گریز از بحران

Jahan e-Sanat - - News -

پاريسنژرمن با پيروزي مقتدرانه چهار بر يك مقابل موناكو، قهرمان رقابتهاي جام اتحاديه فرانسه شد. در اين ديدار شاگردان اوناي امري كامال برتر از حريف بودند و در نهايت به يك پيروزي پرگل دست پيدا كردند.

دراينديدارابتداپاريسيهاباگلدقيقه4 جوليندراكسلرپيشافتاداماموناكوتوانست در دقيقه 27 با گل لمار كار را به تس//اوي بكش//د اما پاريسيها در همان نيمه اول و در دقيقه 44، گل دوم را توسط آنخل دي ماريا به ثمر رساندند و با برتري به رختكن رفتند. در ابتداي نيمه دوم و در دقيقه 45، ادينسون كاواني اختالف را به دو گل افزايش داد تا شرايط براي شاگردان لئوناردو ژارديم دشوارتر شود و و در نهايت همين مهاجم اروگوئهاي با زدن گل چهارم در دقيقه09، جشن پاريسيها را تكميل كرد. اوناي امري به اولين جام مهمش با پاريسنژرمن رسيد. تيم اول در حال حاضر در لوشامپيونا با سه امتياز اختالف نسبت به موناكو، در رتبه دوم قرار دارد. رانداولبرايپاريسيها اين فينالي رويايي براي جام اتحاديه بود. موناكو مقابل پاريسنژرمن، قدرتمندترين تيمهاي باشگاهي فرانسه، در ردههاي اول و دوم ليگ يك و دو تا از جذابترين تيمهاي اروپاباخطحملههاييآتشين.موناكوپيشازفينالدررقابتهايمختلف921 گلزده بودوپاريسسنژرمن401 گل.

موناكووپياسجيهردوتيمهاييهستندبابازيكنانينامدار،كنارپديدههاييجوان.اين بازي جدا از فرصتي براي كسب اولين عنوان داخلي فصل، حكم جدالي براي برتري رواني در هفتههاي باقيمانده ليگ هم داشت، بازي كه در941 كشور به شكل مستقيم پخش شد. در پايان اما فينال رويايي تنها براي پاريسيها بود كه با نمايشي عالي و نتيجهاي قاطع آن را به سود خود تمام كردند و شبي كابوسوار براي موناكو به جا گذاشتند. اين چهارمين قهرمانيپياپيپياسجيدرجاماتحاديهبود)يكركورددرتاريخفوتبالفرانسه(.ادينسون كاواني در اين بازي هم مثل فينال 2015 و 2014 دو گل زد تا شمار گلهايش در اين فصل را به 40 در 40 بازي برساند. حتي زالتان ابراهيموويچ هم در هيچكدام از فصولش در پاريس چنين آماري در اين مقطع از فصل نداشت.

اما نكته عجيب اين فينال فوتبال فوقالعادهاي كه پاريسيها بازي كردند، نبود. شاگردان اوناي امري پيش از اين هم نشان داده بودند از نظر فني ميتوانند بر هر تيمي غلبه كنند؛ چهار بر صفر مقابل بارسلونا، پنج بر يك مقابل مارسي. چيزي كه در اين شب باورش سخت بود عمق شكست موناكو بود. موناكو اين فصل در ليگ در زمين نيس چهار بر صفر هم شكست خورده بود اما اين نتيجهاي بيشتر اتفاقي بود، نتيجهاي كه شاگردان لئوناردو ژارديم اليقش نبودند. اما در اين شب موناكو اليق شكست بود، شايد حتي با نتيجهاي سنگينتر از چهار بر يك. موناكو در اين بازي تنها دو شوت درون چارچوب داشت )پايينترين آمار اين فصلشان(، مقابل 9 شوت پاريسيها درون چارچوب خودشان. كيلين امباپه هم يكي از خاموشترين شبهايش را سپري كرد و به خوبي توسط زوج تياگو سيلوا و پرزنل كيمپمبه مهار شد. با اينكه موناكو در نيمه اول بعد از گل اول پاريسيها توسط جولين دراكسلر بازي را به تساوي يك- يك كشاند، در ادامه حرفي مقابل حريف پايتختنشين نداشت. اين نوع شكست چيزي نيست كه تيم ژارديم به آن عادت داشته باشد، حتي نه مقابل تاتنهام و منچستر سيتي در چمپيونز ليگ )قدرتمندترين تيمهايي كه آنها به جز پياسجي اين فصل به جدالشان رفتهاند(.

اين شب، شب موناكو نبود. غيبت فابينيو در مركز زمين نظم بازي اين تيم را به هم زده بود و غيبت رادامل فالكائو در خط حمله هم كامال احساس ميشد، اما در نهايت پياسجي تيم برتر ميدان از هر نظر بود و با شايستگي جام اتحاديه را فتح كرد.

حاال توجه دو تيم معطوف به ليگ ميشود، جايي كه كورس قهرماني در هشت هفته باقيمانده جذابيت بيشتري هم پيدا ميكند. موناكو در حال حاضر سه امتياز بيشتر از پياسجي دارد و صدرنشين است. سختترين بازيهاي آنها تا پايان ليگ در هفته سي و چهارم در زمين ليون و در هفته سي و هشتم در زمين رن است. پاريسيها هم در هفته سي و پنجم بايد به نيس سفر كنند و در هفته سي و هفتم به سناتين.

شكست در اين بازي از نظر رواني تاثير منفياي روي موناكو داشت. اين اولين فرصت شاهزادهنشينان براي فتح يك جام از سال 2010 به اين سو بود؛ جايي كه در فينال جام حذفي فرانسه مغلوب همين پياسجي شدند. آخرين قهرماني موناكو به سال 2003 برميگردد و پيروزي در فينال جام اتحاديه و آخرين قهرماني آنها در ليگ هم سال0002 به دست آمد. پس حاال قدم بعدي براي موناكو چيست؟ مردان ژارديم در بازي بعديشان در ليگ بايد به جدال آنژه بروند، تيمي كه دقيقا بعد از آن شكست عجيب چهار بر صفر مقابل نيس در نيمفصل اول هم مقابلشان قرار گرفتند. موناكو آن بازي را به سختي دو بر يك برد و بعد با خوششانسي در چمپيونز ليگ مقابل بايرلوركوزن به تساوي يك- يك رسيد.

اما پيش از سفر به آنژه موناكو فردا بايد در يكچهارم نهايي جام حذفي با ليل بازي كند. پياسجي هم در اين مرحله مقابل آورانش قرار خواهد گرفت. اين درست است كه موناكو نبرد اول را باخته اما جنگ اين فصل هنوز به پايان نرسيده و از اين رقابت جذاب هنوز دو راند ديگر باقي مانده است. امري: اين قهرماني مزد تالشمان بود سرمربي اسپانيايي پاريسنژرمن اولين قهرمانياش را با پاريسنژرمن تجربه كرد. به گزارش ايسنا، فينال جام اتحاديه فرانسه برگزار شد كه در آن دو تيم پاريسنژرمن و موناكو به مصاف هم رفتند. اين ديدار كه در ورزشگاه المپيك ليون برگزار شد در نهايت با پيروزي چهار بر يك پاريسنژرمن به پايان رسيد تا اولين قهرماني اوناي امري با اين تيم فرانسوي بعد از حذف از ليگ قهرمانان به دست آيد.

اوناي امري بعد از قهرماني تيمش در جام اتحاديه فرانسه گفت: اين قهرماني مزد تالش سخت چند هفته اخير تيم ما بود. واقعا نياز داشتيم كه قهرمان اين جام شويم. چهارمين قهرماني پياپي در جام اتحاديه براي ما مهم بود. وقتي با يك فلسفه مشخص تالش كنيد و به برتري برسيد، اين تالش بيپاسخ نميماند و شما در نهايت قهرمان نيز ميشويد. بازي برابر موناكو سخت و دشوار بود. آنها در ليگ صدرنشين هستند و ما ميخواستيم كيفيت باالي بازي خودمان را به آنها نشان دهيم و در نهايت نيز به آنچه ميخواستيم، رسيديم.

اين مربي ادامه داد: از كسب اولين قهرماني با پاريسنژرمن خيلي خوشحال هستيم. اين بازي با بازي ما برابر موناكو در ليگ تفاوت داشت. نياز بود كه كيفيت باالي خودمان را برابر چنين تيمي نشان دهيم. در ليگ نيز با قدرت پيش خواهيم رفت و منتظر لغزش موناكو هستيم. نميخواهيم تسليم شويم و با قدرت كارمان را پيش خواهيم برد تا شانس قهرمانيداشتهباشيم.دربيانيهايكهفيفاپسازايننشستمنتشركردبرايكنفدراسيون فوتبال آفريقا چهار سهميه بيشتر در نظر گرفته شده 9) سهميه به جاي 5 سهميه( و كنفدراسيون فوتبال آمريكاي شمالي، مركزي و كارائيب )كونكاكاف( نيز شش نماينده در اين رقابتها خواهند داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.