62 میلیون نفر از مراكز تاریخي و فرهنگي در ایام عید دیدن كردند

Jahan e-Sanat - - News -

مرتضي رحماني موحد در حاشيه بازديد از مجتمعهاي خدمات رفاهياس//تانقزوينبيانکرد:بااجرايطرحنوروزياز52 اس//فند تا 10 فروردين در مجموع 46 ميليون و 600 هزار نفر ش//ب اقامت به ثبت رسيده است. وي با اشاره به وضعيت جوي ناپايدار کشور در تعطيالت نوروز امسال گفت: وضعيت آب و هوا تاثير زيادي در سفرها داشت، به طوري که سفرهاي دور را به سفرهاي نزديك تبديل کرد و از همين رو آمار بازديد از مراکز تاريخي، فرهنگي و گردشگري بيشتر از آمار نفر شب اقامت بوده است. وي در ارتباط با استانهاي مقصد سفر گردشگران نوروزي، بيان کرد: امسال حجم سفرها متفاوت از سالهاي گذشته بود و برخي استانها از جمله قزوين که معبر سفر بودند در نوروز69 به مقصد س//فر گردشگران تبديل شدهاند. رحماني موحد همچنينبااشارهبهتمهيداتانديشيدهشدهبراينوروز69،يادآورشد: برنامهريزيهاي بسيار خوبي براي خدمترساني به گردشگران نوروزي پيش از آغاز تعطيالت در عرصههاي مختلف طراحي شد و بر همين اساسنظارتهايمستمريباهدفارتقايرفاهگردشگرانصورتگرفت که بنا به گزارشهاي به دست رسيده حكايت از رضايتمندي مسافران دارد. وي افزود: تمام اقدامات رفاهي از قبل نوروز برنامهريزي شده بود تا زمينه الزم براي ارتقاي خدماترس//اني فراهم شود و خوشبختانه شاهدرضايتگردشگراننوروزيدراستانهايمقصدسفروهمچنين استانهايمسيرسفربوديم.معاونگردشگريسازمانميراثفرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، برگزاري آيين نوروزگاه را يكي از اقدامات خوبامسالبرشمردوگفت:امسالآييننوروزگاهدر13 استانودر شهرهاي مختلف کشور برگزار شد که اين امر باعث آشنايي مهمانان يك منطقه با رسم و رسوم و آيينهاي محلي جامعه ميزبان بوده و با استقبال بسيار خوب گردشگران نوروزي روبهرو شد، همچنين در کنار نوروزگاهها بازارچههاي صنايع دستي نيز برپا شده بود که نقطه قوتي برايهراستانوشهرستانمحسوبميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.