وضعیتمشارکتسیاسیزناندرایران روبهپیشرفتاست

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- نماینده ایران در اجالس زنان اتحادیه بینالمجالس، وضعیت مش//ارکت سیاس//ی زنان در ایران را رو به پیشرفت توصیف کرد. سیده فاطمه حسینی در سخنرانی خود در اجالس زنان اتحادیه بین المجالس اظهار کرد: در دوره دهم مجلس ش//ورای اسالمی تعداد کاندیداهای زن مجلس از 8 درصد به 11 درصد افزایش پیدا کرد و تعداد نمایندگان زن مجلس نیز از 9 نفر به 17 نفر افزایش یافت. وی با اشاره به افزایش درصد کاندیداهای زن در انتخابات شوراهای شهر و روستا از 4/2 درصد به 6/3 درصد در انتخابات اخیر، افزود: در انتخابات قبلی شورای شهر نیز بیش از 12 هزار زن کاندیدا شده بودند که شش هزار نفر آنها انتخاب شده بودند. وی ادامه داد: بخشی از دلیل افزایش مشارکت سیاسی زنان در انتخابات مجلس دهم به دلیل تعیین سهمیه 30 درصدی از سوی برخی احزاب برای زنان در لیستهای انتخاباتی و البته اراده احزاب برای مشارکت زنان بود که در افزایش مشارکت سیاسی آنها نقش داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.