آنها در حدود 80 هزار بشکه به روز خواهد رسيد ضمن اينکه هارات پتروليوم و هندوستان پتروليوم هم واردات خود را روي هم رفته، حدود 10 هزار بشکه کاهش خواهند داد و تقريبا مجموع واردات آنها 30 هزار بشکه خواهد بود. البته شرکت ملي نفت ايران هم در مقابل اعالم کرده که تخفيف پيشنهاديخودرابهمشتريانهنديدرزمينههزينهحملونقلاز08 درصد به06 درصدکاهشخواهدداد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.