رونق حملونقل در نوروز 96

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

نوروز69 بهپايانرسيداماپروندهحملونقل مس//افران در اين ايام هنوز بس//ته نشده است. بسياری از مسافران نوروزی كه در روزهای پايانی خود را آماده بازگشت از سفر كرده بودند، به دليل افزايش تقاضای بليت و ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.