اختالف84 ميليونيدرآمارموشهايپايتخت

Jahan e-Sanat - - News -

رييس كميته محيطزيست ش//وراي شهر تهران گفت: ش//هرداري تعداد موشه//اي تهران را 1/5 ت//ا دو ميليون، متخصصان تعداد آن را بيش از 20 ميليون و برخي ديگر نيز تعداد موشها را بيش از 50 ميليون اعالم كردهاند.

محمد حقاني درباره ازدي//اد موشها در پايتخت گفت: ام//روزه راهكارهاي زيادي براي مب//ارزه با موش وجود دارد كه ناامن كردن محيط زندگي و كمبود غذا و آب براي اين موجودات در اين راستا از اهميت زيادي برخوردار است.

وي با تاكيد بر لزوم كنترل زاد و ولد موشها و جلوگيري از ازدي//اد نس//ل آنها عنوان كرد: به ط//ور طبيعي نميتوان جمعيت موشها را كنترل كرد، از سوي ديگر موش هم بايد در محيطزيست وجود داشته باشد.

حقاني با بيان اينكه متاسفانه شهرداري وظايف اصلي و ذاتي خود را فراموش كرده و به مس//ايل حاشيهاي پرداخته است، اظهار كرد: شهرداري موضوعات اصلي شهر همچون بهداش//ت عمومي م//ردم، ارتقاي كيفيت زندگ//ي مردم و جمعآوري سد معبرها و كارتنخوابها را به دست فراموشي سپرده است.

وي با اشاره به اينكه غذاي موش از محل پسماند غذاي انسان تامين ميشود، عنوان كرد: زبالههايي كه در نهرها و جويها رها ميكنيم و عدم نظافت اماكن عمومي، روددرهها و نقاط مرطوب كه محل زندگي اين حيوان است، از جمله عوامل ازدياد جمعيت موشهاست.حقاني جلوگيري از غذارساني به اين حيوان، نظافت شهر و جمعآوري مناسب زبالهها را از جمله راهكارهاي مقابله با موشها عنوان كرد. عضو ش//وراي شهر تهران با بيان اينكه اين حيوانات معموال در درزها، شكافها، شكستگيها و مخفيگاهها زندگي ميكنند و بايد به هر شيوه ممكن سعي در از بين بردن اين نقاط داشته باشيم، بيان كرد: شهرداري اعالم كرده كه درزها را با ماده فوم پر ميكند، اين در حالي است كه استفاده از اين ماده به لحاظ اقتصادي صرفه اقتصادي نداشت و براي هتلها و منازل مناسب است و براي معابر عمومي بايد به عمران جويها و شهر بپردازيم.

وي با يادآوري اينكه در گذشته مبارزه با موشها از طريق مواد شيميايي انجام ميشده است، گفت: امروزه با استفاده از سموم و داروهاي خاص نسبت به عقيمسازي موشها اقدام ميش//ود چراكه يك جفت موش در سال بين 700 تا 800 موش به جمعيتشان اضافه ميكند بنابراين بايد از توليد نسل آنهاجلوگيريشود.رييسكميتهمحيطزيستشورايشهربا تاكيد بر اينكه آمار دقيقي از جمعيت موشهاي تهران نداريم، اظهار كرد: ش//هرداري تع//داد موشها را 1/5 تا دو ميليون، متخصصان تعداد آن را بيش از 20 ميليون و برخي نيز تعداد موشها را بيش از 50 ميليون اعالم كردهاند.

حقان//ي با بيان اينكه تعداد موشه//ا در پايتخت از حد طبيعي بسيار بيشتر است كه علت آن نزديك نبودن اماكن عمومياست،خاطرنشانكرد:متاسفانهگاهينيروهايپاكبان زبالههاي جمع آوري شده را به داخل نهرها و جويها ميريزند كه اين پسماندها محل تغذيه موشها ميشود بنابراين بايد از اين كار جلوگيري شود.

وي خاطرنش//ان كرد: بارها در اين خصوص به شهرداري تهران تذكر دادهايم و در اين زمينه در كميته محيطزيست جلساتي داشتهايم و شهرداري هر بار اعالم كرده كه نسبت به كنت//رل و كاهش جمعيت موشها اق//دام ميكند، اين درحالي است كه همچنان شاهد وفور اين حيوان در سطح شهر تهران هستيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.