آمادگیایرانومجارستانبرایتوسعه روابطدوجانبه

Jahan e-Sanat - - News -

ایس/نا- در دیدار معاون نخس//ت وزیر مجارس//تان با معاون پارلمانی رییسجمهورکشورمان،برتوسعهروابطدوکشورتاکیدشد.معاونامورمجلس رییسجمهورباتاکیدبراینکهجمهوریاسالمیایرانبههمهتعهداتبینالمللی خود پایبند است، گفت: امیدواریم دیگر کشورها هم به تعهدات خود پایبند باشند چراکه برخی کشورها هنوز در راه اجرای برجام سنگاندازی میکنند. حسینعلیامیریدردیدارژولتشمین،معاوننخستوزیرمجارستاناظهار داشت: خوشبختانه با سفر سال گذشته نخست وزیر مجارستان به تهران و همچنینتشکیلنشستکمیسیونمشترکاقتصادیدوکشور،چشمانداز وآیندهخوبیرابرایروابطایرانومجارستانمیبینیم.ویتصریحکرد:روابط دیپلماتیک ایران و مجارستان سابقه دیرینه دارد و همواره خوب بوده است و نگاه مردم ایران به روابط دو کشور و همچنین به سیاستهای دولت آن کشور مثبت است. وی افزود: ایران به همه تعهدات بینالمللی خود پایبند است و ما امیدواریمکهدیگرکشورهاهمبهتعهداتشانپایبندباشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.