تالش اپوزيسيون ونزوئال براي بركناري قضات ديوان عالي

Jahan e-Sanat - - News -

باوجود لغو حكم سلب صالحيت پارلمان ونزوئال اعتراضات مردمي فروكش نكرده و اپوزيسيون در تالش عزل قضات ديوان عالي است. قرار است كه در اين هفته نيز تظاهرات گستردهاي عليه نيكالس مادورو، رييسجمهور اين كشور برگزار شود.

فردي گوارا، نايب رييس كنگره ملي ونزوئالس//ت؛ همان نهاد پارلماني كه ديوان عالي اين كشور حكم سلب صالحيت آن را چندي پيش صادر و پس از فشارهاي بينالمللي اقدام به لغو آن كرد.

گوارا اكنون قصد دارد كه به مقابله با ديوان عالي برخيزد و خواهان بركناري هفت قاضي اين ديوان است. او در كاركاس، پايتخت ونزوئال گفت: عمل اين قاضيان نميتواند بيمجازات بماند. نايبرييس پارلمان ونزوئال كه از جناح اپوزيسيون است، همچنين اعالم كرد امروز تظاهرات گستردهاي در كاراكاس، پايتخت ونزوئال عليه نيكالس مادورو برگزار خواهد شد.

اقدام ديوان عالي ونزوئال به لغو حكم سلب صالحيت پارلمان هم نتوانسته است، به اوضاع پرتنش حاكم در اين كشور آرامش ببخشد. به گفته فردي گوارا آنان ]دولت[ ميخواهند ما را فريب دهند و وانمود كنند كه همه چيز ديگر درست شده است. پيش از آن رييس پارلمان ونزوئال گفته بود كه بازپسگيري حكم سلب صالحيت به تنهايي كافي نيست. وي در اين ارتباط از كودتايي تدريجي س//خن گفته بود كه از ماهها پيش به اين طرف در ونزوئال جريان دارد.

ديوان عالي ونزوئال ش//نبه گذش//ته در پي اعتراضهاي گسترده مردمي و همچنين انتقادها و فشارهاي بينالمللي از تصميمانحاللپارلمانعقبنشستوحكميراروزچهارشنبه 29) م//ارس / 9 فروردين( صادر كرده بود، لغو كرد. مس//اله ديگر رفع مصونيت نماين//دگان پارلمان در پي صدور حكم سلب صالحيت اين نهاد قانونگذار بود كه آن هم با توجه به بازپسگيري حكم مزبور در حال حاضر مطرح نيست.

اين چرخش غيرمعمول نمايانگر شكاف در ساختار قدرت سوسياليستهاست كه از سال 1999 به اين سو حكومت را در دست دارند. اپوزيسيون راستگرا حكم ديوان عالي كشور در مورد سلب صالحيت پارلمان را تقبيح كرده و گفته بود كه اين اقدام راه را به سوي ديكتاتوري هموار ميكند.

نيكالس مادورو، رييسجمهور ونزوئال كه خواستار بازبيني و بررس//ي دوباره حكم ديوان عالي شده بود، پس از عقبگرد اين ديوان، از پايان بحران سخن گفته بود. اپوزيسيون ائتالفي ونزوئ//ال اكنون در تالش اس//ت كه با چندي//ن ابتكار عمل اعتراضي فش//ار بر مادورو را افزايش دهد. رييس فراكسيون اپوزيس//يون در پارلمان اعالم كرد: اكنون شاهد يك جنبش عظيم مردمي خواهيم بود. در آخر هفتهاي كه گذش//ت هم كاراكاسشاهدحضورگستردهمعترضاندرخيابانهابود.يكي از تظاهركنندگان خواست جنبش اعتراضي را در يك جمله خالصه كرد: آنچه ميخواهيم، انتخابات آزاد اس//ت و نه يك ديالوگ. ونزوئال كه از بيشترين ذخائر نفتي جهان برخوردار اس//ت، در دوران رياستجمهوري نيكالس مادورو به بحران اقتصادي شديدي دچار شده است. تورم پولي در اين كشور در باالترين سطح در جهان قرار دارد. مادورو دليل فقدان مواد غذايي، نان و ادويه را يك جنگ اقتصادي در خارج از كشور ميداند. وي همچنان كشورهاي خارج را مسوول بهاي پايين نفت ميخواند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.