برجام و از سرگیری همکاری با نهادهای مالی جهان

Jahan e-Sanat - - News -

حصول برجام و از بین رفتن نظام تحریمها، دستاوردهای بسیاری برای نظام اقتصادی کشور به همراه داشت. از سرگیری همکاری ایران با موسسات و نهادهای مالی بینالمللی در زمره مهمترین این دستاوردها قرار میگیرد؛ امری که تاثیر بسزایی درجذبسرمایههایخارجیوتامینمنابعمالیزیرساختهای کشور خواهد داشت.

قطع همکاری نظام اقتصادی ایران با موسسات و نهادهای مالیبینالمللیبهعنوانیکیازمهمترینعواقبنظامتحریمها، ضربات بیش//ماری به اقتصاد کشور وارد کرد. عدم توانایی در جذبسرمایههایخارجیوممانعتازسرمایهگذاریدراحداث زیرساختها در کشور، تنها گوشهای از این ضربات بود که به واس//طه عدم توانایی ایران برای عضویت در موسسات جدید، بیش از پیش تشدید شد.

پس از برجام و در هم شکستن نظام تحریمها عرصه جذب سرمایهگذاری خارجی ساختار منسجم یافتهای کسب کرد و همکاری با نهادهای بینالمللی از سرگرفته شد. اقدامات دولت یازدهم در مورد این همکاریها را باید به دو حوزه تقسیم کرد؛ موسس//ات و نهادهایی که ایران از گذشته عضو آنها بوده و به واسطهنظامتحریمهاقادربههمکاریباآنهانبودوازسویدیگر، نهادهاییکهایرانقصدعضویتدرآنهاراداشتاماتحریمهااین اجازه را نمیداد و این امر در فضای پسابرجام میسر شد. مشکلادامههمکاریبانهادهایبینالمللی به این ترتیب ایران برای همکاری با بانکها و موسسات مالی بینالمللی که از گذشته در آنها عضو بود، با دو مشکل عمده محدودیتهای بانکی و مانع شدن برخی از کشورها مواجه بود. پس از برجام، این سد شکسته شد؛ از جمله آنکه بانک جهانی به تدریج پس از برجام به دنبال سیاستهای دولت یازدهم، ادامه همکاری خود با ایران را اعالم کرد.سیاست دولت یازدهم برای از سرگیری روابط و همکاریها با نهادهای بینالمللی که ایران از گذشته در آنها عضو بوده را باید با مرکزیت برجام تشریح کرد. به دنبال حصول برجام، هیاتهای اقتصادی وارد کشور شدند و اطالعات پایهای در مورد روند تغییرات اقتصادی دولت یازدهم را دریافت کردند تا پس از مشخص شدن حوزههای فعال در ایران، وارد فاز همکاری با کشور شوند. رفعمشکالتهمکاریبابانکجهانی ایران از حدود 60 س//ال پیش عضو بانک جهانی و یکی از سهامداران این بانک بوده است. حال آنکه به واسطه تحریمها و از آنجا که همکاریها باید از کانالهای رسمی بانکی انجام میش//د، امکان این همکاریها در دوره تحریمها به دو دلیل عمال از بین رفت. نخست آنکه این بانک به طور خودکار قادر به همکاری با ایران نبود چراکه کانالهای رسمی مسدود شده بود. از س//وی دیگر، س//هامداران عمده این بانک و کشورهای غربی به عنوان اعض//ای اصلی هیاتمدیره این بانک به هیچ وجه اجازه چنین همکاری را نمیدادند.با حصول برجام و کنار رفتن تحریمها، این همکاری میس//ر شد. از سرگیری مجدد همکاریها میان جمهوری اسالمی ایران و بانک جهانی پس از حدود 10 سال وقفه منجر به اعزام هیاتهای مختلف این بانک طی دولت یازدهم و در سایه فضای ایجاد شده به واسطه برجام به ایران شد. هدف از سفر این هیاتها بررسی شرایط اقتصادی ایران جهت تدوین چارچوبهای همکاریها بود. در همین راستا، مجموعههای اول و دوم گزارش »پایش اقتصاد ایران« از سوی بانک جهانی با همکاری دستگاههای ذیربط در کشور، تدوین و منتشر شد.همچنین در ادامه این اقدامات، پیشنویس گزارش »مطالعات شناخت کشوری« نیز تهیه شد. تدوین گزارشهای پایش اقتصاد ایران و مطالعات شناختی، از یک سو گامهای نخست برای تدوین سند همکاری مشترک ایران با بانک جهانی محسوب میشود و از سوی دیگر، مقدمهای برای معرفی پروژههای اولویتدار کشور به منظور تامین مالی از سوی بانک جهانی به شمار میرود. ازسرگیریهمکاریبابانکتوسعهاسالمی از دیگر نمونههای نهادهای مالی که ایران از گذشته در آنها عضو بوده و همکاری با آنها به واسطه تحریمها قطع شده بود، باید به بانک توسعه اسالمی اشاره کرد. تحریمها موجب کاهش چشمگیرسطحهمکاریهایایرانوبانکتوسعهاسالمیشدو اجرایپروژههایزیرساختیتوسطاینبانکدرایرانرابهواسطه مشکالتموجودجهتنقلوانتقالوجوهارزیبهتاخیرانداخت. از این رو همکاری با بانک توسعه اسالمی به منظور تدوین سند همکاری مشترک با این بانک در دولت یازدهم در دستورکار قرار گرفت.طبقاینسند،حوزههایدارایاولویتجهتتامینمالی طیسالهای7102 2019ات میالدیتعیینشدهوبهدنبالآن، تامین مالی این پروژهها در دستورکار بانک توسعه اسالمی قرار خواهدگرفت.گزارشهایاقتصادیمربوطهبهعنوانپیشنیاز تهیه این سند، با همکاری این بانک و دستگاههای ذیربط در کشوربامحوریتاینسازمانطیسال5931 تهیهوفهرست پروژههای دارای اولویت برای تامین مالی نیز به بانک توس//عه اسالمی ارسال شد. عضویتدربانکسرمایهگذاریزیرساختآسیا در کنار از سرگیری همکاری با نهادهای بینالمللی که ایران پیشازایندرآنهاعضوبوده،عضویتدرنهادهایجدیدنیزیکی دیگر از دستاوردهای دولت یازدهم در این عرصه به شمار میرود. از جمله مهمترین این موارد میتوان به عضویت ایران در بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا اشاره کرد.بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا با هدف ایجاد توسعه پایدار، ایجاد ثروت و بهبود ارتباطاتدرزیرساختهابینکشورهایآسیا،توسعهبخشهای مولدوترغیبمشارکتوهمکاریهایمنطقهایباتعاملسایر موسساتتوسعهایبینالمللیدرسال4102 میالدیتاسیس شد. الیحه عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در این بانک دردولتیازدهمدرتاریخسومشهریور5931 ازسویمجلس شورای اسالمی و در تاریخ 17 شهریور 1395 توسط شورای نگهبان تصویب شد. سپس این الیحه توسط ریاست جمهوری اسالمی ایران جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابالغ شد. به واسطه اقدامات دولت یازدهم و تکمیل فرآیند عضویت و پرداخت دو قسط اول سهام پذیرهنویسی شده ایران در این بانک، اینک زمینه مورد نیاز برای استفاده از تسهیالت بانک برای پروژههای زیربنایی کشور فراهم شده است. جذبسرمایهخارجی در مورد نقش از سرگیری همکاریهای جمهوری اسالمی با نهادهاوموسساتبینالمللیبایدبهایننکتهاشارهکردکهپیش ازهرچیز،اینموسساتمیتوانندبهطورمستقیممنابعمالیبه ایران اختصاص دهند. به عنوان مثال، بانک جهانی میتواند به تدریج به دنبال شناسایی و معرفی پروژهها، منابع مالی به ایران اعطا کند. از سوی دیگر، بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا دراوایلاسفند5931 اولینپروژههایایرانراشناساییکرده و درصدد تامین مالی پروژههای مهم در چندین ش//هر بزرگ کشور برآمده است. از سوی دیگر باید به این نکته اشاره کرد که با ورود موسسات و نهادهای خارجی به عرصه اعطای سرمایه خارجی به ایران، این امر موجب ایجاد اعتماد و اعتباری خاص میشود که تاثیر چشمگیری در کسب اعتماد سرمایهگذاران خارجی میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.