حساسیتتهراننسبتبهاقدامپاکستان درخصوص»ائتالفنظامی«

Jahan e-Sanat - - News -

ایرنا- سفیر جمهوری اسالمی ایران در پاکستان گفت: تهران رسما به اسالمآباد اعالم کرده است که نسبت به صدور مجوز از سوی دولت پاکستان برای پیوستن فرمانده سابق ارتش این کشور به ائتالف نظامی )تحت رهبری سعودی( مالحظاتی دارد. مهدی هنردوست گفت: این کشور قبل از صدور مجوز برای ژنرال راحیل شریف برای پیوستن وی به ائتالف نظامی یادشده، با ایران تماس گرفت اما این به معنای رضایت ایران از این تصمیم پاکستان یا پذیرفتن آن نیست. هنردوست گفت: ایران به پاکستان اعالم کرده بود که به ائتالفهای نظامی مثل ائتالف یادشده ملحق نخواهد شد ضمن اینکه هیچگونه پیشنهادی به ایران برای پیوستن به این ائتالف داده نشده است. هنردوست تاکید کرد: منطقه و جهان اسالم، امروز بیش از هر چیز دیگری نیازمند»ائتالفبرایصلح«است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.