چپگراها پيروز انتخابات رياستجمهوري اكوادور

Jahan e-Sanat - - News - چالش

رويت/رز- كميس//يون انتخابات اكوادور اعالم كرد لنين مورنو، نامزد حزب سوسياليست حاكم موفق شده با اختالف اندك در دور دوم انتخابات رياس//تجمهوري با كسب 51/7 درصد آرا پيروز شود.

پيروزي مورنو ميتواند اوضاع در اين كشور آمريكاي التين را تغيير دهد اما كانديداي محافظهكار خواستار بازشماري آرا شده و از حاميانش خواسته به نشانه اعتراض به خيابانها بيايند.

پيروزي لنين مورنو، كانديداي چپگراي اكوادور در انتخابات رياستجمهوري ميتواند بهعنوان كمكي براي جوليان آسانژ، موسس وبسايت افشاگر ويكيليكس باشد چراكه گيلرمو السو، كانديداي محافظهكار قول داده بود اگر در انتخابات پيروز شود، آسانژ را از سفارت كشورش در لندن بيرون كند.

پيروزي مورنو در انتخابات رياستجمهوري اكوادور حتي ميتواند به ايجاد بهترين موقعيت براي يك جنبش چپگرا در آمريكاي التين كمك كند. دولتهاي راستگرا در آرژانتين، برزيل و پرو اخيرا با بحرانهاي اقتصادي و رسوايي هاي فساد روبهرو بودهاند. نيكوالس مادورو، رييسجمهوري چپگراي ونزوئ//ال در پيامي توئيتري مراتب تبري//ك خود را به مورنو اعالم كرد.

مورنو موفق شد با كسب 51/1 درصد آرا در مقابل 48/9 درصد آراي كسبشده از سوي السو در انتخابات پيروز شود؛ 95 درصد آراي اين انتخابات شمارش شده است. دور نخست اين انتخابات در فوريه سالجاري ميالدي برگزار شده بود.

الس//و كه خودش را پيروز انتخاب//ات ميداند نتايج اين انتخابات را به چالش كش//يده و خواستار بازشماري آرا شده اس//ت. وي به حاميانش كه در هتلي در گوآياكوييل تجمع كرده بودند، گفت: آنها تخطي كردهاند. خواستار بازشماري آرا هس//تم. ما از خواسته مردم اكوادور در مقابل اين اقدام براي تقلبحمايتميكنيم.

صدها نفر از حاميان السو در مقابل دفاتر شوراي انتخابات در كيتو،پايتختوهمچنينگوآياكوييلتجمعكردهوپرچمهاي سه رنگ زرد، آبي و قرمز اكوادور را در دست داشتند و فرياد ميزدند نه به تقلب و ما نميخواهيم ونزوئال باشيم. پليس در گوآياكوييل براي متفرق كردن حاميان السو از گاز اشكآور استفاده كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.