ردپای داعش در روسیه

عملیات تروریستی در ایستگاه مترو سنپترزبورگ؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مقامهاي امنيتي روس//يه انفجار در ايستگاه مت//رو ش//هر س//نپترزبورگ را تروريس//تي اعالم كردهاند. انفجار همزمان با سفر والديمير پوتين به سنپترزبورگ روي داده است. در دهه قبل مسكو آماج حمالت انفجاري مشابهي بود. مسكو و برخي از شهرهاي روسيه به ويژه در 01، 15 سال گذشته آماج بمبگذاريها و حمالتي بودهاند كه اغلب به گروههاي افراطي قفقاز شمالي و از جمله شورشيان چچن نسبت داده شدهاند. خبرگزاري تاس از كشته شدن دستكم 10 نفر در اين انفجار خبر داده است و حداقل 50 نفر از جمله چندين زن و كودك هم زخمي شدهاند. شبكهخبريروسيا42ورويترزاعالمكردنداين انفجار ناشي از يك بمب دستساز بوده است.

براساس اعالم مقامات روسيه در ايستگاه مترو پلوشاد واستاناولنيه در مركز سنپترزبورگ هم يك بمب ديگر دستساز )دستگاه انفجاري( پيدا شده اما اين دستگاه انفجاري عمل نكرده است. به گزارش وستي اين انفجار در داخل واگن قطار در حال حركت در خط مترو آبي رخ داده است.

در پي اين حادثه فعاليت تمام ايستگاههاي مترو س//نپترزبورگ متوقف ش//ده و نيروهاي امنيتي و امدادي به بررس//ي عوامل اين حادثه پرداختند.متروسنپترزبورگداراي76 ايستگاه در پنج خط است كه روزانه بيش از دو ميليون مسافرراجابهجاميكندوشانزدهمينمتروشلوغ دنيا از حيث جابهجايي مسافر محسوب ميشود. پس از انفجار، وضعيت فوقالعاده امنيتي در تمام پايانهه//اي حمل و نقل اين ش//هر و همچنين مس//كو و قازان به اجرا درآمد و ماموران امنيتي بازرسي همه مس//افران را با دقت زيادي انجام دادند. همچنين حضور نيروهاي امنيتي در تمام فرودگاههاي بينالمللي روسيه افزايش يافت.

س//ازمان امنيت روس//يه والديمير پوتين، رييسجمهور را در جريان انفجار ديروز قرار داد. پوتين هم با خانوادههاي كشتهشده اين حادثه ابراز هم//دردي كرد. پوتين كه ب//راي ديداري رس//مي با الكساندر لوكاش//نكو، رييسجمهور بالروس خود در س//نپترزبورگ به سر ميبرد تاكيد كرد كه نهادهاي مربوطه دولتي بررس//ي علت اين حادثه و كمك به آسيبديدگان را در دستور كار دارند. وي تصريح كرده دليل انفجار هنوز روشن نيست و مقامات مشغول بررسي آن هستند اما همه احتمالها از جمله تروريسم در نظر گرفته ميشود.

همزم//ان گزارش ش//ده ش//بكه اجتماعي فيسب//وك جه//ت كم//ك ب//ه ش//هروندان س//نپترزبورگ دكمه »من سالمت هستم« را پس از انفج//ار مترو فعال كرده تا از اين طريق اعضاي فيسبوك بتوانند س//المتي خود را به دوس//تان و خانوادههاي خود اع//الم كنند. در ادامه به بررسي تاريخچه انفجارهاي مرگبار در متروهاي جهان ميپردازيم. مسكوفوریه4002 بمبگ//ذاري فوريه 2004 مترو مس//كو در تاريخ شش//م فوريه س//ال ،2004 توسط يك عامل انتحاري در نزديكي ايستگاه اوتوزاودسكايا در خط زاموسكورفس//كايا، مترو مسكو به وقوع پيوس//ت. در نتيجه اين حمله انتحاري، 40 نفر كش//ته و بيش از 120 نفر زخمي شدند. عمده صدمات مجروحان اين حادثه، ناشي از شكستگي استخوان و استنشاق دود بوده است. بمبگذاري 2004 قطار مادرید صبح روز پنجش//نبه 11 مارس ‪21) 2004‬ اسفند (1382 در مادريد، پايتخت اسپانيا، 10 بمب در س//اعات پرتردد در س//ه ايستگاه قطار منفجر و قطارهاي مملو از جمعيت را متالشي ك//رد. در اين بمبگذاريها 191 نفر كش//ته و 2050 نفر مجروح ش//دند. دولت اسپانيا اندكي پس از انفجارها گروه جداييطلب باسك موسوم به اتا را به انجام اين حمله متهم كرد.

يازدهممارسسال4002 يكيازغمانگيزترين صفحات تاريخ اسپانيا در مادريد نوشته شد. در اين روز خرابكاراني كه گفته ميشود به سازمان القاع//ده و جنبش جهادي مغرب وابس//تهاند با بمبگ//ذاري در پن//ج قطار ش//هري كه حومه مادريد را به پايتخت مرتبط ميس//اخت، جان 191 مس//افر بيگناه را گرفتن//د. بيش از 400 نفر ديگر نيز در اين بمبگذاري زخمي شدند. تروريس//تها كه گروهي از آنها در روزهاي بعد در درگيري با پليس با انفجار منزلي كه در آن پنهان ش//ده بودند دست به خودكشي زدند در اطالعيههاي خود مدعي شدند كه در اعتراض به حضور نظامي اسپانيا در عراق دست به چنين جنايتيزدهاند.11 مارس4002 دقيقا27 ساعت پيش از بازشدن حوزههاي انتخاباتي در سراسر اسپانيا براي تجديد پارلمان و انتخاب نخستوزير جديد بود. نظرسنجيهاي پيش از وقوع فاجعه نشان ميداد كه پيروزي حزب خلق به رهبري خوزه ماريا آزنار مسلم است.

ام//ا تصميم دولت آزنار در متهم س//اختن جداييطلبان باسك به بمبگذاري در قطارهاي مادريد، همراه با ترس از اينكه اسپانيا به ميدان عرضاندام خرابكاران اسالمي در اروپا تبديل شود، اكثريت مردم را متقاعد ساخت كه با راي دادن به حزب سوسياليس//ت قدرت را از دولت حزب خلق سلب كنند. بمبگذاريهاي 7 ژوئیه 2005 لندن بمبگذاريه//اي 7 ژوئي//ه 2005 - 16 تي//ر -1384 )اغلب با عنوان (7/7 رش//تهاي از حمالت انتحاري انفجاري در س//اعات بامداد 7 ژوئيه 2005 در مركز لندن با هدف شهروندان عادي در سيستم حملونقل عمومي لندن بودند. در اي//ن روز چهار بمب در س//ه ايس//تگاه مترو و يك اتوبوس ش//هري توس//ط چهار بمبگذار انتحاري منفجر ش//د كه به مرگ 52 شهروند عادي و هر چهار عامل حمله انجاميد. همچنين 700 نفر در اين حمالت زخمي شدند. القاعده مسووليت حمالت لندن را برعهده گرفت، اين حمله همزمان با برگزاري اجالس گروه 8 و در شرايطي كه توني بلر، نخستوزير بريتانيا در لندن نبود اتفاق افتاد. حمالت مارس 2016 بروکسل در 22 مارس سال ‪3) 2016‬ فروردين (1395 سه انفجار در بروكسل، پايتخت بلژيك رخ داد كه دو انفجار آن در فرودگاه بروكسل و ديگري در ايستگاه مترو بود. اين انفجار در ايستگاه مترو مالبيك كه در نزديكي مقر پارلمان اروپا در مركز بروكسل قرار دارد، رخ داد. ايستگاه مترو مالبيك تقريبا در فاصله 10 كيلومتري فرودگاه بروكسل ق//رار دارد. پس از اين انفجار همه خطوط مترو شهر بروكسل بسته شد. تعداد كشتهشدگان در اين ايس//تگاه حدود 20 نفر و تعداد مجروحان 106 نفر گزارش شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.