رهایی جمنا از بنبست با حضور رییسی

Jahan e-Sanat - - News - بررسی

گروهسیاسی-انتخاباتدوازدهمیندورهریاستجمهوری ایران در پیش است و گروههای سیاسی در تالشهای برای جمعبندی درباره نهایی نامزدها هستند؛ با وجود این تالشها نگرانیهایی در طیف اصولگرایان دیده میشود که نشان از بودن یک آسیب بزرگ در میان این جریان است و آن، عدم اتحاد اعضاست که ظاهرا قصد هم ندارند تا از اختالفات خود دس//ت بردارند. جریانات اصولگرایی از بهمنماه سال 95 به شکل رسمی فعالیتهای انتخاباتی خود را آغاز کرده بود و از این جهت انتظار میرفت انتخابات دوره قبل برای این جریان تجربه کافی را فراهم کرده باشد تا وحدت مثالزدنی را به رخ دیگر احزاب بکشانند. از این سو بخشی از اصولگرایان با سر و صدای زیاد، جبههای را برای حضور خود در انتخابات 96 ریاستجمهوری به نام جمنا )جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی(، تش//کیل دادند و به جامعه سیاسی ایران معرفی کردند که از ابتدا به نظر میرسید چندان به موفقیت نسبت به هدف اصلی خود، یعنی نیل به حضور قدرتمند در انتخابات 69، آن هم پشت سر یک کاندیدای واحد، نرسیده و در این راه توفیق چندانی نیابد چراکه تاکنون این جبهه هنوز نتوانسته همه طیفهای مختلف اصولگرای//ی را زیر پرچم خود گرد آورد. هر چند گروه »جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی« اوایلدیماه59 اعالمموجودیتکردهونمایندگانیازبرخی گروههای اصولگرا در آن حضور دارند اما برخی از گروههای اصولگرا از جمله جبهه پایداری اعالم کردهاند خود به دنبال »نامزد اصلح« خواهند بود. دومین مجمع ملی جبهه مردمی نیروهایانقالباسالمیپنجشنبه71 فروردینبرگزارمیشود و از می//ان 14 نامزد اولیه این گروه، پنج نفر دوباره انتخاب خواهند شد. ابراهیم رییسی، مهرداد بذرپاش، سعید جلیلی، حمیدرضا حاجیبابایی، محمد خوشچهره، محسن رضایی، علیرضا زاکانی، محمدمهدی زاهدی، عزتاهلل ضرغامی، پرویز فتاح، رستم قاسمی، محمدباقر قالیباف، مصطفی میرسلیم و علی نیکزاد،41 نامزد این گروه هستند. اما برخی تنها راه فرار از فروپاشی جمنا را نامزدی حجتاالسالم رییسی میدانند و معتقدند تنها در صورت نامزدی اوست که جمنا ممکن است از بنبست خارج شود و بتواند وحدتی نسبی در میان جریانهای گوناگون اصولگرایی ایجاد کند. البته به نظر میرس//د خود جمناییها به این جمعبندی رسیدهاند چراکه خبرهایی مبنی بر اجماع آنان بر سر رییسی به گوش میرسد. محمدحسن آصفری، عضو س//تاد اجرایی جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی به تازگی در مصاحبه با یکی از رسانههای داخلی با بیان اینکه اکثریت اصولگرایان روی انتخاب آقای رییسی به عنوان کاندیدای واحد این جناح به اجماع رسیدهاند، تصریح کرد: وی گزینه اصلی بین نیروهای اصولگرا و ارزشی است اما هنوز اعالم نظر نکرده است که برای انتخابات میآید یا خیر. همچنینسیدمحمدحسینی،عضوهیاترییسهجبههمردمی نیروهای انقالب اس//المی در گفتوگو با یکی از رسانههای داخلی اظهار داشت: جبهه مردمی با آقای رییسی نیز همچون سایر افراد در خصوص انتخابات ریاستجمهوری صحبت کرده و برنامهاش را گرفته است. وی با بیان اینکه این احتمال نیز وجود دارد که گزینه نهایی جمنا آقای رییسی باشد، اظهار داشت: در اینکه ایشان فردی شاخص و ممتاز است تردیدی وجود ندارد و به همین دلیل برخیها احتمال میدهند که ایشان گزینه نهایی است اما هنوز هیچ تصمیمی در شورای مرکزی گرفته نشده و همان ساز و کاری که اعالم شده همان ادامه دارد تا روز پنجشنبه که پنج نفر نهایی انتخاب شوند. همچنین اظهارات تازه حسینعلی حاجیدلیگانی، عضو جبهه پایداری در گفتوگو با یکی از رسانههای داخلی در مورد توصیه آیتاهلل مصباح یزدی به اعضای جبهه پایداری برای حمایت از سید ابراهیم رییسی تولیت آستان قدس رضوی در انتخابات ریاستجمهوری،تااندازهایجهتگیریانتخاباتیاینجبههرا مشخص میکند. دلیگانی در این ارتباط گفت: در جلسهای که اعضای جبهه پایداری با آیتاهلل مصباحیزدی داشتند، ایشان توصیه فرمودند که برای انتخابات ریاستجمهوری به سراغ آقای رییس//ی بروید و اگر شرایطی فراهم شد که به صحنه رقابت انتخاباتی ورود پیدا کرد از وی حمایت کنید. رزمجلیلیورییسی وضعیت س//عید جلیلی هم جالب است، او به سفرهای استانیاش در ایام نوروز ادامه داده هرچند در تصاویر منتشر شده از این سفرها استقبال بسیار سرد و بیروح و در حد چند نفرازاوصورتگرفتهاست.اکنونحامیانسابق،جلیلیراتنها گذاشتندوبرخیدیگرهمپیابراهیمرییسیرفتهاندودیگران هم چشمشان را به دهان مصباح یزدی دوختهاند تا ببینند نظر نهاییاش روی چه فردی ثابت خواهد شد. اکنون جنگ رسانهای تیم انتخاباتی جلیلی و رییسی به راه افتاده هر چند اینرقابتبیشترازسمتتیمرسانهایرییسیبودهاست.یکی از کانالهای نزدیک منسوب به ابراهیم رییسی در مطلبی در این مورد نوشته: »سعید جلیلی بدون توجه به گفتمان جبهه مردمی حضور قطعی خود در انتخابات را رسما اعالم کرده است و از آنجا که به قوانین داخلی جبهه مردمی بیاعتناست قطعا نمیتواند گزینه جبهه مردمی باشد.« حاال در رقابتی تنگاتنگ تیم انتخاباتی جلیلی و رییسی دیگر آن رودربایستی سابق را کنار گذاشته و به رزم رو در رو هم رسیدهاند .

اما احمدینژاد هرچند نتواسته شخصا در انتخابات حضور داشته باشد با این وجود در ایام نوروز حواشیاش پررنگ بوده و حمید بقایی را به جای خودش نامزد انتخابات کرده است. وی در ایام نوروز حرفهای تندی زد و انتقادات گستردهای را نیز متوجه خود کرده است. در این چند روز اخیر تیم رسانهای احمدینژاد کنفرانسخبریایترتیبدادندتااهالیخبربرایگرفتنپاسخبه سوالهایخودازرییسجمهوردولتقبلگردهمآیند.همانطور کهمیدانیمدرآخرینروزهایسال59 عزتاهللضرغامیاعالم نامزدی کرد. هر چند از ماهها پیش میشد حدس زد که او از کاندیداهایانتخاباتریاستجمهوریاست.

احتم/ال آم/دن یک رقی/ب اصالحطل/ب برای روحانی

جناح اصالحطلب تالش میکند تا حس//ن روحانی در پاس//تور باقی بماند هرچند دیگر نامزدهای منس//وب به اصولگرای//ان در یک موضوع وحدت دارند و آن تفکر یک دورهای شدن روحانی است اما در جهت تحقق این هدف تالش واحدی از این جریان دیده نمیش//ود. از زمانی که محمدرضا عارف رسما حمایت اصالحطلبان را از روحانی اعالم کرد، همبستگی در این طیف بیش از پیش نمایان ش//د اما اخیرا اصالحطلبان از وجود یک نامزد پوشش//ی سخن میگویند.

پیشتر برخی از چهرههای اصالحطلب از جمله مرتضی الویری ضمن تاکید بر حمایت از حسن روحانی اعالم کرده بودن//د ک//ه اصالحطلبان به دالیلی مانن//د احتمال نامزد نشدن، رد صالحیت و رای نیاوردن روحانی، باید در کنار او »نامزد پوشش//ی« معرفی کنند. به گفته الویری، هدف از معرفی »نامزد پوششی« رقابت با روحانی نیست، بلکه برای خالی نبودن دست این جریان سیاسی در »بزنگاه« احتمالی است. با این حال غالمرضا انصاری، از چهرههای اصالحطل//ب و عضو ش//ورای مرکزی ح//زب اتحاد ملت، خبر داده بود که در جلس//ه ش//ورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان با روحانی »برخی از اطرافیان روحانی از این پیش//نهاد اس//تقبال نکرده و معتقد بودند حضور انفرادی روحانی در جریان تبلیغات تاثیر مثبت و بیشتری دارد«. البته برخی چهرههای اصالحطلب از جمله فیضاهلل عرب سرخی، عضو سازمان مجاهدین انقالب اسالمی، هدف از مطرح شدن بحث رد صالحیت حسن روحانی را »تضعیف روحیه اصالحطلبان« دانستهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.