پنهانكاري مايكل فلين در ارائه درآمدش از كمپانيهاي روسيه

Jahan e-Sanat - - News - بازتاب

اسناد و مدارك نشان ميدهد مايكل فلين، مشاور امنيت ملي سابق ترامپ هزاران دالر درآمدش از كمپانيهاي روسيه را مخفي كرده است.

در فرم جزييات مالي مربوط به تاريخ 11 فوريه آمده است كهمايكلفلين،مشاورسابقدونالدترامپ،رييسجمهورآمريكا اعالم نكرده براي كمپانيهايي چون شبكه »آرتي« و شركت هواپيمايي »ولگا – نپر ايرالينز« سخنراني داشته است.

اين فرم كه به صورت الكترونيكي امضا شده، اخيرا توسط كاخ سفيد منتشر شده است. اين در حالي است كه مايكل فلين درآمدهاي خود از اين سخنرانيها را در فرمي مورخ 31 مارس تحت عنوان منابع جانبي يا منبع مزايا كه ساالنه بيشتر از پنج هزار دالر بوده، اعالم كرده است.

اين اختالف به مبارزه حقوقي كه فلين با آن مواجه است اضافه خواهد ش//د چراكه وي قرار است درباره ارتباطاتش با روسيه و اينكه آيا تباني بين روسيه و معاونين دونالد ترامپ، رييسجمهور آمريكا براي رس//يدن وي به كاخ سفيد وجود داشته يا خير، شهادت دهد.

وكي//ل فلين اعالم ك//رده اگر موكلش در مقابل س//نا و كميته اطالعات مجلس نمايندگان ش//هادت دهد براي وي درخواست معافيت از پيگرد قانوني ميكند؛ درخواستي كه براساس گزارشات رد شده است. وكيل فلين در بيانيهاي گفت: ژنرال فلين قطعا داستاني براي تعريف كردن دارد و به شدت ميخواهد داستانش را تعريف كند.

فلين پس از 24 روز كه در سمت مشاور امنيت ملي براي دول//ت ترامپ بود به خاطر ادعاي گمراه كردن مايك پنس، معاون رييسجمهور درباره تماسهاي تلفنياش با سرگئي كيسلياك، س//فير روسيه پيش از رس//يدن ترامپ به دفتر رياستجمهوري مجبور به استعفا شد.

چندين كميته كنگرهاي و افبيآي درباره روابط ادعايي ميان كمپين انتخابات ترامپ و روسيه در حال تحقيق است. پس از آنكه فلين مجبور به استعفا شد سرنخهاي تازهاي نيز مشخص شده است.

جرارد كوش//نر، داماد و مش//اور ارشد ترامپ نيز به خاطر ديدارش با اين سفير روسيه و رييس يكي از بانكهاي دولتي روسيه موردبازجويي قرار خواهد گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.