قطار نقدینگی کجا میایستد

Jahan e-Sanat - - News -

نقدینگی چند ماهی است که اوج گرفته است و برخی بیم این را دارند که نقدینگی حبس ش//ده، وارد اقتصاد ش//ود و دولت هم، ابزاری برای کنترل آن نداشته باشد؛ حال باید دید قطار نقدینگی69 کجا میایستد؟

جزییات آخرین گزارش بانک مرکزی از پایه پولی حکایت 1722/3زا هزار میلیارد ریال در دی 95 دارد که بر این اساس، خالص داراییهای خارجی این بانک را رقم 1881/6 هزار میلیارد ریال به ثبت رسانده است. در این میان برخی کارشناسان و صاحبنظران بیم این را دارند که روند فزاینده نقدینگی برای اقتصاد ایران دردسرساز شده و به خصوص در بحبوحهای که دولت، در حال انتقال قدرت به همتای بعدیاش است، اقتصاد کشور را در مسیری خطرناک قرار دهد.

برخی هراس این را دارند که نقدینگی حبسشده وارد اقتصاد شود و دولت ابزاری برای کنترل آن نداشته باشد.

به خصوص اینکه، وزنه نداشتن ابزار مناسب در این رابطه، بر سایر سناریوها میچربد و به اعتقاد بسیاری، این ابزار هماکنون در اختیار دولت قرار ندارد که سیل ویرانگر نقدینگی را به موقع، مدیریت کرده و از تخریب اقتصاد ایران، به واسطه آن جلوگیری کند.

به هرحال نقدینگی و آثار و تبعات آن برای سال 69، موضوعی است که از هماکنون، بسیاری نسبت به آن هشدار میدهند و میگویند که دولت باید برای آن، سناریوی منسجمی داشته باشد؛ اگرچه ظواهر امر، چنین چیزی را نشان نمیدهد و اتفاقا، رفتارهای دولتی خود این شائبه را به وجود آورده که دولت، برای کنترل نقدینگی نه برنامه خاصی دارد و نه چندان عالقهمند به انضباط پولی و مالی گذش//ته است. به هرحال، او هماکنون رقبایی در عرصه سیاسی دارد که باید برای توفیق مجدد در انتخابات، آنها را لحاظ کرد و با برخی وعده و وعیدهای شاید تورم زا و کمککننده به افزایش نقدینگی، ادامه مسیر کوتاه خود را هم داشته باشد.

به هرحال، اکنون مشخص نیست که قطار نقدینگی در سال 96 در کدام ایستگاه خواهد ایستاد اما آخرین آمارهایی که دولت از حجم نقدینگی، ضرایب فزاینده پولی و پایه پولی منتشر کرده، روند چندان مطلوبی به چشم نمیخورد و نقدینگی، در مسیر افزایش قرار گرفته است.

در این میان، عوامل موثر در تغییر پایه پولی را خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، مطالبات بانک مرکزی از بانکها و خالص سایر اقالم بانک مرکزی تشکیل میدهند که بر اساس آخرین آمار به ثبت رسیده، خالص دارایی خارجی بانک مرکزی در این ماه به 1881/6 هزار میلیارد ریال رسیده است.

همچنین خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی8/822 هزار میلیارد ریال، مطالبات بانک مرکزی از بانکها 1092 هزار میلیارد ریال و خالص سایر اقالم بانک مرکزی 1480/1زین هزار میلیارد ریال منفی بوده است.

به گزارش مهر، در عین حال ترکیب سهم اجزای ضریب فزاینده نقدینگی نیز حکایت از آن دارد که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپردهها در دی ماه سال گذشته، 0/0278 بوده که در 10 ماهه 26/6 درصد کاهش نشان میدهد.

نسبت س//پردههای قانونی به کل سپردهها در این ماه به 0/1054 رسیده که در 10 ماهه 1/3 افزایش نشان میدهد؛ در عین حال نسبت ذخایر اضافی به کل س//پردهها نیز در دیماه 0/0147 بوده اس//ت که در 10 ماهه 1/4 رشد داشته است.

دراینمیانضریبفزایندهنقدینگینیزدردی59 معادل849/6 بودهاست که در 10 ماهه 4/7 درصد افزایش نشان میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.