سفر نخست وزير بريتانيا به خاورميانه

Jahan e-Sanat - - News -

نخستوزير انگليس در سفري سه روزه براي تقويت ارتباطات تجاري و تاكيد بر اعتبارات امنيتي كشورش ديروز راهي خاورميانه شد. ترزا مي همچنين اعالم كرد مستش//اران نظامي براي كمك به نيروي هوايي اردن عليه داعش اعزام خواهند شد.

به نوشته اينديپندنت، ترزا مي در امان، پايتخت اردن بستهاي از تدابير براي تقويت همكاري ميان نيروهاي انگليس و نيروي هوايي سلطنتي اردن و مقابله با افراطگرايي خشونتطلبانه در اين منطقه اعالم خواهد كرد. ترزا مي خواهد گفت، اردن در ماههاي اخير حمالت هوايي ضدداعش را افزايش داده و تقويت ارتباط نظامي با اين كشور به امن نگه داشتن انگليس كمك ميكند.

طبق اين طرحها، اقدامات آموزشي در اردن انجام ميشود و انگليس به نيروي هوايي اردن براي ارتقاي ظرفيتهايش در حمله به مواضع داعش و شكست اين تهديد تروريستي كمك ميكند. همچنين پيشنهاد آموزش خدمه پرواز اردن در انگليس ارائه خواهد شد. نخستوزير انگليس همچنين قرار است درباره حمايت از اردن در مديريت آوارگان سوري بحث و رايزني كند.

ترزا مي در اين سفر سه روزه همچنين به عربستان سفر ميكند و تقويت مناسبات تجاري و امنيتي در كانون مذاكرات قرار خواهد داشت. نخستوزير انگليس پيش از سفرش گفت: حمايت از اردن و عربستان در مقابله با چالشهاي منطقهاي براي ايجاد منطقهاي باثباتتر، قطعا در راستاي منافع امنيتي انگليس قرار دارد. همچنين شراكت عميقتر با اين كشورها و درك و تفاهم بيشتر، توانايي ما را براي حل مسايلي نظير ارتقاي استانداردها و هنجارهاي بينالمللي افزايش ميدهد. براي مقابله با تهديدهايي كه از جانب تروريسم و بيثباتي ژئوپلتيك متحمل ميش//ويم، بايد با منبع اصلي آنها مواجه ش//ويم. اردن در خط مقدم بحرانهاي منطقهاي چندجانبه است و اطمينان دارم كه با همكاري با آنها، به امن نگه داشتن مردم انگليس كمك ميكنيم.

رييس دولت انگليس در ادامه تاكيد كرد: همينطور درباره عربستان، نبايد هرگز فراموش كنيم كه اطالعاتي كه در گذشته از اين كشور گرفتيم جان صدها نفر را در انگليس نجات داده است.ترزا مي پس از اردن راهي عربستان ميشود؛ كشوري كه بزرگترين شريك تجاري لندن در خاورميانه است و سال 2015 حدود هفت ميليارد دالر به آن صادرات داشت. در همين حال ترزا مي تحت فشار است تا به دليل نقض گسترده حقوق بشري عربستان در يمن، صادرات سالح به اين كشور را متوقف كند. با اين حال فروش سالح همچنان ادامه دارد و از آغاز بمبارانها در يمن در مارس 2015 بيش از سه ميليارد و 300 ميليون پوند صادرات انجام شده است. بنا بر گزارش سازمان ملل متحد، دستكم 10 هزار نفر در جريان اين جنگ كشته شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.