افزايش 35 درصدي واگذاري كودكان بدسرپرست به امين موقت

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا-رييسسازمانبهزيستيكلكشورازافزايش53 درصديواگذاري كودكان بدسرپرست به امين موقت خبر داد.

انوشيروانمحسنيبندپيبااشارهبهموضوعفرزندخواندگيگفت:سازمان بهزيستي به رشد و تكامل همهجانبه كودكان تحت پوشش خود اهميت داده و نسبت به اين امر مهم اقدام ميكند.وي تاكيد كرد: متولي نگهداري از كودكانيكهبنابهداليلمختلفازداشتنخانوادهواقعيخودمحرومشدهاند، سازمان بهزيستي كشور است.بندپي با اشار به اينكه كودكان بدسرپرست و فاقد سرپرست مشخص تحت پوشش اين سازمان قرار دارند، اظهار كرد: سريعانسبتبهواگذاريكودكانفاقدسرپرستمشخصبهخانوادههاحتي خانوادههاي ساكن خارج از كشور و دختران مجرد اقدام ميكنيم. در اين زمينه كودكان بدسرپرست را نيز به امين موقت ميسپاريم زيرا معتقديم هرقدر واگذاري اين كودكان به شبهخانواده بيشتر شود، رشد، اجتماعپذيري و آموزش آنها نيز تسهيل خواهد شد.وي با بيان اينكه هنوز فرهنگ پذيرش يككودكبهصورتموقتدركشورماجانيفتادهاست،تصريحكرد:معموال خانوادهها آيندهنگري كرده و نگران آن هستند كه عالقهاي ميان كودك و خانواده ايجاد شود و اگر مشكل سرپرست واقعي كودك حل شود بهعنوان مثال از زندان آزاد شده يا ترك اعتياد كند و دوباره والدين واقعي بخواهند فرزندخودراازامينموقتپسبگيرند،نميتوانندبهراحتيبااينمسالهكنار بيايند.بندپيبااشارهبهافزايش53 درصديمسالهواگذاريكودكبهامين موقت در كشور خاطرنشان كرد: صالحيت عمومي امين موقت بايد توسط مرجعقضاييتاييدشود.ويعنوانكرد:امينموقتبايددارايتابعيتايراني باشد و از توان مالي براي نگهداري، مراقبت و آموزش كودك برخوردار باشد. رييس سازمان بهزيستي كشور با تاكيد بر اينكه در صورتي كه كودك دوباره به خانواده واقعي خود تحويل داده شود، امين موقت ديگر هيچ حق قانوني نسبتبهكودكنخواهدداشت،تصريحكرد:امينموقتنقشوالدينرابراي مدتي ايفا ميكند بنابراين هرگاه مشكل خانواده واقعي كودك حل شود و خواستار بازپسگيري فرزند خود شود بايد اين امر اتفاق بيفتد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.