دردسر بزرگ براي استقالل

Jahan e-Sanat - - News -

درگيري به وجود آمده بين اميد نورافكن و يعقوب كريمي در دقايق پاياني ديدار استقالل و فوالد، عليرضا منصوريان را دچار چالشي جدي كرده است. عليمنصور همواره رابطه خوبي با بازيكنان خود دارد اما به نظر ميرسد اين بار بايد با قاطعيت با اين موضوع برخورد كند چرا كه ممكن اس//ت حاشيههاي به وجود آمده توسط اين دو بازيكن، اوضاع را بدتر از قبل كند. استقالل كه در نيمفصل دوم اوج گرفته است ممكن است با اقداماتي از اين دست دوباره به مسيري بازگردد كه در نيمفصل اول پيمود و حتي تا آستانه كنارهگيري سرمربي جوان خود نيز پيش رود. عليرضا منصوريان دچار چالشي جدي شده است، او اين دو بازيكن را ميبخشد و دست ساير بازيكنان را براي درگيري باز ميگذارد يا آنها را تنبيه و تيمش را از حضور دو بازيكن خود محروم ميكند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.