سهميهبندي جديد فيفا براي جامجهاني6202

Jahan e-Sanat - - News -

فيفا سهميهبندي جديد قارههاي مختلف براي حضور در رقابتهاي جامجهاني 2026 را اعالم كرد. بر اين اساس در پايان نشستي كه پنجشنبه گذشته ميان جياني اينفانتينو، رييس فدراسيون جهاني فوتبال و روساي شش كنفدراسيون مختلف برگزار شد، اروپا با 16 تيم در اين رقابتها شركت خواهد كرد و سهميه قاره آسيا و آمريكاي جنوبي به ترتيب به 8 و 6 تيم افزايش يافته است.

در سهميهبندي جديد نظر گرفته شده براي جامجهاني ،2026 قاره اقيانوسيه كه پيش از اين نيمسهميهاي بود و براي صعود به مرحله نهايي جامجهاني بايد در پليآف شركت ميكرد از يك سهميه براي صعود مستقيم برخوردار خواهد بود. دو سهميه باقي مانده نيز در پايان به دو تيم برتر يك پليآف شش تيمي با حضور پنج تيم از كنفدراسيونهاي مختلف جز يوفا، به اضافه كشور ميزبان تعلق خواهد گرفت.

تصميمبرايافزايشتيمهايشركتكنندهدرجامجهانياز23 به84 تيمدهمژانويه پس از پيشنهاد اينفانتينو مورد تاييد فيفا قرار گرفت. سهميهبندي جديد جامجهاني 48 تيمي نهم ماه مي قرار است دو روز پيش از برگزاري كنگره فيفا به تاييد شوراي اين نهاد بينالمللي ادارهكننده فوتبال برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.