تيم ملي فوتبال زنان ايران در جام ملتهاي آسيا

Jahan e-Sanat - - News - تلكس

تيم ملي فوتبال زنان ايران براي حضور در جام ملتهاي آسيا 2017 وارد ويتنام ش//د. ديدارهاي مرحله مقدماتي اين مس//ابقات از 14 تا 22 فروردينماه برگزار ميشود.

تيم ملي فوتبال زنان ايران در گروه D جام ملتهاي آسيا با تيمهاي ويتنام، ميانمار، سوريه و سنگاپور همگروه است. بانوان مليپوش ايران در اين رقابتها به دنبال صعود از مرحله گروهي به دور بعدي هستند. تيم ملي فوتبال زنان ايران در دور پيشين جام ملتهاي آسيا با وجود كسب دو پيروزي و يك شكست، از راهيابي به مرحله بعدي باز مانده بود.

مريم آزمون، س//رمربي تيم ملي زنان ايران در اين زمينه اش//اره ميكند: اين مس//ابقات چهار س//ال قبل به ميزباني بنگالدش برگزار شد. در آن دوره با تيمهاي ملي تايلند، بنگالدش و فيليپين همگروه بوديم. در اين رقابتها متاس//فانه در مرحله گروهي حذف شديم اما در اين دوره پنج تيم در يك گروه هستيم و هر مسابقه براي ما نقش مرگ و زندگي را ايفا خواهد كرد. كادر بازيكنان تيم ملي زنان ايران از اين نفرات تشكيل شده است: سمانه چهكندي، سارا قمي، مقرب زادحس//ينعلي، زهرا حاتمنژاد، زمرد سليماني، وحيده ايثاري، مهديه مواليي، فاطمه قاس//مي، صفورا جعفري، پروين فرهاديخواه، س//ارا ظهرابينيا، فروغ موري، الهام عنافچه، شبنم بهشت، كويستان خسروي، مريم يكتايي، زهرا قنبري، شقايق روزبهان، كوثر كمالي، فاطمه گرايلي، الهام فرهمند، فاطمه عادلي، افسانه چترنور.

نخستين ديدار تيم ملي ايران ديروز در برابر تيم ملي ميانمار برگزار شد. روياروييهاي بعدي زنان مليپوش ايران سپس در برابر تيمهاي ملي س//نگاپور 16) فروردين(، ويتنام 20) فروردين( و سوريه 22) فروردين( برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.