بایدبرروسیهوایراندرسوریهفشاربیاوریم

Jahan e-Sanat - - News -

تابناک-نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت: الزم است که فشارها را بر روسیه و ایران در سوریه افزایش دهیم و نفوذ ایرانیها را در آنجا از بین ببریم. نیکیهیلیدرگفتوگوباشبکهتلویزیونیایبیسیمدعیشد:باکشورهای عربییاکشورهایمنطقهخاورمیانهدرتماسهستموآنهامیگویند،ازاینکه میبینندماباایرانمقابلهمیکنیمخوشحالهستند.منباکشورهایمختلف در رابطه با سوریه صحبت کردهام. ما درباره اینکه چگونه میتوانیم نفوذ ایران را در سوریه بی اثر کنیم و از بین ببریم با هم صحبت کردهایم. نماینده آمریکا در سازمان ملل در پاسخ به این سوال که وی و وزیر امور خارجه آمریکا اعالم کردهاند که کنارهگیری اسد از قدرت اولویت واشنگتن نیست، گفت: اسد، رییسجمهور سوریه همیشه یک اولویت است اما یک مساله نیست. وی همچنان به عنوان مانعی برای صلح در سوریه است. این موضوعی است که دولتآمریکاعمیقابهآناعتقاددارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.