تازههاي نشر چشمه

Jahan e-Sanat - - News -

ریگ روان

ريگ روان جديدترين اثر استيو تولتز پس از رمان تحسينش//ده جزء از کل اس//ت. تولتز در مصاحبهاي گفته جز از کل را درباره ترس از مرگ نوشته و ريگ روان را درباره ترس از زندگي. در بخشي از کتاب ميخوانيم:

»اي خدا، چرا نقش من در اين دنيا صرفا دلقك س//قوطکرده نيست؟ چرا بايد دلقك سقوطکردهاي باشم که بقيه دلقكهاي سقوطکرده رويش سقوط ميکنند؟ به عبارت ديگر چرا روي پيشانيام نوشته هر پيرزني که در سوپرمارکت ليز ميخورد بايد بازوي من را بگيرد؟«

دختر پيچ

دخترپيچ اولين رمان سعيده شفيعي است. رماني که عشقي عميق و پرحادثه روايت ميکند. نام رمان که برگرفته است از واژهاي در کار کاشتن زعفران، با وجوه مختلف کتاب گره خورده اس//ت. رمان دو داس//تان مج//زا دارد که در نقطهاي تأثيرگذار همديگر را قطع ميکنند؛ يكي روايت پس//ري اقتصادخوانده و س//اکن ته//ران که پدرش او و مادر و زمينهاي زعفرانشان را رها کرده و در جايي که هيچکس خبر ندارد گم شده است و يكي داستان دختري که در مالقاتي کاري دل به اين مرد ميبازد و اين تازه آغاز رمانس س//عيده شفيعي است... . افسانهاي قديميبينزعفرانکارهاستکهميگويدزعفراننفرينکنندهوشوم است براي کسي که آن را ميکارد. همين باور در فضاي شهري و مدرن رمان قرار است باعث شود تا شاهد اتفاقهايي پيشبينينشده باشيم. رمان از زباني روايي، مملو از خردهروايت و همچنين يك محور عاشقانه سود ميبرد، محوري که در بسياري از رمانهاي امروزي ما کمتر استفاده ميشود و درحاليکه از عشق نوشتن و درک سكرات و تلفاتش شايد کهنترين داستان عالم باشد که مدام در حال تكرار است. دخترپيچ يك رمان عاشقانه است.

دلفين مرده

حس//ن بهرام//ي در رم//ان کوتاه دلفي//ن م//رده از جغرافياي ش//هري کوچك مينويس//د که مملو از بطالت و رازآلودگي اس//ت. رمان دلفين مرده را ميتوان کاري تجربي دانست. راوي کتاب نوجواني است خيالپرداز و ناآرام که در يك شهر کوچك در مرکز ايران زندگي ميکند. او دچار اوهامي است ک//ه با ام//ور واقعي خلط ميش//وند و خ//ودش نيز بر اين امر ت//ا حدي وقوف دارد اما نميتواند از آن بگري//زد. خانوادهاش چندان دارا نيس//تند و تنها اميدش دايي عجيبش اس//ت که ديوانه تمدن کالسيك يونان است و اسامي خدايان يوناني. پس//رک از خانه چيزهاي کوچك ميدزدد و با سيگا عوض ميکند... او رؤيايي دارد که درصدد برآورده کردن آن است... رمان حسن بهرامي براساس نوعي از زيستن ساخته ش//ده که در وجود قهرمان نوجوان قرار دارد، نوعي که او را به س//وي درونگرايي و البته کش//ف اموري پيش ميراند که گاه تكاندهنده هس//تند. براي همين با رمان//ي روبهرواييم که در فصلهاي کوتاه و برشهاي صريح و البته التزام به زمان خطي ت//الش ميکند يك جهان مضطرب بس//ازد. جهاني که در آن بوي مرگ استشمام ميشود و در کانال متعفِن کناِر خانه راوي، نزديك کندوهاي عسلشان، اين راوي گمان ميکند چند جنازه را شبانه خاک کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.