مرگ پارتي!

Jahan e-Sanat - - News -

ميترا زماني - س//ال 96 هم رس//يد و انگار امسال هم خيلي نباي//د دلمان را به خبره//اي خوب خوش کنيم. منهاي خبرهاي مرگ که در نوروز رس//يد و کام همه را تلخ کرد، خبرهاي خوب هم کم شنيديم. البته براي اينكه مردم شب عيدي زيادي بهشان خوش نگذرد هر چند روز يكبار خبري منتش//ر ميش//د مبني بر اينكه احمدي نژاد ميخواهد در انتخابات شرکت کند يا اينكه دار و دست احمدي نژاد قصد دارند تعداد بيشتري نامزد براي انتخابات رياست جمهوري رو کنند!

البته تالشهاي مفرح جمنا براي رسيدن به نامزد واحد هم يكي از حالوتهاي سال جديد بود. واقعا تالشهاي دوستان براي آنكه يكي از بين بيست نفر را به عنوان نامزد واحد انتخاب کنند، تالش شيريني است. از دوستان تقاضا داريم به تالشهاي خود ادامه دهند!

يك//ي ديگ//ر از خبرهاي ن//وروز 69، خبر تصادفات ش//ديد و مرگوميره//اي حيرت آور جادهاي بود. که انگار تمام نميش//ود. نميدانم چه دردي است که عيد به عيد، مردم رخت و لباس تازه تنشان ميکنند و ميروند مرگ پارتي! يعني انگار مسابقه گذاشتهاند کدام شان زودتر بميرند! بس کنيد ديگر! هي ميرويد شمال خودتان را به کشتن ميدهيد که چه شود؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.