آخرین جمعبندیها پیش از ثبتنام

دو انتخابات پیش رو ، محور دیدارهای نوروزی مقامات؛

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سیاسی- پس از 13 روز تعطیلی و در اولینروزکاریرسمیکشور،مقاماتمختلفاولین برنامه کاری را به دیدارهای نوروزی گذراندند. این دیدارها اگرچه مانند همیشه با تشریفات معمول همراهبودهولیمقاماتبهمناسبترستهکاریخود، توصیههاییایرادکردهاندکهنشانازدغدغههایشان میدهد. چنان که مقامات و چهرههای سیاسی، به فراخور موضوعهای مطرح به انتخابات پرداختهاند و از این دیدار برای تجمیع قوای خود سود جستهاند. البتهدیدارهاینوروزیمعموالمحلهماندیشیبرای اجرای برنامههایی است که اشخاص و جریانهای سیاسی میخواهند آن را طی سال به اجرا بگذارند. ازاینبابتگاهیازرسانهایشدنمواردیکهدراین گونهدیدارهامطرحشده،پرهیزمیشود.

بانزدیکشدنبهاردیبهشتماههیاهویانتخابات بیشازپیشتقویتمیشودازاینجهتمهمترین موضوعیکهمقاماتدردیدارهاینوروزیخودبدان اشاره کردند همین بحث انتخابات بود؛ مسالهای که فضای سیاسی کشور پس از تعطیالت نوروز را به شدت تحتالشعاع خود قرار داده است. همچنین تالش برای تولید و اشتغال و مدیریت جهادی در کش//ور از موضوعات مطرح شده در دیدار نوروزی مسووالن بود؛ رهبر معظم انقالب در دو سال متوالی تقریبا از یک شعار مشابه برای سال جدید استفاده کردند و این نش//ان از وجود دغدغههای جدی در زمینهاقتصادیدارد.

„ معک/وسجل/وهدادنحقای/قوپایان مردمساالری

حجتاالسالم حسن روحانی در دیدار نوروزی با جمعی از کارگزاران نظام و مدیران دستگاههای مختلف اجرایی کشور، با یادآوری اینکه باید نتیجه صندوقهای رای، شکوفایی اهداف مورد نظر ملت ایران باشد و همه قوا باید دست به دست هم دهند و حضور حداکثری همراه با اخالق و راستگویی را در انتخابات پیش رو رقم بزنند، خاطرنشان کرد: رشد نظام در سایه مشارکت مردم و صندوقهای آراست و ضروری است که همگان مردم را به حضور فعالتر و حداکثری در پای صندوقهای رای تشویق کنند و مردم نیز باید همیشه به صندوقهای رای امید داشته باشند و اگر مأیوس شوند و این امید قطع شود،پایانمردمساالریودموکراسیاست.روحانی به دو انتخابات مهم و سرنوشت ساز اردیبهشت ماه اشاره کرد و گفت: در انتخابات پیش رو، آنچه مهم استحضورحداکثریمردمدرپایصندوقهایرای و تشویق همگان به رای دادن است. رییسجمهور تصریح کرد: مأیوس کردن مردم از حضور در پای صندوقهای رای حرکت در مسیر دشمنان ملت استومردمبدانندسرنوشتکشوربانتیجهصندوق آراء رقم میخورد و حضور آنان در انتخابات، برای عظمتکشوربسیاراهمیتدارد.روحانی،انتخاباترا کلیدجمهوریتومردمساالریوازمبانیمشروعیت برشمرد و گفت: جمهوری اسالمی ایران متکی به رای مردم و انتخابات اس//ت و اهداف بلند ملت و کشور از این طریق محقق میشود. رییسجمهور با اشاره به نقش و اهمیت حضور پرشور و باشکوه مردم در انتخابات در تقویت جایگاه کشور در عرصه بینالمللیاظهارداشت:مادنبالبرگزاریانتخاباتی پرشور، باشکوه و همراه با اخالق و رقابت در کشور هستیموخواهانانتخاباتیهمانندبرخیکشورهاکه بابداخالقیوتخریبمواجهبود،نیستیم.روحانیدر بخشیازسخنانش،تولیدرامقدمهایبرایاشتغال و رشد اقتصادی دانست و گفت: تالش برای تولید اشتغالزا در کشور وظیفهای دینی، ملی و انقالبی است و هدفگذاری دولت در سال جدید، اشتغال باالی 700 هزار نفری است. روحانی در این دیدار که در دفتر رییسجمهور برگزار شد؛ با آرزوی سالی همراه با رفاه عمومی، اشتغال جوانان، امنیت و رشد و شکوفایی در همه زمینههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگیوسیاسی،گفت:اشتغالیکیازمهمترین مسایل اقتصادی، اجتماعی و امنیت آفرین کشور است و اگر مردم احساس کنند اشتغال در مسیر درستیقرارگرفته،امیدوآرامشعمومیدرجامعه افزایش خواهد یافت. رییسجمهور به تالشهای دولت در عرصه اشتغال اشاره کرد و با بیان اینکه در دنیا طی سالهای گذشته تنها چند کشور بودهاند کهتوانستهانداشتغالباالی006 هزارنفرایجادکنند، گفت: درسال گذشته به طور میانگین موفق شدیم 700 هزاراشتغالایجادکنیمامابایدبرایباالبردن این رقم با توجه به آمار انباشته شده متقاضیان کار، تالشهامضاعفشود.

روحانی تراز مثبت تج//اری، تورم تکرقمی و خروجازرکود،تقویترونداشتغالزایی،جذبسرمایه خارجی، نوسازی صنایع حملونقل هوایی، ریلی و جادهایوفعالکردن42 هزارواحدصنعتیدرکشور را از دستاوردهای دولت یازدهم برشمرد و با اشاره به نقشارزندهبرجامدرتحققبخشیازایندستاوردها گفت: هدف ما در برجام این بود که سایه تهدید را از سر کشور برداریم و همچنین زنجیر تحریمهای ظالمانهوتحمیلیراپارهکنیمکههمهاینهادرسایه کمکهایخداوند،هدایتهایمقاممعظمرهبریو حمایتهایمردمتحققیافت.روحانیاظهارداشت: برای نخستین بار از زمان تصویب سند چشمانداز 20 س//اله جمهوری اسالمی ایران، به رشد هشت درصدی در س//ال 95 دست یافتیم و این تحقق آرزویی 12 ساله در این عرصه بود. رییسجمهور، آسیبناپذیری در برابر فشارهای خارجی را از جمله اهداف اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: خودکفایی درعرصهتولیدگندموتامینموادغذایی،تامینگاز مورد نیاز کشور و افزایش صادرات نفت و میعانات نفتی، تالشهایی در عرصه اقتصاد مقاومتی بود. روحانیافزود:عدهایتالشدارندحقایقرامعکوس جلوه دهند و فکر میکنند با وارونه کردن حقایق به دولت ضربه میزنند اما این اقدام مردم را مایوس و ناامید میکند که ضربه به نظام، کشور و ملت است. رییسجمهور تصریح کرد: باید واقعیات را به مردم گفتوشرایطیسالم،شفافورقابتیراایجادکنیم تامردمبتوانندانتخابدرستیانجامدهند. سخنرانانمنفیبافینکنند دادس//تان کل کش//ور نیز در دیدار با قضات و کارکناندادستانیکلانجاموظایفقانونیدرتامین سالمت و امنیت انتخابات را از مهمترین برنامههای سال69 دادستانیاعالمکرد.حجتاالسالمجعفر منتظ//ری بر لزوم نظارت ج//دی بر فعالیتهای انتخاباتی در فضای مجازی تاکید کرد و افزود: ما به همهگروههاوجریانهایرسمیسیاسیکشورکه درچارچوبقانونحرکتمیکننداحتراممیگذاریم. با این حال به معاونت مربوطه در دادستانی کل و دادستانهایسراسرکشورتاکیدمیکنمکهفضای مجازی را لحظه به لحظه رصد کنند و اگر تخلفی دیدندبالفاصلهبرخوردمناسبوقانونیانجامدهند. به همه کسانی که قصد ورود به عرصه رقابتهای انتخابات//ی را دارند و همه افرادی که در این زمینه فعالیت خواهند کرد، اعالم میکنیم که در فضای مجازی به س//مت تخریب و توهین به دیگران و تخلفات و جرائم نروند و اگر چنین کردند بعد گالیه نکنندکهچرافالنسایتفیلتریابستهشد.منتظری گفت: از همه مدیران و افرادی که قصد ورود به این عرصهرادارندانتظاراستکهدرراستایتحققاهداف آس//مانی و الهی قرآن قدم بردارند و فضا را آلوده و مسموم نکنند. از سخنرانها هم انتظار میرود که به منفیبافی روی نیاورند و از اهانت و جسارت به دیگرانپرهیزکنند.دادستانکلکشوردرخصوص وظایفدادستانیهادرتحققشعارامسالوحمایت ازتولید،اشتغالوفعالیتهایاقتصادیتصریحکرد: دادستانی کل کشور و دادستانهای سراسر کشور در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش بسیار تاثیرگذار و فوقالعادهای دارند.البته عمده وظایف در این زمینه برعهدهقوهمجریهودولتمحترماستاماهمانگونه که مقام معظم رهبری در سخنرانی خود در مشهد مقدس فرمودند و رییس محترم قوه قضاییه هم در نخستینجلسهمسووالنعالیقضاییتاکیدکردند ما در این خصوص وظایف متعددی داریم و باید در تعامل با دولت و بخش خصوصی در ایجاد امنیت اقتصادی و کمک به تولید و اشتغال تالش کنیم. منتظری در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید برضرورتتالشحداکثریدرانجاموظایفقانونیو خدمتبهمردمواربابرجوعگفت:متاسفانهبرخیها در جایگاه خدمت به مردم طوری رفتار میکنند که انگارمااربابومردمومراجعاننوکرهستنددرحالی کهچنیننیستوموضوعکامالبرعکساست.

بسترس/ازی خوب دول/ت در خصوص اقتصادمقاومتی

همچنین مراسم دیدار عیدانه محمدرضا عارف رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی و رییسشورایعالیسیاستگذاریاصالحطلباندیروز در محل دفتر بنیاد امید ایرانیان و با حضور برخی از وزرا،مدیراندولتی،تعدادیازنمایندگاناصالحطلب مجلس و برخی از چهرههای برجسته سیاسی و فرهنگی و اجتماعی برگزار شد. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نوربخش رییس سازمان تامین اجتماعی، محسنی بندپی رییس سازمان بهزیس//تی، الهه کوالیی، فریده اوالدقباد، شهربانو امانی، فاطمه راکعی، فاطمه مقیمی، احمد مازنی، محمدجوادفتحی،غالمرضاحیدری،امیریخامکانی، علیاکبرینمایندهمردمشیراز،داودمحمدینماینده مردم تهران، علی سبحانیفر، محسن سرخو عضو شورای شهر تهران، احمد حکیمیپور عضو شورای شهرتهران،صفدرحسینی،علیرضارحیمینماینده مردمتهران،قاسممیرزایینیکونمایندهمردمدماوند، مجیدسرسنگیمدیرعاملسابقخانههنرمندانو برخی دیگر از چهرههای سیاس//ی در این مراسم حاضرشدند.دراینمراسمهمچنینبرخیدیگراز نمایندگانوبرخیازجواناناصالحطلبنیزحضور داشتند.محمدرضاعارفدرحاشیهدیدارنوروزیخود در جمع خبرنگاران درباره نامگذاری سال جدید به عنوان »اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال« گفت: با توجه به جهتگیریهایی که مقام معظم رهبری در طول چند سال اخیر در خصوص مساله اشتغال داشتند و برای اینکه به رشد و توسعه پایدار دست یابیمسیاستهایکلیاقتصادمقاومتیمطرحشد. وی افزود: البته دولت هم در این زمینه برنامهها و کارهای قابل قبولی داشته و در مساله زیربناها نیز بسترسازی خوبی انجام داده که بتوانیم شاخصها و اولویتهایی که در بخش اقتصاد مدنظر اس//ت، ساماندهی کنیم. رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه مهمترین مساله امروز، اشتغال و تولید است، گفت: معیشت مردم دغدغه اصلی کشور است و خوشبختانه مجلس و دولت هم جهتگیریها و س//مت و سوهایی را داشتهاند.نمایندهمردمتهراندرمجلستصریحکرد: بهعنوانمثالدربرنامهششمتوسعهباجهتگیری انجام شده امیدواریم امسال بتوانیم حرکت جدیتر ودقیقتریرادررابطهباتولیدکهمسالهمهمیبوده واشتغالنیزازآنناشیمیشودداشتهباشیم.عارف در پایان خاطرنشان کرد: شعار سالجاری، شعاری محوریواصلیاستوقطعاموردتوجههمهنهادها و دستاندرکاران است.

آمادگ/ی وزارت کش/ور ب/رای اجرای انتخابات

عبدالرضارحمانیفضلیهمدردیدارنوروزیخود با کارکنان وزارت کشور با اشاره به اینکه همه اذعان داشتندکهانتخاباتپیشینمجلسشورایاسالمی وخبرگانرهبریکامالقانونی،سالموباشکوهبرگزار شد،اظهارداشت:همهبابتبرگزاریآندوانتخابات ازماتشکرکردندواینیکیازافتخاراتوزارتکشور است.امسالنیزبایدانتخاباتیبرگزارکنیمکهموجب تقویت نظام و افزایش اقتدار ملی کشور و کمک به دین خدا باشد. باید در این راه مخلصانه تالش کنیم و مردم هم باید پای کار بیایند. وی افزود: مهم برای وزارت کش//ور برگزاری انتخابات قانونی، سالم و با مشارکت باال و توام با امنیت است. از مقام معظم رهبری درخواست کردم که وظایف وزارت کشور را بیان کنند که ایشان به همین موارد اشاره کردند. وزیر کش//ور تصریح کرد: برای برگزاری انتخابات ریاستجمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا کامال آمادگی داریم و با شورای نگهبان بدون هیچ مشکلواختالفیکارهاراهدایتکردهایموبامجلس شورای اسالمی هم کارها را خوب پیش بردهایم. بیمهریدرانعکاسخدماتدولت همچنی//ن حجتاالس//الم مجی//د انصاری در دی//دار نوروزی با مدی//ران و کارکنان معاونت حقوقی رییسجمهور با بیان اینکه امس//ال، سال سرنوشتسازیبرایکشوردرعرصهسیاسیاست، تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران چنان که مقام معظمرهبریفرمودندنصابافتخارآمیزیازحضور مردم در انتخابات و مردمساالری دینی دارد و باید تالشکنیمانتخاباتهربارپرشورتروبارشدسیاسی باالترازقبلبرگزارشود.معاونحقوقیرییسجمهور خاطرنشان کرد: البته نارساییها، بداخالقیها و به خصوص بیمهریهایی در انعکاس خدمات دولت به مردم از سوی رسانههای عمومی وجود دارد که باید با استفاده از فضای مجازی و امکانات موجود این مش//کالت را حل کنیم. انصاری گفت: باید از ه//ر امکانی برای دعوت مردم به پای صندوقهای رای به//ره بگیریم. حضور هر فرد در پای صندوق رای، نوعی دفاع نرم و دفع تهاجمات دشمنانی است که سعی میکنند مشروعیت و پیوند نظام با مردم رامخدوشکنند. یکبامودوهوا محمود احمدینژاد نیز دی//دار نوروزی خود را همراه با حمید بقایی یکی از معاونان رییسجمهور در دولت دهم در خوزس//تان گذراند، این سفر در حالی انجام شد که زمان تبلیغات انتخاباتی هنوز فرا نرسیده است. احمدینژاد پیشتر هم وعده داده بود که س//فرهای استانی خود را در سال آتی آغاز میکن//د و در ایام نوروز هم حرفهای تندی زد و انتقاداتگستردهایرانیزمتوجهخودساختهاست. این در حالی است که دیدار نوروزی مردم با رییس دولت اصالحات که همهساله برگزار میشد، دیروز با فشار قوه قضاییه لغو شد و به مردم اجازه مالقات با او داده نشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.