انتقاد شاكري از پروژه پردردسر 3 چهارراه در تهران

Jahan e-Sanat - - News -

ايس/نا- رييس كميته عمران ش//وراي شهر تهران از بيتوجهي شهرداري تهران به عواقب كفسازي سه چهارراه »سرچشمه«، »مخبرالدوله« و »سيروس« گاليه كرد.

اقبال ش//اكري در م//ورد اقدام ش//هرداري منطقه 12 در راس//تاي كفسازي سه چهارراه س//يروس، سرچشمه و مخبرالدول//ه با بيان اينكه به نظرم اج//راي اين پروژه با مطالع//ات و تحقيقات مردمي كافي انجام نش//ده و يقين دارم اين موضوع به ش//دت موجب نارضايتي ش//هروندان خواهد ش//د، گفت: در اين ميادين و چهارراهها بايد طرح سرعت بخشيدن به عبور و مرور و نه طرح آرامسازي اجرا ميش//د. وي با بيان اينكه اجراي طرح آرامسازي اين سه چهارراه نش//اندهنده اين است كه طراحان و مجريان اين پروژه حتي يك شب در ساعات ترافيك از اين محل عبور نكرده و اصال با بافت بومي- محلهاي آن آش//نا نيس//تند تا بدانند مردم در س//اعات تعطيلي بازار چه عذابي ميكشند و چه ساعت با معضل ترافيك دست و پنجه نرم ميكنند، گفت: اجراي اين پروژه نبايد بهطور همزمان انجام ميشد و فازبندي و تعيين مسير جايگزين بديهيترين اقدامي بود كه متاسفانه فازبندي انجام نشد و مسيرهاي جايگزين نيز به طور نادرست انتخاب شدند.

شاكري با بيان اينكه مسووالن شهرداري اعالم كردهاند كه كارگران در س//ه ش//يفت كار كرده و قول دادند تا 18 فروردينماه اين پروژه به سرانجام برسد و آن را به بخشهاي ديگر تس//ري ندهند، گفت: با اين حال در گزارشي كه به دس//ت من رسيد، در يكي از ش//بهاي نوروز در چهارراه سرچش//مه پنج كارگر مشغول به كار بوده و كمتر از ثلث اين چهارراه س//نگفرش ش//ده و در چهارراه سيروس نيز هيچ كارگري وجود نداش//ت و تنه//ا عمليات خاكبرداري انجام شده بود. وي با بيان اينكه افزايش ترافيك اندك در هنگام اجراي پروژه را بايد قبول كرد اما جاي س//وال است كه بعد از اجراي طرح، ترافيك واقعا سبك ميشود؟ و اگر نشود ش//هرداري بايد از تمام شهرونداني كه با اجراي اين طرح دچار مشكل شدهاند، عذرخواهي كند، گفت: ما بارها در خصوص عواقب اجراي اين طرح به ش//هرداري هشدار داديم اما گوششان بدهكار نبود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.