چاقو دسته خود را ميبرد!

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مس/عود س/لیمي- هنگامي كه ابوبكر البغ//دادي در ژوئيه 2014 در مس//جد جامع موصل، تشكيل دولت اس//المي و خالفت خودخواس//ته را اعالم كرد در اظهارنظر كارشناسان در بررسي دست كم ظاهري دستگاههاي امنيتي و در نهايت در رس//انهها بيش از آنكه جدي گرفته ش//ود، دس//ت باال با نوعي بيتفاوتي و گاه ش//گفتي روبهرو شد و زماني كه خليفه خودخواسته، فردي كه تا چند ماه قبل باز هم ظاهرا، س//ري در سرها درنياورده بود به س//رعت در عراق و س//پس در سوريه پيشروي كرد و چند شهر مهم و استراتژيك اين دو كشور را در دست گرفت جامعه جهاني كم//ي به خود آمد كه گويا در دهه دوم از هزاره س//وم ميالدي قرار اس//ت اتفاق غيرعادي رخ بدهد ام//ا وقتي البغدادي كه تا ديروز محلي از اعراب نداش//ت به ش//خصيتي جهاني بدل شد و در گوشه و كنار جهان كلي طرفدار پيدا كرد و صاحب ارتش و توپ و تانك و از همه باالتر منابع نفت و به تبع آن درآمد سرشار شد، جهان فهميد چه خطري دور سرش پرواز ميكند. از ژوئيه 2014 تا چند ماه قبل، داعش به چنان قدرتي بدل ش//ده بود كه قدرتهاي بزرگ از پس نابودياش برنميآمدند و امروز كه به نظر ميرس//د قرار است از عراق و سوريه ريشهكن شود، اين پرسش پيش ميآيد كه بر سر تفكر نهفته در پس چنين وحشت ويرانگري چه خواهد آمد.

رانده ش//دن داع//ش از خاك عراق و س//وريه، دي//ر يا زود عملي خواهد ش//د، درس//ت مانند اينكه اليه ظاهري باتالق يا لج//نزاري را برداري//م و روي//ش گل بكاريم، غاف//ل از اينكه به گونهاي صورتمساله را پاك كرده و به طور موقت بر اصل قضيه سرپوش گذاشتهايم!

تروريسم از نوع القاعدهاي آن و در معناي مطلق خود، پيش از خالفت خودخوانده البغدادي ردپايش را در سالهاي آغازين و مياني هزاره س//وم ميالدي در مترو مسكو، مادريد و لندن به عنوان نمونه به رخ جهان كش//يده بود اما از آنجايي كه گوش و هوش كس//ي به پيامدهاي آن بدهكار نبود، كار به نوع داعش//ي آن رسيد تا مشخص شود امروز در جهاني زندگي ميكنيم كه تروريسم مثل سايه ما را دنبال ميكند.

روزگاري بود كه قدم زدن در خيابانهاي پاريس، رم، استانبول، سنپترزبورگ و تماشاي مترو موزهگونهاش، آرامش خيال ميآورد اما امروز تروريس//م، آنچنان داغي بر پيشاني جهان گذاشته كه آدم از سايه خودش هم واهمه دارد و اين همان هدفي است كه مدتي اس//ت در پي ترس و نفرت و نفاق و ديكتاتوري از انواع و اقسامش نهفته است.

داعش//يهاي زنده مانده و از آن مهمتر تفكر داعش//ي، همان صورتمس//الهاي است كه داليل آن را بايد در دل نابرابريهاي اجتماع//ي و اقتص//ادي و در بطن بازيهاي ويرانگر سياس//ي و قدرتمندان پنهان و آشكار جهان جستوجو كرد.

عمليات تروريس//تي در مترو س//نپترزبورگ كه كش//تار در خيابانهاي پاريس و در بروكس//ل، برلين، اس//تانبول و لندن را بهعنوان پش//توانه يدك ميكش//د، نش//ان ميدهد كه حتي به قدرتمندان كرملين هم رحم نميشود. به نظر ميرسد اين روزها، چاقو دسته خود را ميبرد! massoudmehr@yahoo.fr

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.