مو قرمز

Jahan e-Sanat - - News -

اورهان پاموک س//ال 1957 در خانوادهاي پرفرزند و مرفه در محله نيشان تاشي استانبول متولد شد.

اولين رمانش آقاي جودت و پسران را که حكايت خانوادهاي متمول و پرتعداد است در سال 1982 نوشت که جوايز ملي ارهان کمال و کتاب سال را برايش به ارمغان آورد. [2] پاموک بعد از انتشار رمان قلعه سفيد کرسي تدريس ادبيات داستاني را در دانشگاه کلمبيا پذيرفت و به همراه همسرش از 1985 تا 1988 مقيم نيويورک شد. اين رمان تقريبا به همه زبانهاي اروپايي ترجمه شد. او در اين رمان رفاقت يك دانشمند عثماني را با بردهاي رومي روايت کرده است. اوج شهرت پاموک زماني بود که رمان نام من سرخ را در سال 1998 منتشر کرد و انبوهي از جوايز ادبي در کشورهاي مختلف را برايش به ارمغان آورد. سال 2002 رمان برف را منتشر کرد که خودش آن را نخستين و آخرين رمان سياسي در کارنامه کارياش خواند. ضميمه روزنامه نيويورکتايمز سال 2004 اين رمان را يكي از 10 رمان برتر جهان معرفي کرد.

حاال کتاب تازهاي از پاموک توسط نشر چشمه به چاپ رسيده است؛ رماني با نام »مو قرمز«. مو قرمز نگاهي تازه اس//ت به افس//انههاي رستم و سهراب و اديپ شهريار. پاموک سعي داشته در کتابش تعريفي جديد از روابط پدر و پسر ارائه دهد. تعريفي که به همراه خردهداستانهاي پرتعداد بر جذابيت کتاب او ميافزايد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.