رشد درخطر توقف

دورنمای اقتصاد ایران در سال 69؛

Jahan e-Sanat - - News - گزارش 2

گروهاقتصادی-تحققشعاراقتصادمقاومتی در س//ال پیش رو که در گرو تولید و اشتغال در نظر گرفته ش//ده است، به وسیله ثبات در رشد اقتصادی حاصل شده طی دو سال اخیر و در سایه خروج ساختارهای اقتصادی از رکود و بازگشت به رونق در بلندمدت محقق خواهد شد؛ در واقع با وجود اینکه افزایش نرخ رشد اقتصادی، کاهش ت//ورم مصرفکننده و تداوم در رش//د نرخ تورم تولیدکننده به عنوان دستاوردهای دولت در سال گذشته به شمار میروند و میتوان گفت اقتصاد ایران در برخی شاخهها از رکود خارج شده ولی در برخی شاخههای دیگر همچنان در رکود است و نیازمند اقدامات اساسی در بخشهای کلیدی اقتصاد است.

همچنیندرسالگذشتهرشداقتصادیکهدر بازه2/7 11/6ات درصدطی9 ماهاول59 ازسوی مراجع معتبر اعالم شده، نشان دهنده بیسابقه بودنرشداقتصادیکشوررطی02 سالگذشته و نویدبخش توسعه و بهبود اوضاع اقتصادی بود. با این حال آنچه قابل توجه است، این است که حدود پنج تا ش//ش درصد آن، ماحصل رش//د صادرات نفت خام بوده است و باید توجه داشت در صورتی که در س//الجاری وضعیت مس//اعد صادرات نفت خام به هر دلیلی ادامهدار نباش//د، دولت به شدت نیازمند این خواهد بود که برای رشد اقتصادی برنامههای تاثیرگذار و کارآمدتری را در دستور کار قرار دهد.

در این میان کارشناسان معتقدند مهمترین موضوعی که دولت باید در اولویت قرار دهد، توجه به بنگاههای کوچک و متوس//ط برای راهاندازی کسب و کار است. راهاندازی کسب و کار در این بنگاهها مستلزم حمایت دولت از کسب و کارهای خرد و متوسط است، به این معنی که هم فضای کس//ب و کار کشور بهبود مییابد و هم بانکها درصدد تامین مالی برآیند.

درواقعمیتوانگفترسیدنبهرشداقتصادی و رونق پایدار در سایه اقتصاد مقاومتی، تولید و اش//تغال مستلزم این اس//ت که دولت با بهبود فضای کس//ب و کار و ساماندهی نظام بانکی در جهت تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط قدم در راه تقویت هرچه بیشتر اوضاع اقتصادی کشور بگذارد. جبرانعقبماندگیها در این راس//تا آمارهای منتشرشده از سوی مراجع معتبر اقتصادی از تداوم رش//د نرخ تورم تولیدکننده در اسفندماه گذشته حکایت دارد و قابل ذکر است که این شاخص در اسفندماه 95 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 9/1 درصد افزایش داشته و سال 1396 در حالی آغاز شده اس//ت که بررسیها نشان میدهد شیرینی کام اقتصاد ایران از رشد خیرهکننده اقتصاد در سال گذشته، امسال نیز تداوم خواهد داشت .

همچنین بررسیهای صورتگرفته از سوی بان//ک مرکزی در حالی حکایت از رش//د 11/6 درصدی اقتصاد در 9 ماهه اول سال گذشته دارد که سالهاست ایران نتوانسته رشدی دو رقمی را در کارنامه خود ثبت کند.

پیشبینیه//ا حکای//ت از آن دارد ک//ه در سالجاری نیز اقتصاد ایران رشدی بین هفت تا هشت درصد را شاهد خواهد بود. هر چند منابع بینالمللی رشد اقتصادی ایران در سال 1396 را در حدود شش درصد برآورد کردهاند اما بررسی مس//یر حرکت اقتصاد ایران نشان از آن دارد که عملکرد اقتصاد در چهار سال گذشته به مراتب بهتر از پیشبینیها بوده است .

اقتصاد ایران در حال جبران عقبماندگیهایی است که در فاصله س//الهای 1389 تا ،1392 ارکانش را تحت تاثیر قرار داد و کوچک شدن سهم اقتصاد ایران از جهان را در پی داشت .

در این میان پتروش//یمی، خودروس//ازیها، صنعت ساختوساز و همچنین سایر صنایع مهم و پیشران در س//الجاری، به گواه آمار و ارقام و برنامهریزیها موقعیتی بهتر از س//ال گذشته را در کارنامه خود ثبت خواهند کرد و همین مساله نشان از آن دارد که مسیر رشد اقتصاد ایران در سالجاری نیز طی خواهد شد . رشداشتغالوتولید رهایی ایران از تحریمهای سخت و سنگین در سالگذشته،زنجیرهاییکهبردستوپایاقتصاد زده شده بود را به تدریج از هم باز میکند و این امر خود نشاندهنده آن است که ایران میتواند در پنج سال آینده موقعیتی به مراتب بهتر از گذشته را در منطقه و جهان از آن خود کند .

نکتهای که از س//وی برنامهریزان مورد تاکید قرار گرفته اس//ت، تالش برای گره زدن رش//د اقتصادی با افزایش اشتغال و تولید در سالجاری اس//ت به طوری که علی ربیعی، وزیر کار و امور اجتماعی اعالم کرده دولت در سالجاری قصد دارد برنامهه//ای خود را ب//ر ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در کش//ور استوار کند. این نکته خود حکایت از آن دارد که رشد اقتصادی امسال تنها در بخشهای منفک از اشتغال مانند نفت، پتروش//یمی، ف//والد ...و اتفاق نخواه//د افتاد و بخشهایی که س//همی باالتر در ایجاد اشتغال را دارا هس//تند در سالجاری تغییراتی جدی را تجربه خواهند کرد .

بررسیها نش//ان میدهد در سال گذشته با وجود رش//د باالی نفت و س//هم چشمگیر این بخش در اقتصاد 700 هزار فرصت شغلی ایجاد شده است. این آمار به تایید اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور نیز رسیده است از این رو میتوان انتظار داشت که در سالجاری رشد توام با اشتغال، وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران را تحتتاثیر قرار دهد. امس//ال در حالی اقتصاد ایران به گواه منابع کارشناسی و پژوهشی داخلی و خارجی شاهد رشدی چشمگیر خواهد بود که انتخابات ریاس//ت جمهوری در آستانه سومین ماه از سال برگزار میشود. این نکته نشان از آن دارد که بنیانهای اقتصاد ایران در چهار س//ال گذش//ته، با ثبات حاکم بر کشور تقویت شده و سایه سیاست نمیتواند اقتصاد را به شدت تحت تاثیر قرار دهد .

ایران در برنامه پنج ساله ششم رشد متوسط هش//ت درص//دی را هدفگذاری کرده اس//ت. برآوردهای اولیه نشان از تحقق این هدف مهم در سالجاری دارد، با این حال بسیاری از کارشناسان تداوم مسیر فعلی را الزمه تحقق این هدف مهم میدانند .

ت/داوم رک/ود در برخ/ی ش/اخههای اقتصادی

در این میان یک اقتصاددان معتقد است تحقق شعار سال 1396 یعنی اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال مبتنی بر این است که دولت بتواند با بهبود فضای کس//ب و کار و ساماندهی نظام بانکی در جهت تامین مالی، بنگاههای کوچک و متوسط را تقویت کند.

وحید ش//قاقی درباره ش//رایط تحقق شعار امس//ال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال اظهار کرد: واقعیت این است که اکنون با وجود اینکه اقتصاد ایران در برخی ش//اخهها از رکود خارج شده ولی در برخی شاخههای دیگر همچنان در رکود است مثل بخش مسکن و صنعت که هنوز نتوانسته رشد قابل مالحظهای را تجربه کند. به هر حال این نکته مهم اس//ت که اگر بخشهای کلیدی نتوانند از رکود خارج شوند ما نمیتوانیم رشد پایدار اقتصادی داشته باشیم.

او اضافه کرد: در سال گذشته رشد اقتصادی در دامنه 7 تا 11 درصد توس//ط دو منبع اعالم آمار یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعالم ش//د که حدود پنج تا شش درصد آن، ماحصل رش//د صادرات نفت خام بود و در سال آتی این وضعیت ب//ه دلیل صادرات نفت خ//ام ادامهدار نخواهد بود و دولت نیازمند این اس//ت که برای رشد اقتصادی امسال برنامههای تاثیرگذاری را در دستور کار قرار دهد.

این اقتصاددان درباره وضعیت بیکاری در سال 1395 به ایس//نا گفت: دولت در سال گذشته توانس//ت 700 هزار شغل ایجاد کند ولی نکته اینجاست که حدود یک میلیون و 200 هزار نفر به بازار کار ایران اضافه شده و این اعداد به منزله آن است که حدود 500 هزار نفر به خیل بیکاران در کشور اضافه شدهاند و پیشبینی این است که در سالهای آینده نیز ساالنه یک میلیون جوان که اغلب آنها تحصیلکرده هس//تند، به بازار کار اضافه خواهند ش//د و در نتیجه برای اینکه برای این افراد شغل ایجاد شود، نیازمند این هستیم که در ساختارهای نهادی دگرگونی ایجاد کنیم تا تولید واقعی از رکود خارج شود.

شقاقی همچنین اظهار کرد: پیشبینیام این اس//ت که اقتصاد ایران در سال پیش رو چهار تا پنج درصد رشد اقتصادی را تجربه کند، البته تورم هم افزایش یافته و در دامنه 12 تا 14 درصد قرار گیرد. با توجه به اینکه دولت یازدهم فقط تا شش ماه فرصت دارد و از شهریورماه دولت جدید مستقر خواهد شد، شاهد تحوالت اساسی در ساختارهای نهادینخواهیمبود.بنابراینپیشبینیامایناست که در شش ماه نخست سال شاهد آن باشیم که دولت همان برنامههای پیشین خود در اقتصاد مقاومتی ...و را اجرا کند تا دولت بعدی بر سر کار آید و مسیر را ادامه دهد.

او در پاسخ به این سوال که برای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال چه پیشنهاداتی ب//رای دولت دارد، گف//ت: به نظر من مهمترین موضوعی که دولت باید در اولویت قرار دهد، توجه به بنگاههای کوچک و متوس//ط برای راهاندازی کسب و کار است. راهاندازی کسب و کار در این بنگاهها مستلزم حمایت دولت از کسب و کارهای خرد و متوسط است به این معنی که هم فضای کسب و کار کشور بهبود یابد و هم بانکها درصدد تامین مالی برآیند.

این استاد دانشگاه توضیح داد: فضای کسب و کار در ای//ران با مش//کالت عدی//دهای روبهرو است. اکنون رتبه کس//ب و کار ایران در جهان 120 است و در فضای داخلی کسب و کار ایران نیز مشکالتی وجود دارد که باید دولت درصدد حل آن باشد. همچنین نظام بانکی نیز در تامین مالی با مشکالت بسیاری مواجه است. 50 درصد منابع بانکی بلوکه شده و نیاز به سازماندهی دارد. تا نظام بانکی حمایت نکند و تامین مالی از طریق آن صورت نگیرد، ایجاد اشتغال برای یک میلیون نفری که از س//ال آینده به بازار کار وارد خواهند شد، وجود ندارد.وی ادامه داد: ساماندهی بنگاههای کوچک و متوسط به ویژه باید با این رویکرد انجام شود که کسب و کار مبتنی به دانش تقویت شود چرا که بر اس//اس آمارهای موجود یک میلیون نفری که از این پس همهس//اله به بازار کار وارد خواهند شد، تحصیلکرده هستند و برای ایجاد اش//تغال آنها باید بنگاههای کوچک و متوسط مبتنی بر دانش ایجاد یا تقویت شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.