قانونپشتوانهکاهشآلودگیهوا

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ايرانيان س//االنه 30 ميليارد دالر از آلودگي هوا زيان ميبينند. اين اظهارنظر مهم با اين رقم باال گفته معصومه ابتكار، رييس سازمان حفاظت محيطزيس//ت اس//ت كه منجر به تهيه اليحه هواي پاك شده و وضعيت آاليندههاي طبيعي و غيرطبيعي در كشورمان و ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.