بند «10» ماده «68» قانون خدمات كشوري بايد شامل آموزگاران هم بشود

Jahan e-Sanat - - News -

مهدي بهلول/ي*- يكي از چالشهاي ديرين//ه آموزشوپرورش ما، ش//كاف ميان صف و ستاد است. به سخن ديگر فرقي است ك//ه ميان بدنه آموزش و نيروهاي اداري آن گذاشته ميشود. تبعيضي كه محل انتقاد و اعتراض آموزگاران است تنها به فرقگذاري ميان آنان و بسياري از كاركنان ديگر دولت در حقوق و ب//ه ويژه مزايا برنميگردد بلكه اين تفاوتگذاري ميان خود نيروهاي آموزشوپرورش را هم دربرميگيرد. اين نكته نيز بر كسي پوشيده نيست كه فرقگذاريهاي بيبنياد، يكي از مهمترين عوامل از بين بردن انگيزههاي كاري است و اگر سيستمي تصميم دارد بر انگيزههاي دروني نيروهايش بيفزايد، بايد از اين دس//ت تبعيضها دوري كند. اين ديدگاه مديريتي كه براي اداره يك سيستم بايد نگاه ويژه به فرادستان داشت تا آنها انگيزه پيش بردن كار را داشته باشند، بيگمان در آموزشوپرورش نتيجه نخواهد داد چراكه مهمترين بخش بهبود آموزش در كالس درس رخ ميدهد و هنگامي كه آموزگار از فرقگذاريهاي نابجا، دلزده و دلخور باشد، بهسازي آموزشي راستين و پايدار هم انتظار چندان بجايي نخواهد بود. تصويب قانون مديريت خدمات كشوري در ايران كه در روزهاي نخست سال 86 رخ داد، بيگمان بيش از هر چيز مديون اعتراض آموزگاران در روزهاي پاياني س//ال 85 روبهروي مجلس است. دولت نهم در روزهاي پاياني سال 85 اليحه اين قانون را به مجلس شوراي اسالمي فرستاد اما چند روز بعد اعالم كرد قصد باز پس گرفتن آن را دارد. قانون مديريت خدمات كش//وري يكي از خواس//تههاي ديرينه فرهنگيان بود )و همچنان هست( چراكه قرار بود با اين قانون همترازي حقوق و مزايا ميان كاركنان دولت صورت گيرد با اعتراض و گردهماييهاي آموزگاران روبهروي مجلس كه 23 اس//فند 95 برگزار ش//د، دولت از پس گرفتن اليحه خود س//ر باز زد و مجلس نيز در س//ال 96 اين قانون را تصويب كرد اما آنچه با اجراي اين قانون رخ داد چيزي نبود كه فرهنگيان ميخواستند يعني اجراي قانون مديريت خدمات كش//وري باعث نشد فرقگذاريهاي بيبنياد ميان فرهنگيان و ديگر كاركنان دولت از يكس//و و فرهنگيان و ميان نيروهاي اداري خود از بين برود. دولتهاي نهم و دهم، آشكارا و در عمل برخي از مهمترين مادههاي اين قانون را اجرا نكردند.

ب//راي نمونه ماده «125» اين قانون به روش//ني اعالم ميكند ميزان افزايش حقوق ساالنه بايد دستكم برابر نرخ تورم رسمي باشد كه متاسفانه اجرا نشد. يك نمونه ديگر به بند «10» ماده «68» اين قانون برميگردد. در اين بند آمده است: »فوقالعاده ويژه در موارد خاص با توجه به عواملي از قبيل بازار كار داخلي و بينالمللي، ريسكپذيري، تاثير اقتصادي فعاليتها در درآمد ملي، انجام فعاليت و وظايف تخصصي و س//تادي و تحقيقاتي و حساسيت كار با پيش//نهاد سازمان و تصويب هيات وزيران امتياز ويژهاي براي حداكثر 25 درصد از مشاغل در برخي از دستگاههاي اجرايي تا 50 درصد س//قف امتياز حقوق ثابت و فوقالعادههاي مس//تمر يادشده در اين فصل در نظر گرفته خواهد «.د//ش روش//ن اس//ت كه وقتي سخن از انجام فعاليتهاي »تخصصي« به ميان ميآيد، ميتوان آموزگاران را هم در نظر گرفت. دور از ذهن است كه كسي، آموزشگري را متخصص به شمار نياورد اما شوربختانه اين بند در آموزشوپرورش و در سال 94 فقط براي بخش اداري ب//ه اجرا درآم//د و پرداخت فوقالعاده ويژه آن به 15 ش//غل از 24 شغل اختصاص يافت كه در ميان اين 15 شغل، آموزگاران جايي نداشته و ندارند! و درخور درنگ اينكه برخي از بخشهاي خود آموزشوپرورش با تفسير گشودهتري از اين بند به دنبال اين هستند كه آن را براي شغلهايي همچون رانندگان خودروهاي س//بك بخش خ//ود نيز به اجرا درآورند اما فرادس//تان آموزشوپ//رورش، گويا خود، آموزگاران را از ش//مول اين بند خارج ميبينند تا با معاونت توس//عه مديريت و سرمايه انساني و مديريت و برنامهريزي كش//ور وارد يك گفتوگوي جدي شوند و حق آموزگاران را از اين بند احيا كنند.

به هر رو هماكنون و در روزهاي پاياني دولت يازدهم انتظار اين اس//ت كه معاونت محترم توس//عه و پش//تيباني وزارت آموزشوپرورش، جديتر از پيش درصدد اجراي اين بند از قانون مديريت خدمات كش//وري برآيد آنچنان كه آموزگاران را نيز دربرگيرد. نبايد فراموش كرد كه قانون مديريت خدمات كش//وري با هدف زدودن فرقگذاريهاي بيبنياد ميان كاركنان دول//ت به نگارش درآمد و با تالش و اعت//راض بدنه فرهنگيان به تصويب رس//يد و هماكنون نبايد خود عاملي براي تفاوت قائل ش//دن بيشتر ميان آنان شود. * عضو كانون صنفي معلمان استان تهران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.