هر آدم خوبی لزوما برای ریاستجمهوری مناسبنیست

Jahan e-Sanat - - News -

میزان- رییس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم رعایت اخالق به عنوان یک اصل اساسی در جریان رقابتهای انتخاباتی از سوی نامزدها و هواداران آنان گفت: مردم و مسووالن قطعا اجازه نخواهند داد که در انتخابات آتی، اتفاقاتی نظیرفتنه88 تکرارشودوازسویدیگرتوقعماازشورایمحترمنگهباناین است که نص قانون اساسی را در مورد شرایط نامزدهای انتخابات رعایت کند. آیتاهلل آملی الریجانی با بیان اینکه هر گونه سهلانگاری در تطبیق عناوین موجود در قانون اساسی در مورد داوطلبان انتخابات ریاستجمهوری خطایی نابخشودنی است، اظهار کرد: گاهی به نظر میرسد که در سالهای گذشته و در مورد برخی افراد، مدیر و مدبر بودن در حد ریاستجمهوری کشور ثابت ومحرزنبودهاست.برهمیناساسنبایدتابعاحساساتباشیموبگوییمیک شخص چون آدم خوبی است میتواند رییسجمهور شود. یک آدم خوب شاید برای امامت جماعت یک مسجد فرد مناسبی باشد اما لزوما هر آدم خوبیبرایریاستجمهوریمناسبنیست.آیتاهللآملیالریجانیتاکیدکرد: ما هیچ انتظاری از شورای نگهبان جز نظارت دقیق بر آنچه در قانون اساسی برای انتخابات ریاستجمهوری ذکر شده است نداریم و امیدواریم که اعضای محترماینشورامانندسابقوظیفهنظارتیخودرانهبیشترونهکمترازقانون بلکهبهبهتریننحوانجامدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.