به اهتزاز در آمدن هر پرچمی غیر از عراق تنشآفرین است

Jahan e-Sanat - - News -

انتخاب- سخنگوی وزارت خارجه گفت: به اهتزاز درآمدن هر پرچمی غیر از پرچم عراق در کرکوک را اقدامی مغایر قانون اساسی این کشور و تنش آفرین میدانیم. بهرام قاسمی در خصوص تحوالت اخیر در استان کرکوک عراقگفت:موضعاصولیجمهوریاسالمیایران،حمایتازتمامیتارضیو حاکمیت ملی عراق و تاکید بر پایبندی همه طرفها به قانون اساسی و حل اختالفات در این کشور از طریق گفتوگو و راهکارهای قانونی است و بر این اساس به اهتزاز در آمدن هر پرچمی غیر از پرچم عراق در کرکوک را که طبق قانون اساسی این کشور تحت حاکمیت دولت فدرال است، اقدامی مغایر با قانوناساسیوتنشآفرینمیدانیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.