عدم دریافت کارمزد ساالنه خدمات بانکداری الکترونیک در بانک سینا

Jahan e-Sanat - - News -

بانک سینا به منظور اشاعه فرهنگ استفاده از بانکداری الکترونیک و با هدف افزایش رضایتمندی مشتریان، کارمزدی بابت خدمات بانکداری الکترونیک از کاربران سامانههای نوین دریافت نکرد.

به گزارش »جهان صنعت« به نقل از روابط عمومی بانک سینا، این بانک که در حال حاضر متنوعترین خدمات را در حوزه بانکداری الکترونیک به هموطنان ارائه میدهند، به منظور ترغیب و تشویق مشتریان به استفاده از این خدمات، کارمزدی را بابت استفاده کاربران سامانههای تلفنبانک، موبایل بانک و ussd در سال 95 اخذ نکرد.

براساساینگزارش،بانکسیناباایجادبسترهاوزیرساختهایپیشرفته بانکداری الکترونیک و بهرهبرداری از سامانههای نوین، انواع خدمات بانکی را در تمامی ساعات شبانه روز، به هموطنان ارائه میدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.