توقف رقابت ناسالم بانکها

Jahan e-Sanat - - News -

رییس کانون بانکهای خصوصی با تاکید بر لزوم حمایت ویژه دولت از بانکها گفت: جنگ قیمتی ماههای اخیر در بانکها ناشی از اوراق منتشر شده توسط دولت برای تامین منابع الزم برای اجرای طرحها بوده است.

کورش پرویزیان، درباره مباحث مطرح درباره جنگ بانکها بر سر نرخ سود و لزوم ورود شورای پول و اعتبار به این موضوع، افزود: اولین موضوع که باید به آن تاکید کرد این است که مسیر اینچنینی مناسب نیست و مشکل جدی برای کشور و شبکه بانکی ایجاد میکند.

رییس کانون بانکهای خصوصی کشور اظهارداشت: همچنین نظام اقتصادی کشور تحت تاثیر جدی قرار گرفته و بی ثباتی در بازارها تقویت میشود. به ویژه دستاوردهای مهم بانک مرکزی در سالهای اخیر را نیز ممکن است تحت تاثیر قرار دهد.

پرویزیان به ایبنا گفت: اولین موضوع این است که خود بانکها تشویق شوند تا به چارچوبهای تعیین شده بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بازگردند و این به عنوان اولین قدم مطرح اس//ت و البته مس//اعدتها و کمکهای ویژهای از سوی بانک مرکزی و دولت باید به بانکها و به ویژه بانکهای خصوصی صورت پذیرد.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه جنگ قیمتی در ماههای اخیر عمدتا ناشی از اوراق منتشره دولت برای تامین کسری بودجه در بخشهایی مانند سالمت، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی، نیرو ...و بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.