پنجمين مربي جهان در بازيهاي رسمي ملي

Jahan e-Sanat - - News -

س//رمربي تيم ملي فوتبال ايران، در زمره مربيان برتر داراي بيش//ترين برد در بازيهاي ملي قرار گرفت.

كارلوس كيروش با پيروزي برابر چين موفق شد به پنجاه و دومين برد خود در بازيهاي ملي رسمي دست يابد. كيروش بيشترين برد خود در عرصه ملي را همراهباتيممليايرانداشتهوموفقبهكسب92 پيروزيدربازيهايرسميشده است. پيش از تيم ايران، كيروش همراه با آفريقاي جنوبي به هفت و با تيم پرتغال به 16 برد دست يافته بود. در آمار بازيهاي ملي رسمي، رقابتهاي برگزار شده در چارچوب مراحل مقدماتي، گروهي و پليآف جامجهاني و همچنين رقابتهاي قارهاي مانند جام ملتهاي آسيا، اروپا، آفريقا و.. . لحاظ شده است.

يواخيم لوو، سرمربي تيم ملي فوتبال آلمان در اين فهرست ركورددار بوده و در مجموع موفق به كسب 69 برد در مجموع رقابتهاي انتخابي و مرحله نهايي يورو و جامجهاني شده است. يواخيم لوو در چارچوب رقابتهاي يورو به 36 پيروزي و درعرصهرقابتهايجامجهانيهمبه33 بردرسيدهاست.بعدازسرمربيتيمملي آلمان، كارلوس آلبرتو پريرا مربي نامدار برزيلي قرار دارد كه در عرصه ملي موفق به كسب 57 پيروزي شده است. پريرا در عرصه ملي در تيمهاي ملي امارات متحده عربي، كويت، عربستان سعودي، برزيل و آفريقاي جنوبي مربيگري كرده است.

پس از اين مربي برزيلي، دو مربي بهطور مشترك در رده بعدي جاي گرفته اند. الرس الگربك سوئدي توانسته 53 برد در تيمهاي ملي كسب كند. الگربك در تيمهاي ملي سوئد، نيجريه، ايسلند و نروژ به مربيگري پرداخته است. ويسنته دل بوسكه سرمربي نام آشناي اسپانيايي هم توانست همراه با تيم ملي كشورش به 53 پيروزي دست پيدا كرده و از اين لحاظ با الگربك برابري كند.

و سرانجام در رده پنجم اين فهرست سرمربي تيم ملي فوتبال ايران با 52 برد در بازيهاي رسمي ملي قرار ميگيرد. سرمربي پرتغالي تيم ملي ايران با كسب يك برد ديگر ميتواند با الگربك و دل بوسكه بهطور مشترك در رده سوم قرار گيرد. در ميان مربيان باالتر از كيروش، دو مربي ديگر مشغول فعاليت مربيگري نيستند؛ كارلوس آلبرتو پريرا و دل بوسكه ديگر در عرصه مربيگري فعاليت نميكنند. پس كيروش ميتواند با كسب چند پيروزي به ردههاي باالتر رفته و خود را حتي تا رده دوم اين فهرست باال ببرد. البته الگربك از ابتداي فوريه 2017 به عنوان سرمربي تيم ملي نروژ انتخاب شده اما اين تيم شرايط خوبي در رقابتهاي مرحله انتخابي جامجهاني8102 ندارد.نروژازپنجبازيخوددراينمرحلهچهاربازيراباشكست پشتسر گذاشته است. از اين رو كيروش ميتواند با كسب چند پيروزي، حتي تا رده دوم اين فهرست صعود كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.