مودیان مالیاتی تا پایان فروردین فرصت دارند

Jahan e-Sanat - - News -

رییس کل س//ازمان امور مالیاتی با صدور بخش//نامهای، مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان5931 را تا13 فروردینماه 1396 تمدید کرد.

به گزارش ایسنا، سیدکامل تقوینژاد، رییس کل سازمان امور مالیاتی کش//ور- طی بخش//نامهای اعالم کرد: نظر به مصادف بودن مهلت ارائه اظهارنامه دوره چهارم )فصل زمستان( سال 1395 با تعطیالت نوروز و با توجه به درخواستهای مودیان موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده، مودیان میتوانند اظهارنامه دوره چهارم مالیاتی )فصل زمستان( سال 1395 را تا پایان روز سهشنبه 31 فروردینماه 1396 ارائه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.