مثلث نامطلوب اصولگرایان

Jahan e-Sanat - - News - omid.pouraziz@gmail.com

احمدين//ژاد و دو يار غ//ارش اين روزها جزو جنجاليترين افراد در صحنه سياس//ي ايران به حس//اب ميآيند تا جايي که تقريبا از س//وي تمام همپيمانان گذشته طرد شده و خودشان با ش//وهاي انتخاباتي مضحكشان باقي ماندهاند. اما چرا فردي که هشت سال تمام حمايت بيحد و حصر قاطبه اصولگرايان را داشته و اصولگرايان به راحتي چشمانشان را بر تمام اشتباهات طيف او ميبستند و با تمام توان توجيهگر اقدامات فراقانوني و ماجراجويانه احمدينژاد و افرادش شده بودند، اکنون اين سه نفر به عنصر نامطلوب اين طيف بدل شده و سعي ميکنند به نحوي آبرومندانه آنان را منزوي کنند. ماهيت و شگردهاي احمدينژاد و دو همپيمان وفادارش به هيچوجه عوض نشده است و همان موقع هم بس//ياري از دلس//وزان مملكت هشدار عمق فاجعه را ميدادند. ولي به هر دليل با منتقدان اين فرد برخورد ميشد و احمدينژاديها شايد آزادتر از هر رييسجمهور ديگري رويههاي بحثبرانگيزشان را در مملكت پيش ميبردند. اين سه نفر بهتر از هر کس ديگري ميدانند که چه الطاف خفيه و البته سرشاري در گذشته متوجهشان بوده است، پس با آن سبقه مشعشع به هيچوجه حاضر نيستند به اعتباري کمتر از آن روزها تن در دهند. بنابراين اين مثلث جنجالي خودش را به آب و آتش ميزند تا ورق را دوباره برگردانده و آن روزهاي دلچسب را تداعي کند. اما مساله مهم اين است که آن ماه عسل هشت ساله حاصل يك ازدواج دائم نبوده و صرفا صيغهاي مدتدار بوده است. اين مثلث خوشخيال بايد بپذيرد که ديگر به هيچوجه آن روزها تكرار نميشود و آن عامل//ي که آن روزهاي خ//وش را رقم زده بود نه وجنات زيباي اي//ن عروس که متاثر از اضطرار زمانهاي بود که اکنون ديگر در اولويت نيس//ت يا شايد اصال ديگر مصلحت آن حاميان در گرو اين حمايت نباشد. اما اين سماجت آزاردهنده در عين حال که ميتواند آستانه تحمل حاميان سابق را نشان دهد از طرفي نيز ميتواند باعث بروز اصطكاکات جديتر و پرهزينهتري نيز براي مملكت شود. فعال اين مثلث خطر و هشدار در محدوده سكوت و مداراي همپيمانان سابق به تاخت و تازش ادامه ميدهد ولي باحس//استر ش//دن اوضاع و نزديك شدن به روزهاي پرالتهاب انتخاباتي ممكن است هر اقدام نسنجيدهاي از جنس خالقيتهاي محيرالعقول اين سه نفر بروز يافته و شرايط را بغرنجتر کند ولي مساله اساسي اين است که نبايد رويه غلط سرپوش گذاشتن بر اعمال و مواضع اين افراد کمافيالسابق ادامه داشته باشد بلكه بايد در يك فضاي آزاد و منطقي تمام رويكردها تحليل و تبيين شده تا مردم نيز قادر به تشخيص سره از ناسره باشند. البته يك نگراني هم وجود دارد که اين طيف در يك استراتژي جديد سعي دارد با يك ژست اپوزيسيوننما نوع ديگري از اعتبار را براي خودش در جامعه دست و پا کند که بعيد بهنظر ميرسد قادر باشد فضاي پايدار و فراگيري را از اين حيث براي خودش فراهم کند چراکه با توسعه فضاي مجازي و تكثر و سياليتي که از نتايج آن است، عمال موفقيت عوامفريبي معكوس، امروزه امري متزلزل و بسيار بعيد بهنظر ميرسد. بنابراين اين مساله اتفاقا فرصت خوبي براي طيف عقلگراي جامعه فراهم ميکند که در يك بلوغ اجتماعي قادر باشد از عادات آسيبزاي سابق خود فاصله گرفته و بتواند در مقاطع حساس با اتكا به نظر عقالي جامعه و قشر تحصيلكرده و با تجربه، بهترين و درستترين تصميمات را در مقاطع حساس اتخاذ کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.