شمارش معکوس سقوط دوباره قيمتها

Jahan e-Sanat - - News -

افزايش پي در پي ذخيرهس//ازي تجاري نفت در آمريکا و ثبت يک رکورد جديد ذخيرهسازي نفت در اين کشور، ترمز افزايش قيمت طالي سياه در بازار را کشيده است.

به گزارش انرژينيوز، قيمت نفت پس از ثبت افزايشي چند دالري در ژانويه 2017 ميالدي اين روزها با فروکش کردن آثار رواني توافق وين و کاهش توليد نفت کشورهاي عضو و غيرعضو اوپک به ويژه روسيه، عراق و عربستان، بار ديگر در سراشيبي سقوط اما با شيبي کمتر قرار گرفته است.

يکي از مهمترين داليل درجا زدن قيمت نفت در محدوده بشکهاي 48 تا 50 دالر، افزايش ذخاير تجاري نفت آمريکا در طول چندين ماه گذشته بوده و در ادامه افزايش ذخاير تجاري اين کشور، اداره اطالعات انرژي آمريکا زا(EIA) ثبت يک رکورد جديد ذخيرهسازي نفت خام خبر داده است.

براساسآخرينگزارشادارهاطالعاتانرژيآمريکا)AIE(ميزانذخيرهسازي نفت در هفته منتهي به 24 مارس 900 هزار بشکه افزايش يافته و به حجم بيسابقه435 ميليونبشکهرسيدهاست.

اين افزايش ذخاير تجاري نفت آمريکا هر چند کمتر از حد انتظار بود ولي باز هم رکورد جديدي را براي موجودي نفت خام اين کشور بزرگ مصرفکننده انرژي جهان رقم زده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.