افزايشفشارآمريكابرچينبرای همكاريعليهتهديداتكرهشمالي؛ تجارت پاشنه آشيل اژدهاي زرد

Jahan e-Sanat - - News -

رييسجمه//ور آمريكا در آس//تانه ديدار با شي جين پينگ، فشار بر همتاي چيني خود را تش//ديد كرده است. ترامپ تصريح كرد كه آمريكا براي حل معضل كرهشمالي بدون كمك چين از آمادگي برخوردار است.

اي//االت متحده آمريكا ظاهرا مش//كلي در ت//كروي و حل يكجانبه معضل هس//تهاي كرهشمالي ندارد. دونالد ترامپ در گفتوگويي با فايننش//ال تايمز تصريح كرده كه اگر چين از نف//وذ خود بر كرهش//مالي براي رفع معضل برنامه هستهاي و موشكي كرهشمالي استفاده نكند، آمري//كا به تنهايي اي//ن معضل را حل خواهد كرد.

ترامپ در اين گفتوگو كه يكشنبه گذشته انتش//ار يافت، گفت: چين بر كرهشمالي نفوذ زيادي دارد. چينيها در رفع معضل كرهشمالي يا به ما كمك ميكنند يا نميكنند. اگر آنها اين كار را كنن//د، به صالح چين خواهد بود و اگر اي//ن كار را نكنند، به صالح هيچكس نخواهد بود. رييسجمهور آمريكا افزود: اگر چين قادر به حل اين تهديد كرهش//مالي نيست، ما اين كار را خواهيم كرد.

او با اين اظهارت فشار بر شي جين پينگ، همتاي چيني خود را در آستانه ديدار روساي جمهور دو كش//ور تش//ديد كرده است. ديدار ترامپ و ش//ي جين پينگ قرار اس//ت كه روز پنجش//نبه 6) آوريل / 17 اسفند( در اقامتگاه ترامپ در فلوريدا انجام شود. ترامپ در پاسخ به اين پرس//ش كه قصد دارد با چه مش//وقي رضاي//ت و همراهي چين را جلب كند، گفت: تجارت يك مشوق است و در نهايت همه چيز بر سر تجارت است. نگرانيآمريکاازتهديدهستهاي آزمايشها و برنامه هس//تهاي و موش//كي كرهشمالي سالهاس//ت كه آمريكا را به خود مش//غول كرده و نگراني ش//ديد واش//نگتن و همچني//ن كرهجنوب//ي و ژاپ//ن را برانگيخته اس//ت. مكفارلند، معاون مشاور امنيتي ترامپ در گفتوگويي با فايننش//ال تايمز اعالم كرد: اينكه كرهشمالي تا پايان دوره رياستجمهوري ترام//پ بتواند به موش//كهاي قابل تجهيز به كالهكهاي هستهاي دست يابد، امري ممكن است؛ موشكهايي كه قادرند آمريكا را هدف قرار دهند.

يكي از مقامات دولت آمريكا به رويترز گفت: مش//اوران امنيتي ترامپ گزارشي در رابطه با گزينههاي آمريكا در راس//تاي متوقف كردن برنامه هس//تهاي كرهشمالي تهيه كردهاند. در اين گزارش به اقدامات و راهكارهاي اقتصادي و نظام//ي گوناگ//ون كه ميت//وان آن را عليه كرهشمالي به كار بست، اشاره شده است. محور اصلي تالشهاي آمري//كا تصويب تحريمهاي اقتصادي جديد و همچنين افزايش فش//ار بر چين براي همكاري است.

پكن مهمترين حامي پيونگيانگ به شمار ميرود. كرهش//مالي كش//وري است مسلح به جنگافزار هس//تهاي و موشكهاي بالستيك كه رهبر آن در مواردي آمريكا و كش//ورهاي همج//وار خ//ود را به حمله پيش//گيرانه اتمي تهديد كرده اس//ت. اين كش//ور طي ماههاي گذش//ته، با وجود منع شوراي امنيت سازمان ملل متحد، بارها دست به انجام آزمايشهاي موشكي مختلفي زده اس//ت. از جمله اهداف نظامي كه گفته ميشود پيونگيانگ در حال حاضر در تالش براي دس//تيابي به آن اس//ت، كوچكك//ردن كالهكه//اي هس//تهاي براي قراردادن بر موشكها و نيز توليد موشكهاي دوربردي است كه قادر باشند به خاك آمريكا برسند.

طب//ق ارزياب//ي كارشناس//ان آمريكاي//ي نش//انههايي در دس//ت اس//ت دال ب//ر اينكه كرهشمالي سرگرم آمادهسازي خود براي انجام يك آزمايش اتمي جديد اس//ت. كارشناسان در پي بررس//ي تصاوي//ر ماهوارهاي كه از يكي از پايگاههاي آزمايشي كرهشمالي تهيه شده، به اين ارزيابي رس//يدهاند. كرهشمالي تاكنون پنج آزمايش هس//تهاي انجام داده كه آخرين مورد آن به ماه سپتامبر سال گذشته ميالدي برميگردد. شوراي امنيت سازمان ملل در پي اين رويداد تحريمهاي تازهاي عليه كرهشمالي وضع كرده بود.

چين از س//وي ديگ//ر در مورد وضعيت در ش//بهجزيره كره اب//راز نگراني ك//رده و آن را بحراني توصيف كرده است. وزير خارجه چين بهتازگي خواس//تار آن ش//ده تا براي حل اين بحران، در گام نخس//ت، كرهش//مالي اقدامات موش//كي و اتم//ي خ//ود را معلق كن//د تا در قبال اق//دام پيونگيانگ، رزمايشهاي آمريكا و كرهجنوبي نيز متوقف ش//ود. پكن ميگويد چنين روند متقابل//ي ميتواند طرفها را پاي ميز مذاكره برگرداند.

ركس تيلرس//ون، وزير امورخارجه آمريكا در اولين س//فر آس//يايي خود گفت: حمالت بازدارنده براي مقابله با تهديد كرهشمالي روي مي//ز خواهد بود. يك ماه پيش جيمز متيس، وزير دفاع آمريكا هش//دار داده بود كه هرگونه استفاده از تسليحات هستهاي پاسخي سنگين خواهد داشت. چين كه تنها متحد بينالمللي كرهشمالي است، در پاسخ به تازهترين آزمايش موش//كي اين كشور تدابيري را پيش گرفت و واردات زغالسنگ از كرهشمالي را تا پايان سال ميالدي جاري ممنوع كرد.

واش//نگتن چه در زمان رياس//تجمهوري باراك اوباما چه در حال حاضر توقف رزمايشها و فعاليتهاي نظامي خود با ژاپن يا كرهجنوبي را براي آنكه كرهش//مالي قانع به مذاكره شود رد كرده است.

در اين گفتوگو، از دونالد ترامپ پرس//يده شده آمريكا در مورد كرهشمالي چه اقداماتي در سر دارد. ترامپ پاسخ داده من به شما نخواهم گفت. ميدانيد! من مانند آمريكا در گذش//ته )دولت آمريكا در گذشته( نيستم كه ميگفتيم قرار است به كجا در خاورميانه ضربه بزنيم.

بنا بر پيشبينيها، ديدار پيشروي ترامپ و ش//ي تحت تاثير مذاك//رات و گفتوگوهاي س//ختي ق//رار خواهد گرفت كه يك//ي از آنها موضوع كرهش//مالي و بحران در ش//بهجزيره كره است.

در جري//ان انتخاب//ات اي//االت متح//ده، دونال//د ترامپ از ح//زب جمهوريخواه بارها از سياس//تهاي اقتصادي و مالي پكن در قبال آمريكا نيز انتقاد كرده بود. رييسجمهور آمريكا، چين را در عين حال متهم به كنترل نرخ ارز و ارزش يوان در برابر دالر كرده است.

رزماي/ش دريايي كرهجنوب/ي، ژاپن و آمريکاعليهكرهشمالي

وزارت دف//اع كرهجنوب//ي اع//الم كرد در بحبوحه نگرانيه//اي فزاينده درب//اره برنامه تس//ليحاتي كرهشمالي، سئول، ژاپن و آمريكا ديروز يك رزمايش دريايي مشترك را با هدف مقابله با تهديدهاي موش//كي زيردرياييهاي پيونگيانگ برگزار كردند.

به گزارش خبرگزاري فرانسه، پيونگيانگ به دنبال توسعه و ساخت يك موشك دوربرد براي هدف قرار دادن آمريكا اس//ت كه قادر به حمل كالهك اتمي هم باشد.

وزارت دف//اع كرهجنوب//ي اع//الم كرد اين رزمايش سه روزه با حضور بيش از 800 سرباز و پ//س از آن آغاز ميش//ود كه دونالد ترامپ، رييسجمهور آمريكا يكشنبه گذشته هشدار داد اياالت متحده آماده اقدامي يكجانبه براي مقابله با برنامههاي اتمي كرهشمالي حتي در صورت عدم همكاري چين است.

اي//ن وزارتخان//ه در ادامه آورده اس//ت اين رزمايش در ساحل جنوبي كرهجنوبي و نزديك ژاپ//ن آغاز ش//ده و در آن از چند ناوش//كن و هليكوپتر استفاده ميشود.

ه//دف از برگ//زاري اين رزماي//ش دريايي اطمينان حاص//ل كردن از واكن//ش موثر در مقابل تهديدهاي زيردرياييهاي كرهشمالي و موشكهاي بالستيك و همكاري موثر ميان سه كشور آمريكا، ژاپن و كرهجنوبي براي مقابله با كرهشمالي است.

تن//ش در منطق//ه و در پ//ي يكس//ري آزمايشهاي موش//كي از س//وي پيونگيانگ در ماههاي اخير و اينكه اين كش//ور به دنبال انجام يك آزمايش اتمي ديگر اس//ت، ش//دت گرفته است. هشداروزيردفاعسابقآمريکا وزير دفاع س//ابق آمري//كا ميگويد حمله پيشگيرانه به كرهشمالي ميتواند به حملهاي از س//وي پيونگيانگ عليه كرهجنوبي منجر شود.

اش//تون كارتر گفت، اگر دولت واش//نگتن دست به حملهاي پيشگيرانه عليه كرهشمالي بزن//د، اي//ن احتمال وج//ود دارد ك//ه دولت پيونگيان//گ نيز در واكنش ب//ه اين اقدام به حمله عليه س//ئول مب//ادرت ورزد. وي ادامه داد: مطمئنم كه نتيجه اين جنگ، شكس//ت كرهش//مالي است اما بايد هشدار دهم كه اين جنگ تنها باعث بدتر ش//دن اوضاع در منطقه ميشود و ما شاهد تنش و درگيري بدتر از آن چي//زي خواهيم بود كه از زمان جنگ كره به وقوع پيوست.

وزير دفاع س//ابق آمري//كا همچنين گفت: حتي اگر نتيجه اين جنگ شكست كرهشمالي باشد، اما اين يك جنگ خانمانبرانداز خواهد بود. امنيت سئول و كرهجنوبي با 25 ميليون سكنه بايد تضمين شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.