امضایتفاهمنامهبانکسپهوشرکتملیپست

Jahan e-Sanat - - News -

بانک س//په و شرکت ملی پس//ت تفاهمنامه همکاری دوجانبه امضا کردند.

به گزارش »جهان صنعت« به نقل از پایگاه اطالعرسانی بانک سپه، محمدکاظم چقازردی در مراسم امضای تفاهمنامه میان این بانک با شرکت ملی پست اظهارداشت: بانکداران و فعاالن حوزه پست هر دو امین مردم بوده و با همکاری متقابل قادر به ارزش آفرینی، اشتغالزایی و ارائه خدمات بهتر و بیشتر به جامعه هستند.

مدیرعامل بانک سپه با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته سازمانها برای یکدیگر خلق ارزش کرده و به آشکار کردن ظرفیتهای پنهان یکدیگر اقدام میکنند، گفت: این ارزش آفرینی میتواند به درآمدزایی، اشتغالزایی، انتفاع سازمانها و نیز ارائه خدمات بهتر و مفیدتر به مردم منجر شود.

وی با اشاره به پیشینه بانک سپه و شرکت ملی پست گفت: بانک سپه نخستین بانک ایرانی و پست نیز دارای قدمت دیرینه است و همکاری این دو سازمان با توجه به پیشینه تاریخی ارزشمندشان میتواند منشا خدمات بسیار خیر برای جامعه باشد.

رییس هیات مدیره بانک سپه با بیان اینکه در مدت یکسال بعد از رفع تحریمبانکسپهپنجمیلیارددالرگشایشاعتبارداشتهاست،اظهارداشت: از جمله افتخارات این بانک، از سرگیری فعالیت شعب خارج از کشور خود در لندن، پاریس، فرانکفورت و تنها بانک ایرانی در رم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.